Lietuvos bankas
2015-01-01
11

Priežiūros tarnyba pateikė poziciją dėl klaidingos mokėjimo operacijos atsekimo procedūros; UAB DK „PZU Lietuva“ beveik du kartus didina įstatinį kapitalą; kredito unijai „Žemaitijos iždas“ laikinai uždrausta priimti naujus indėlius;  AB „Lietuvos dujos“ įspėta dėl Vertybinių popierių įstatymo pažeidimo; gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ vykdys pensijų anuitetų veiklą; UAB ,,Baudų administratorius“ išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo; AB SEB bankui leista nevertinti įsigytų gautinųjų sumų sumažėjimo rizikos

Priežiūros tarnyba pateikė poziciją dėl klaidingos mokėjimo operacijos atsekimo procedūros

Praktikoje pasitaiko atvejų, kai, vykdydamas mokėjimą, mokėtojas nurodo ne tą gavėjo sąskaitos numerį (unikalų identifikatorių), dėl to lėšos pervedamos kitam, nei ketinta jas pervesti, asmeniui ar pan.

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme yra įtvirtinta mokėjimo paslaugų teikėjų pareiga tokiais atvejais siekti atsekti mokėjimo operaciją ir padėti atgauti mokėjimo operacijos lėšas. Pastebėjusi, kad, vykdydami šią pareigą, mokėjimo paslaugų teikėjai taiko skirtingą įgyvendinimo praktiką, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino savo poziciją dėl mokėjimo operacijos atsekimo procedūros, taikytinos tokiais atvejais. Pozicijoje pateikiama nuomonė dėl Mokėjimų įstatyme įtvirtintos pareigos įgyvendinimo tvarkos.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos nuomone, mokėjimo paslaugų teikėjams laikantis aiškiai išdėstytos mokėjimo operacijos atsekimo tvarkos, būtų išvengta galimų ginčų su klientais ir sustiprinta klientų interesų apsauga.

Ši pozicija negali būti vertinama kaip oficialus teisės aktų aiškinimas.

UAB DK „PZU Lietuva“ beveik du kartus didina įstatinį kapitalą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad UAB DK „PZU Lietuva“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo didinimo nuo 90 mln. 406,7 tūkst. litų iki 176 mln. 406,7 tūkst. litų yra suderinti.

Kredito unijai „Žemaitijos iždas“ laikinai uždrausta priimti naujus indėlius

Atsižvelgiant į kredito unijoje „Žemaitijos iždas“ susidariusią padėtį, kai kredito unijoje nėra veikiančių valdymo organų, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba šiai kredito unijai laikinai, kol kredito unija pašalins teisės aktų pažeidimus, uždraudė teikti indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo iš neprofesionalių rinkos dalyvių finansinę paslaugą, t. y. uždraudė priimti indėlius, išskyrus indėlius pagal sudarytas banko sąskaitos sutartis, taip pat kai praėjus indėlio terminui su indėlininku dėl tokio paties dydžio indėlio sudaroma nauja arba pratęsiama anksčiau sudaryta indėlio sutartis.

Kredito unijai „Žemaitijos iždas“ taip pat nurodyta iki 2015 m. sausio 15 d. sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą, kuris priimtų sprendimus dėl kredito unijos stebėtojų tarybos ir valdybos narių išrinkimo bei imtis priemonių užtikrinant, kad nuo 2015 m., vasario 2 d. kredito unijos administracijos vadovo pareigas eitų Lietuvos banko leidimą turintis asmuo.

AB „Lietuvos dujos“ įspėta dėl Vertybinių popierių įstatymo pažeidimo

Atsižvelgdamas į AB „Lietuvos dujos“ atlikto finansinių ataskaitų atitikties tarptautiniams apskaitos standartams (TAS) tyrimo rezultatus, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius nustatė įstatymo pažeidimą ir įpareigojo įmonę jį ištaisyti.

Nustatyta, kad AB „Lietuvos dujos“, sudarydama 2013 m. metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, nepripažino ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo.

AB „Lietuvos dujos“ įpareigota, rengiant 2014 m. metines finansines ataskaitas, retrospektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ ir 36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“ reikalavimus. 2014 m. metinės finansinės ataskaitos turi būti paskelbtos viešai ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 30 d. 

Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ vykdys pensijų anuitetų veiklą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė nuo 2015 m. sausio 1 d. įtraukti gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ į Gyvybės draudimo įmonių, vykdančių pensijų anuitetų veiklą, sąrašą.

UAB ,,Baudų administratorius“ išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo

Vartojimo kredito davėjo UAB ,,Baudų administratorius“ prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė šią bendrovę iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo, kuriame ji buvo nuo 2012 m. gegužės mėn.

Bendrovė nebuvo suteikusi vartojimo kreditų (joje nėra išmokėtų vartojimo kreditų) ir nevykdo vartojimo kreditų teikimo veiklos.

AB SEB bankui leista nevertinti įsigytų gautinųjų sumų sumažėjimo rizikos

AB SEB banko prašymu ir atsižvelgdama į atitinkamą Europos Sąjungos reglamentą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė nereikalauti, kad AB SEB bankas apskaičiuotų ir pripažintų pagal riziką įvertintų pozicijų sumą (angl. risk-weighted exposure amount) įsigytų gautinųjų sumų (pagal faktoringo be regreso teisės sandorius) sumažėjimo rizikai padengti.

Sprendimas priimtas išanalizavus banko pateiktus praeities duomenis, rodančius, kad šių pozicijų portfelis banke buvo nereikšmingas, o nuostoliai dėl jų – minimalūs, taip pat atsižvelgiant ir į kitas priežastis. Minėtoms pozicijoms bankas toliau skaičiuos ir pripažins pagal riziką įvertintų pozicijų sumą ir atitinkamai kapitalo poreikį dėl kredito rizikos.