Lietuvos bankas
2015-08-12
11

Elektroninių pinigų įstaigai „EVP International“, UAB, skirta bauda; City Service EU AS ir AB „City Service“ reorganizavimo sąlygos laikomos lygiavertėmis informacijai, privalomai pateikti prospekte; pritarta UAB „Orion Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms, kitas fondas – panaikintas; leista pakeisti investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ taisykles; pritarta UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos narių kandidatūroms; papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas

Elektroninių pinigų įstaigai „EVP International“, UAB, skirta bauda

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į „EVP International“, UAB, inspektavimo, vykusio 2015 m. balandžio 20–30 d., rezultatus, šiai elektroninių pinigų įstaigai skyrė 0,1 proc. neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkio dydžio, t. y. 11 674 Eur, baudą (priežiūros institucija turi teisę skirti baudas iki 1 proc. neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkio). Įmonė taip pat įpareigota iki 2016 m. rugsėjo 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus.

„EVP International“, UAB, informavo Lietuvos banką, kad dalį veiklos trūkumų ir pažeidimų jau pašalino.

City Service EU AS ir AB „City Service“ reorganizavimo sąlygos laikomos lygiavertėmis informacijai, privalomai pateikti prospekte

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi City Service EU AS ir AB „City Service“ prašymą, nusprendė laikyti, kad Lietuvos bankui City Service EU AS ir AB „City Service“ pateiktų vienos valstybės ribas peržengiančio jungimo sąlygų (su priedais) dokumente, AB „City Service“ 2012–2014 m. metinės informacijos rinkiniuose, 2015 m. 3 mėn. tarpinėse finansinėse ataskaitose, City Service AS informaciniame nuorodų dokumente investuotojams, su City Service AS veikla ir akcijomis susijusių rizikos veiksnių sąraše pateikta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai pateikti informacijai.

Prospektui lygiavertis dokumentas skirtas po reorganizavimo veikiančios City Service AS akcijoms įtraukti į AB NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus.

Pritarta UAB „Orion Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms, kitas fondas – panaikintas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Orion Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Diversified RE Fund“ taisyklėms. Pagal savo investavimo strategiją tai yra nekilnojamojo turto investicinis fondas.

Įmonė taip pat pateikė prašymą pripažinti netekusiu galios sprendimą, kuriuo buvo patvirtintos šios įmonės valdomo investicinio fondo „Synergos Global Macro Fund“ (nuo 2010 m. spalio 7 d. – „Rigel Global Macro Fund“) taisyklės. Šis specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas jau neturi turto, dalyvių ir įsipareigojimų.

UAB „Orion Asset Management“ valdo 11 kolektyvinio investavimo subjektų.

Leista pakeisti investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Novus Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios valdymo įmonės valdomo sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ taisykles.

Pakeitimais didinamas investavimo objektų skaičius, nustatoma, kad kitaip bus skaičiuojamas platinimo mokestis, tikslinamos grynųjų aktyvų skaičiavimo taisyklės.

UAB „Novus Asset Management“ šiuo metu valdo vieną sudėtinį specialųjį investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinį fondą.

Pritarta UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos narių kandidatūroms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Kaare Steinaro Ostgaardo (Kaare Steinar Ostgaard), Matso Christiano Gottschalko (Mats Christian Gottschalk), Hanso Georgo Wettre Hanevoldo (Hans Georg Wettre Hanevold) ir Martino Danielseno (Martin Danielsen), pretenduojančių eiti UAB DK ,,PZU Lietuva“ valdybos narių pareigas, kandidatūroms.

Papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB Valiutų mainai į valiutos keityklos operatorių sąrašą. 

Valiutos keityklos operatorių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.