Lietuvos bankas
2020-03-20
11

Lietuva, kaip ir visas pasaulis, išgyvena beprecedentį šoką dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos stojant ekonomikai. Lietuvos bankas kartu su Europos Centriniu Banku (ECB), glaudžiai bendradarbiaudami su Lietuvos ir kitų šalių vyriausybėmis, ėmėsi skubių ir koordinuotų veiksmų sunkumų patiriantiems gyventojams ir verslui pagelbėti. Aktuali informacija apie pagalbos priemones gyventojams ir finansų rinkos dalyviams skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

Pirmoji ir veiksmingiausia pagalba – ekonominės pagalbos priemonės pagal Vyriausybės parengtą priemonių planą.

Lietuvos bankas savo ruožtu įgyvendina pinigų politikos, finansinio stabilumo ir vartotojų apsaugos priemones, kuriomis lengvinamas verslo ir gyventojų kreditavimas, o sunkumų patiriantiems gyventojams ir verslui suteikiama galimybė atidėti kredito mokėjimus. Lietuvos bankas šiuo įtemptu laikotarpiu taip pat mažina reguliacinę naštą finansų įstaigoms, atidėdamas planuotus inspektavimus ir lanksčiau vertindamas atskaitomybę.

Nr.    Priemonė     Poveikio įvertinimas     Papildoma informacija
1. Laikinas leidimas netenkinti prudencinių reikalavimų
1.1.

Laikinai leidžiama nesilaikyti rekomenduojamo 2 ramsčio kapitalo (angl. Pillar II Guidance, P2G) reikalavimo. 

  • 1% nuo pagal riziką įvertinto turto.
  • Faktiškai atlaisvinama 88 mln. Eur kapitalo arba iki 1 mlrd. Eur paskolų potencialo.
Leidžiama laikinai nesilaikyti reikalavimo. Bankai gali laisviau planuoti į priekį nuostolius ir kreditavimą.
1.2.

Laikinai leidžiama 2 ramsčio kapitalo reikalavimą (angl. Pillar 2 Requirement, P2R) tenkinti žemesnės kokybės priemonėmis.

Pagal atskirų bankų poreikį 2 ramsčio kapitalo reikalavimą (P2R) leidžiama vykdyti žemesnės kokybės (ne CET1) kapitalo priemonėmis.
 
1.3. Laikinai leidžiama nesilaikyti jungtinio kapitalo rezervo reikalavimo (anticiklinis kapitalo rezervas (AKR) + kapitalo apsaugos rezervas + sistemiškai svarbių įstaigų (O-SII) rezervas).

•2,5–4,5 % nuo
pagal riziką įvertinto turto.
• Faktiškai gali naudoti 370 mln. Eur kapitalo nuostoliams padengti.

Pagal teisės aktus laikinai leidžiama  nesilaikyti jungtinio rezervo reikalavimo – įsigalioja dalies arba viso pelno paskirstymo apribojimai (dividendams, premijoms, akcijų išpirkimui) ir įstaiga per 10 dienų turi pateiki kapitalo apsaugos planą.
1.4. Laikinai leidžiama nesilaikyti padengimo likvidžiuoju turtu (LCR) reikalavimo. Pagal atskirų bankų poreikį Leidžiama laikinai nesilaikyti reikalavimo.
1.5. Lankstesnis požiūris į neveiksnių paskolų (NPL) valdymo strategiją. Sumažinama prudencinė našta kredito įstaigoms Bankams leidžiama nesilaikyti anksčiau numatytų neveiksnių paskolų lygio valdymo strategijų, ir juos valdyti pagal situaciją.
2. Laikinas bankų atskaitomybės palengvinimas ir teisinis išaiškinimas
2.1. Sumažinta atskaitomybė priežiūrai:
• nukelti inspektavimai ir tyrimai;
• pailginti trūkumų šalinimo terminai.
Pagal poreikį nustatomi kiti atskaitomybės terminai.
Sumažinama kredito įstaigų administracinė našta. 
 
Atidedamos planuotos priežiūros priemonės, siekiant mažinti kredito įstaigų administracinę naštą.
2.2. Didinamas vartojimo paskolų sąlygų keitimo ir kreditingumo vertinimo lankstumas. Sumažinama vartojimo kredito davėjų administracinė našta.  Pandemijos laikotarpiu praplečiama Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 3 str. 6 d. taikymo galimybė. Praplečiamos galimybės atidėti paskolos mokėjimą vartojimo kredito gavėjui dar vykdant įsipareigojimus.
2.3.

Laikinai leidžiama nesilaikyti standartinės informacijos apie kreditą formos (ESIS) pateikimo reikalavimų.

Sumažinama kredito davėjų administracinė našta.  Pandemijos laikotarpiu laikinai leidžiama nesilaikyti standartinės informacijos pateikimo vartotojui reikalavimų, kai yra restruktūrizuojamas (pertvarkomas) kreditas. Tačiau vartotojai turėtų būti informuojami apie siūlomus esminius pasikeitimus, aiškiai juos suprasti ir su jais sutikti.
3. Lietuvos banko taikomų kapitalo rezervų bankams sumažinimas
3.1.

Anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) norma sumažinama
nuo 1 iki 0 %.

•1 % nuo pagal riziką įvertinto turto.
•Faktiškai atlaisvinama 88 mln. Eur kapitalo arba iki 1 mlrd. Eur paskolų potencialo.

Kapitalo rezervų sumažinimas įsigalios 2020 m. balandžio 1 d. AKR norma nebus didinama bent 12 mėn., t. y. bet koks AKR normos padidinimas būtų pradėtas taikyti ne anksčiau kaip 2022 m. balandžio 1 d. Šis indikacinis laikotarpis priklausys ir nuo tolesnės ekonomikos bei finansų sektoriaus raidos. Bankai kapitalą gali panaudoti nuostoliams (dėl išaugusių atidėjinių ir padidėjus veiksnių paskolų rizikai) padengti, kreditavimo pasiūlai palaikyti.

4. Pinigų politikos priemonės
4.1.

Papildoma LTRO
(angl. longer-term refinancing operations, LTRO) operacija.

Paskolų bankams
palūkanų norma –0,5 %.
Skolinimo bankams suma neribojama, tačiau skolinimas vyksta tik už tinkamą aukštos kokybės įkaitą. ECB planuoja sušvelninti tinkamo turto kriterijus atsižvelgiant į euro zonos ir atskirų šalių situaciją, ir LB pateikė pasiūlymus, kurie leistų reikšmingai padidinti Lietuvos bankų turimo tinkamo turto apimtis.
4.2. Pagerintos TLTRO III
(angl. targeted longer-term refinancing operations) sąlygos.
Palūkanos
-0,25 % arba -0,75 %
Bankai gali pasiskolinti iki 50 % suteiktų tinkamų paskolų sumos. Tinkamos paskolos – paskolos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams, išskyrus paskolas namų ūkiams būstui įsigyti.
4.3. Išplėsta viešojo sektoriaus pirkimo programa (VSPP, angl. public sector purchase programme, PSPP) Pirkimui pagal Eurosistemos turto pirkimo programą (angl. asset purchase programme, APP) papildomai skirta 120 mlrd. Eur, o specialiosios pandeminės pirkimo programos (SPPP, angl. pandemic emergency purchase programme, PEPP) apimtis – 750 mlrd. Eur bent iki 2020 m. pab. Lietuvos bankas perka VVP. Tinkamas privačių įmonių obligacijas perka užsienio NCB pagal ECB koordinuojamą apimtį. LB teorinės galimybės papildomai nupirkti VVP yra apibrėžiamos pagal kapitalo raktą (LB kapitalo dalimi ECB kapitale). ECB valdančioji taryba nutarė, kad pirkimo pagal SPPP  apribojimai, esant poreikiui, gali būti praplėsti.