Lietuvos bankas
2013-04-30

Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ skirta bauda ir duoti raštiški nurodymai; Palangos kredito unijai nustatytas veiklos riziką ribojančio normatyvo užtikrinimo terminas; Mažeikių kredito unijai leista pirma laiko grąžinti subordinuotąją paskolą ir įskaityti naują subordinuotąją paskolą į kapitalą; pritarta ERGO Life Insurance SE valdybos pirmininko ir narių kandidatūroms

Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ skirta bauda ir duoti raštiški nurodymai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ (Klaipėda) tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, skyrė kredito unijai baudą, sudarančią 0,1 % jos bendrųjų 2012 m. metinių pajamų dydžio. Taip pat kredito unijai nurodyta laikinai, kol ji pašalins inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, nesudaryti didesnės kaip 30 tūkst. Lt vertės skolinimo sandorių, o indėlių, priimamų iš neprofesionalių rinkos dalyvių, palūkanų normas nustatyti pagal rinkos vidurkį.

Priežiūros tarnybos atlikto inspektavimo metu nustatyta, kad „Mėmelio taupomoji kasa“ kreditavimo veiklą vykdo tinkamai neįvertindama iš sudaromų ir sudarytų skolinimo sandorių kylančios rizikos, t. y. sudarydama sandorius ji neįsitikina, ar kliento finansinė ir ekonominė būklė yra tinkama sutartiniams įsipareigojimams deramai vykdyti.

Be to, nustatyta, kad ši kredito unija nevykdo didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, t. y. paskolos suma vienam skolininkui viršija 25 % perskaičiuoto unijos kapitalo.

Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ poveikio priemones Lietuvos bankas yra taikęs ir anksčiau.

Palangos kredito unijai nustatytas veiklos riziką ribojančio normatyvo užtikrinimo terminas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė terminą, nuo kurio Palangos kredito unija privalo vykdyti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą. Normatyvas turi būti vykdomas nuo 2014 m. gruodžio 31 d.

Toks terminas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad Palangos kredito unija ėmėsi ir ateityje numato imtis veiksmų dėl patirtų nuostolių sumažėjusiam kapitalui atkurti, į tai, kad Lietuvos centrinė kredito unija skiria stabilizacijos fondo lėšų Palangos kredito unijos kapitalo bazei stiprinti, ir į tai, kad normatyvas nevykdomas dėl objektyvių priežasčių.

Mažeikių kredito unijai leista pirma laiko grąžinti subordinuotąją paskolą ir įskaityti naują subordinuotąją paskolą į kapitalą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Mažeikių kredito unijai anksčiau sutartyje nustatytos datos grąžinti iš Lietuvos centrinės kredito unijos gautą 180 tūkst. Lt subordinuotąją paskolą, o naują 320 tūkst. Lt subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą, gautą 2013 m. balandžio 10 d. iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į Mažeikių kredito unijos II lygio kapitalą.

Pritarta ERGO Life Insurance SE valdybos pirmininko ir narių kandidatūroms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Kęstučio Bagdonavičiaus, pretenduojančio eiti ERGO Life Insurance SE valdybos pirmininko pareigas, ir Sauliaus Jokubaičio, Denisso Sazonovso, Maarikos Liivamägi ir Ingridos Kirse, pretenduojančių eiti ERGO Life Insurance SE valdybos narių pareigas, kandidatūroms.