Lietuvos bankas
2014-12-04
11

Lietuvos bankas patvirtino AB SEB banko vertybinių popierių prospektą; panaikintas fondas „RME Capital Hedge Fund“; Lenkijos PZU SA leista supirkti likusias „Lietuvos draudimo“ akcijas;  patvirtintas naujas UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos pirmininkas; keičiasi UAB „Swedbank investicijų valdymas“ pensijų fondų taisyklės;  Lietuvos bankas įspėjo Vilniaus regiono kredito uniją; Priežiūros tarnyba veiks pagal ESMA finansinės informacijos reikalavimų vykdymo užtikrinimo gaires.

Lietuvos bankas patvirtino AB SEB banko vertybinių popierių prospektą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB SEB banko 250 mln. eurų ne nuosavybės vertybinių popierių bazinį prospektą.

Pagal šį prospektą bankas per 12 mėnesių į viešąją vertybinių popierių apyvartą Lietuvoje bei Latvijoje ir (ar) kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse turės teisę platinti vieną arba kelias trumpalaikes (iki 1 m.) ir nuo 1 iki 10 m. trukmės nesubordinuotų, negarantuotų ir nekonvertuojamų ne nuosavybės vertybinių popierių emisijas ir jas įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Gali būti platinamos atkarpos, diskontuotos, su finansine priemone susietos obligacijos, investiciniai lakštai, struktūriniai lakštai ir bet kurie šių ne nuosavybės vertybinių popierių deriniai.

 Panaikintas fondas „RME Capital Hedge Fund“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymu pripažino netekusiu galios Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą dėl pritarimo informuotiesiems investuotojams skirto atviro tipo investicinio fondo „RME Capital Hedge Fund“ taisyklėms.

Turimas „RME Capital Hedge Fund“ turtas parduotas ir atsiskaityta su visais paslaugų teikėjais bei šio kolektyvinio investavimo subjekto dalyviais. Informuotieji investuotojai yra nauja investuotojų kategorija, atsiradusi Lietuvos Respublikos Seimui 2013 m. birželio mėn. priėmus Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

 Lenkijos PZU SA leista supirkti likusias „Lietuvos draudimo“ akcijas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino „Powszechny Zakład Ubezpieczeń“, SA (PZU SA), privalomo oficialaus siūlymo, siekiant supirkti likusias AB „Lietuvos draudimas“ akcijas, cirkuliarą. Likusios AB „Lietuvos draudimas“ paprastosios vardinės akcijos bus superkamos mokant už vieną akciją 237,16 euro.

Po 2014 m. spalio pabaigoje užbaigto AB „Lietuvos draudimas“ akcijų įsigijimo sandorio PZU SA įgijo 99,977 proc. šios įmonės kapitalo ir balsų.

Pagrindinis PZU SA akcininkas yra Lenkijos valstybė, turinti 35,19 proc. visų balsų, kita dalis priklauso smulkiesiems akcininkams.

Patvirtintas naujas UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos pirmininkas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Mariaus Jundulo, pretenduojančio eiti UAB DK „PZU Lietuva“valdybos pirmininko pareigas, kandidatūrai. Marius Jundulas iki paskyrimo į šias pareigas buvo šios bendrovės valdybos narys.

Keičiasi UAB „Swedbank investicijų valdymas“ pensijų fondų taisyklės

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino penkių UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimus.

Pakeistos pensijų fondų „Pensija 1“, „Pensija 2“, „Pensija 3“, „Pensija 4“ ir „Pensija 5“ taisyklės.

Pagrindiniai pakeitimai daromi dėl euro įvedimo Lietuvoje, pavyzdžiui, vietoj LTL / litų nurodomi EUR / eurai.

Lietuvos bankas įspėjo Vilniaus regiono kredito uniją

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi inspektavimo metu nustatytus Vilniaus regiono kredito unijos veiklos trūkumus, nutarė įspėti šią kredito uniją ir įpareigoti iki 2015  m. sausio 31 d. pašalinti teisės aktų pažeidimus bei kitus veiklos trūkumus.

Priežiūros tarnyba veiks pagal ESMA finansinės informacijos reikalavimų vykdymo užtikrinimo gaires

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas vykdys vadovaudamasi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) finansinės informacijos reikalavimų vykdymo užtikrinimo gairėmis.

Šios gairės taikytinos visoms Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms, užtikrinančioms finansinės informacijos reikalavimų vykdymą pagal 2004 m. Skaidrumo direktyvą (2004/109/EB).

Gairės viešai paskelbtos ESMA interneto puslapyje (http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-esma-1293lt.pdf).