Lietuvos bankas
2016-02-03
  • Priežiūros tarnybos sprendimai.jpg
     
11

AB „Panevėžio statybos trestas“ – įspėjimas dėl netinkamai atskleistos finansinės informacijos; UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ įspėta dėl teisės aktų pažeidimų; baigta UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų jungimo procedūra; leista pakeisti investicinio fondo „INVL Baltijos akcijų fondas“ taisykles; neprieštarauta dėl turto valdymo UAB „Mundus“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalies įsigijimo; papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas

AB „Panevėžio statybos trestas“ – įspėjimas dėl netinkamai atskleistos finansinės informacijos

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi AB „Panevėžio statybos trestas“ 2014 m. metinių konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų atitikties tarptautiniams apskaitos standartams (TAS) tyrimą, įspėjo bendrovę dėl Vertybinių popierių įstatymo pažeidimo.

Nustatyta, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ 2014 m. metinėse finansinėse ataskaitose atidėtojo turto mokesčio suma buvo nepagrįstai padidinta, patronuojamosioms bendrovėms išduotų paskolų rizika mažai vertinta, o informacija aiškinamajame rašte apie atidėtojo turto mokesčio sumų pripažinimo prielaidas ir išduotų paskolų rizikas nepakankamai atskleista.

AB „Panevėžio statybos trestas“ įpareigota, rengiant 2015 m. metines finansines ataskaitas, retrospektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal 12 TAS „Pelno mokesčiai“ ir 39 TAS „Finansinės priemonės: pripažinimas ir įvertinimas“ reikalavimus. 2015 m. metinės finansinės ataskaitos turi būti paskelbtos viešai ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 30 d.

UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ įspėta dėl teisės aktų pažeidimų

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ valdomo pensijų fondo „DANSKE pensija 100“ tyrimą, įspėjo bendrovę dėl Pensijų kaupimo įstatymo ir Verslo apskaitos standartų (VAS) pažeidimų.

Nustatyta, kad pensijų fondo dalyvių paveldėtoms lėšoms buvo atidaryta speciali valdymo įmonės sąskaita. Tuo valdymo įmonė pažeidė Pensijų kaupimo įstatymą ir 39 VAS „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“, pagal kuriuos fondo turtas turi būti atskirtas nuo valdymo įmonės lėšų. UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ šį pažeidimą jau ištaisė ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus.

Taip pat tyrimo metu nustatyta ir kitų pažeidimų, susijusių su pensijų fondo apskaitos tvarkymu. Šie pažeidimai neturėjo reikšmingos įtakos skaičiuojant grynųjų aktyvų vertę. Minėtus pažeidimus įmonė įpareigota ištaisyti iki kovo 31 d.

Baigta UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų jungimo procedūra

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiais galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimus, kuriais buvo patvirtintos trijų valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų taisyklės.

Priežiūros tarnyba tokį sprendimą priėmė, išnagrinėjusi UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir atsižvelgusi į tai, kad baigta pensijų fondų prijungimo procedūra. Konservatyvaus investavimo pensijų fondas „MP STABILO II“ prijungtas prie „Konservatyvaus investavimo pensijų fondo INVL STABILO II 58+“, „INVL aktyvaus investavimo pensijų fondas“ – prie „INVL MEDIO II 47+ pensijų fondo“, „INVL racionalios rizikos pensijų fondas“ – prie „INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondo“.

Po pensijų fondų jungimo UAB „INVL Asset Management“ valdo keturis II pakopos pensijų fondus vietoje septynių.

Leista pakeisti investicinio fondo „INVL Baltijos akcijų fondas“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „INVL Asset Management“ valdomo atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos akcijų fondas“ taisykles.

Taisyklėmis fondo pavadinimas „INVL Baltijos akcijų fondas“ pakeistas į „INVL Baltijos Fondas“. Be to, pakeitimais numatoma galimybė sudaryti ne tik vienkartines, bet ir periodines investavimo sutartis.

Šiuo metu valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ valdo keturis II pakopos ir keturis III pakopos pensijų fondus, du suderintuosius ir vieną specialųjį nekilnojamojo turto investicinį fondą.

Neprieštarauta dėl turto valdymo UAB „Mundus“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalies įsigijimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad vienas fizinis asmuo įsigytų turto valdymo UAB „Mundis“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį tiek, kad įsigyjama turto valdymo bendrovės teisių ir įstatinio kapitalo dalis peržengtų 30 procentų, bet nesiektų 50 procentų.

Papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti „Geras kursas“, UAB, į valiutos keityklos operatorių sąrašą.

Valiutos keityklos operatorių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.