Lietuvos bankas
2017-02-22
11

UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“ už Vartojimo kredito įstatymo pažeidimą išbraukta iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo; UAB „Prime Leasing“ jos pačios prašymu išbraukta iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo; viešajame sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąraše – pirmoji bendrovė; papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas; pritarta UAB „INVL Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms; pritarta UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos nario kandidatūrai; Gairėse – paaiškinimai akcinėms bendrovėms dėl pirmumo teisių įgijimo ir perleidimo; patvirtinta pozicija suteiks daugiau teisinio aiškumo kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams;  vadovausis gairėmis

UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“ už Vartojimo kredito įstatymo pažeidimą išbraukta iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už Vartojimo kredito įstatymo pažeidimą išbraukė vartojimo kredito davėją UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“ iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

Visi vartojimo kredito davėjai, įsigaliojus Vartojimo kredito įstatymui 2016 m. vasario 1 d., per 6 mėn. privalėjo priežiūros institucijai pateikti dokumentus ir duomenis, patvirtinančius, kad laikomasi šiame įstatyme nustatytų reikalavimų, taikomų vartojimo kredito davėjo vadovams ir susijusiems asmenims.

UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“ to nepadarius, nuspręsta išbraukti ją iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

UAB „Prime Leasing“ jos pačios prašymu išbraukta iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo

Vartojimo kredito davėjo UAB „Prime Leasing“ prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė šią bendrovę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

UAB „Prime Leasing“, 2016 m. ketvirtojo ketvirčio duomenimis, neturi galiojančių vartojimo kredito sutarčių.

Viešajame sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąraše – pirmoji bendrovė

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Finansų bitė verslui“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė įrašyti įmonę į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.

Tai pirmoji bendrovė šiame sąraše, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko svetainėje.

Sutelktinis finansavimas – tai toks finansavimo būdas, kai specialioje platformoje viešai paskelbtą projektą savo lėšomis finansuoja su tuo projektu nesusiję finansuotojai arba kai per sutelktinio finansavimo platformą finansuotojai įsigyja parduodamas kreditoriaus reikalavimo teises. Galimybė Lietuvoje steigti sutelktinio finansavimo platformų operatorius atsirado 2016 m. gruodžio 1 d., įsigaliojus Sutelktinio finansavimo įstatymui.

Papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi mokėjimo įstaigos UAB „Mokėjimo paslaugos“ prašymą, nusprendė įtraukti šios mokėjimo įstaigos tarpininkus UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“, UAB „Gulbelė“, UAB „Kilminė“, UAB „Mažeikių butų ūkis“, UAB „Reitan Convenience Lithuania“ ir UAB „Vaskota“ į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą. Šis sąrašas skelbiamas Lietuvos banko svetainėje.

Pritarta UAB „INVL Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios įmonėssteigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ taisyklėms.

Šiuo metu UAB „INVL Asset Management“, be naujojo fondo, valdo 4 II pakopos ir 4 III pakopos pensijų fondus, 2 suderintuosius investicinius fondus ir 2 specialiąsias uždarojo tipo investicines bendroves.

Pritarta UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos nario kandidatūrai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Roko Gylio, pretenduojančio eiti UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai.

Gairėse – paaiškinimai akcinėms bendrovėms dėl pirmumo teisių įgijimo ir perleidimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų įgijimo ir perleidimo gaires. (789.4 KB download icon)

Gairės detalizuoja 2017 m. sausio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-13 patvirtintų Pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų perleidimo taisyklių, kuriose nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme įtvirtintos pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų ir (arba) konvertuojamųjų obligacijų perleidimo kitiems asmenims tvarka, nuostatas.

Pirmumo teises akcinės bendrovės akcininkai įgyja, visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais, kai išleidžiamos naujos akcijos, arba priėmus sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas. Gairių tikslas – paaiškinti ir pateikti rekomendacijų dėl pirmumo teisių įgijimo ir informavimo apie galimą pasinaudojimą jomis tvarkos. Gairės skirtos akcinėms bendrovėms, kurios priskiriamos Lietuvos banko prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams.

Gairėse aptariamas tinkamo akcininkų informavimo apie įgyjamas pirmumo teises klausimas, pavyzdžiui, kokia informacija turi būti pateikiama atitinkamą klausimą svarstančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Gairėse taip pat pateikiama rekomendacijų dėl pasinaudojimo pirmumo teisėmis įgyvendinimo terminų ir tvarkos.

Patvirtinta pozicija suteiks daugiau teisinio aiškumo kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Poziciją dėl Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo taikymo ir santykio su kitais kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. (252 KB download icon)

Pozicija siekiama didinti teisinį aiškumą ir užtikrinti nuoseklų teisės aktų, reglamentuojančių kolektyvinio investavimo subjektų veiklą, aiškinimą ir taikymą, taip pat vienodos priežiūrinės praktikos formavimą.

Vadovausis gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Kredito įstaigų priežiūros kompetentingų institucijų ir teisės aktų nustatytą auditą atliekančio (-čių) auditoriaus (-ių) ir audito įmonės (-ių), atliekančių kredito įstaigų teisės aktų nustatytą auditą, ryšių palaikymo gairėmis (235.2 KB download icon).

Gairės skirtos priežiūros institucijoms, jose pateikiami konkretūs reikalavimai, kaip turi būti užmegztas dialogas tarp priežiūros institucijos ir auditorių. Gairės apibrėžia informacijos, kuria keičiamasi, apimtį, ryšių palaikymo būdus ir nustato, kad pagrindiniai ryšius palaikantys asmenys turėtų būti priežiūros grupės vadovas (priežiūros institucijos darbuotojas, atsakingas už banko priežiūrą vykdančios priežiūros grupės darbo organizavimą ir koordinavimą) ir pagrindinis audito partneris.

Priežiūros tarnyba taip pat vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos priimtomis Piktnaudžiavimo rinka reglamento Informacijos, susijusios su biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkomis ar atitinkamomis neatidėliotinų sandorių rinkomis, kuria siekiama apibrėžti viešai neatskleistą informaciją apie biržos prekių išvestines finansines priemones, gairėmis.

Šiose gairėse pateikiamas nebaigtinis sąrašas informacijos, kuri būtų laikoma viešai neatskleista informacija pagal Piktnaudžiavimo rinka reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas.

Gairėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų turėtų laikytis investuotojai, finansų tarpininkai, prekybos vietų operatoriai ir asmenys, kurių profesija susijusi su biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sandorių organizavimu ir vykdymu.