Lietuvos bankas
2018-01-23
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė UAB „Šiaulių banko lizingas“ iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo, pratęsė terminą pasiūlymams dėl „Taupkasės“, kredito unijos, ir priėmė kitus sprendimus.

UAB „Šiaulių banko lizingas“ išbrauktas iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Atsižvelgdama į vartojimo kredito davėjo UAB „Šiaulių banko lizingas“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė šią bendrovę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo. UAB „Šiaulių banko lizingas“ teisės ir pareigos pagal galiojančias vartojimo kredito sutartis buvo perleistos kitiems vartojimo kredito davėjams, t. y. UAB „SB lizingas“ ir akcinei bendrovei Šiaulių bankas.

Pratęstas terminas pasiūlymams dėl „Taupkasės“
Atsižvelgus į tai, kad „Taupkasė“, kredito unija, nevykdo svarbiausio – kapitalo pakankamumo – normatyvo, susijusio su jos mokumu, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba 2017 m. gruodžio 28 d. dviems mėnesiams apribojo šios kredito unijos veiklą ir paskyrė laikinąjį administratorių – UAB „Verslo administravimo centras“. Jis buvo įpareigotas iki 2018 m. sausio 25 d. pateikti išvadas dėl „Taupkasės“ finansinės būklės ir kaip būtų galima apsaugoti jos indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesus.

Laikinasis administratorius, nurodydamas, kad susidūrė su negatyviu ir priešišku šios kredito unijos vadovų elgesiu, kuriuo trukdoma perimti jos valdymą ir užtikrinti turto bei dokumentų apsaugą, paprašė pratęsti terminą išvadai ir pasiūlymams pateikti. Atsižvelgdama į laikinojo administratoriaus pateiktus argumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB „Verslo administravimo centras“ išvadas dėl kredito unijos finansinės būklės ir pasiūlymus, leidžiančius įgyvendinti jos veiklos stabilumo ir patikimumo atkūrimo ar kitus „Taupkasės“ problemų sprendimo būdus, pateikti ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 6 d.

Leido patvirtinti „INVL specialusis sudėtinis fondas“ taisykles
Atsižvelgdama į UAB „INVL Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido patvirtinti šios bendrovės steigiamo specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „INVL specialusis sudėtinis fondas“ taisykles ir pasirinkti depozitoriumą AB SEB bankas.

Leista įsigyti UAB „Polenera“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „4auto Finance“ prašymą ir įvertinusi kartu pateiktus dokumentus, pritarė, kad ši bendrovė įsigytų 100 proc. vartojimo kredito davėjo UAB „Polenera“ įstatinio kapitalo ir balso teisių.

Leista įsigyti UAB „Mundus“ akcijų valdymo paketą
Atsižvelgdama į UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir išnagrinėjusi kartu su juo pateiktus dokumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad ši bendrovė įsigytų 51,01 proc. UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės, akcijų paketą.

UAB „Victory Funds“ – KIS valdymo licencija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Victory Funds“ valdymo įmonės prašymą ir išnagrinėjusi kartu su juo pateiktus dokumentus, nusprendė išduoti šiai įmonei valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) įstatymą, veiklos licenciją, suteikiančią teisę valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus ir kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

UAB „Victory Funds“ planuoja sukurti nedidelės rizikos atvirojo tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą, kurio lėšos būtų investuojamos į komercinį nekilnojamąjį turtą (pvz., prekybos patalpas, centrus, biurus ir kt.).