Lietuvos bankas
2023-11-09
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) paskelbė 2023 m. emitentų metinių finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo prioritetines tikrintinas sritis Europos mastu (angl. European Common Enforcement Priorities, ECEP).

Šių metų prioritetai – makroekonominė aplinka ir su klimatu bei aplinkosauga susiję klausimai. 

ESMA dėsto lūkesčius dėl konkrečių sričių, kuriose daugiausia dėmesio skiriama emitentų metinių finansinių ataskaitų vykdymui užtikrinti, įskaitant finansinę atskaitomybę ir tvarumo ataskaitas, Europos bendrą elektroninio ataskaitų teikimo formatą (angl. European Single Electronic Format, ESEF) ir alternatyvius veiklos rodiklius (AVR, angl. Alternative Performance Measures). 

2023 m. finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), prioritetinės tikrintinos sritys yra šios:

 • su klimatu susiję klausimai (informacijos, atskleistos finansinėse ir nefinansinėse ataskaitose pagal TFAS standartus, suderinimas, apyvartinių taršos leidimų prekybos schemų ir atsinaujinančiosios energijos sertifikatų apskaita, sumažėjusi nefinansinio turto vertė, elektros energijos pirkimo sutartys, specifiniai aspektai, taikytini finansų įstaigoms);
   
 • makroekonominė aplinka (refinansavimas ir kitos finansinės rizikos (palūkanų normos padidėjimas ir poveikis (re)finansavimui, likvidumo rizika, apsidraudimo apskaitos reikalavimai), tikrosios vertės nustatymas ir atskleidimas (tikroji investicinio turto vertė, finansinių priemonių, įvertintų amortizuota savikaina, tikroji vertė).

Metinių pranešimų prioritetinės tikrintinos sritys yra šios:

 • informacijos, susijusios su Taksonomijos reglamento 8 straipsniu, atskleidimas (nauji Europos Sąjungos (ES) taksonomijos kriterijai ir susijęs atskleidimas, mokomoji ir pagalbinė informacija, susijusi su ES taksonomijos ataskaitų teikimu); 
   
 • su klimatu susijusių tikslų, veiksmų ir pažangos atskleidimas (bendrieji aspektai, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo tikslai, pertvarkos perspektyvas pagrindžiantys tikslai);
   
 • trečiojo lygio išmetamieji teršalai.

Kiti aspektai, susiję su AVR (gairių taikymas, suderinimas, neutralus pristatymas) ir ESEF (pagrindinės taksonomijos elemento parinkimas (naudojimas), blokų žymėjimo įskaitomumas). Daugiau informacijos apie ESEF galima rasti ESMA 2023 m. rugpjūtį atnaujintame Ataskaitų rengimo vadove (angl. Reporting Manual). 

ESMA taip pat atkreipia dėmesį į šiuos su finansinės atskaitomybės rengimu susijusius aspektus (Draudimo sutartys (17-asis TFAS), 12-ojo tarptautinio apskaitos standarto pataisos) ir su tvarumo atskaitomybe susijusius aspektus – pasirengimas Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyvos įgyvendinimui (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) ir kt. 

Išsamiau su ESMA pranešimu galima susipažinti čia, su ESMA vizualiniu prioritetinių tikrintinų sričių pristatymu – čia

ESMA ragina emitentus, priežiūros institucijas ir auditorius, rengiant, analizuojant ir audituojant 2023 m. emitentų metines finansines ataskaitas, atsižvelgti į šiame viešame pareiškime pateiktas temas ir išsamias rekomendacijas. Emitentai turėtų atsižvelgti į šias rekomendacijas, įvertinę jų reikšmingumą ir svarbą savo veiklai bei metinėms finansinėms ataskaitoms. 

Lietuvos bankas, tikrindamas emitentų ataskaitas, atsižvelgs į ECEP, įtrauks šias sritis į vykdomus patikrinimus, įvertinęs rezultatus, priims sprendimus ir pateiks informaciją ESMA. Kasmet skelbiamoje ESMA metinėje veiklos ataskaitoje bus pateikiama apibendrinta informacija, kaip buvo užtikrintas ECEP laikymasis ES mastu. 

ESMA, atsižvelgdama į su klimatu ir aplinka susijusių klausimų svarbą finansų rinkos dalyviams, kartu paskelbė šiuos dokumentus:

 • Išvadų santrauka: Įmonių ataskaitų teikimo praktikos pagal Taksonomijos reglamentą faktų nustatymo rezultatai (angl. Summary of findings Results of a fact-finding exercise on corporate reporting practices under the Taxonomy Regulation). Išsamiau galima susipažinti čia;
   
 • Ataskaita dėl su klimatu susijusių klausimų atskleidimo finansinėse ataskaitose (angl. Report The Heat is On: Disclosures of Climate-Related Matters in the Financial Statements). Išsamiau su šia ESMA ataskaita galima susipažinti čia, su ESMA vizualiniu ataskaitos pristatymu – čia

Tikimasi, kad šie dokumentai emitentams ir auditoriams padės tobulinti informacijos apie klimato bei aplinkosaugos klausimus atskleidimą, o investuotojams – geriau ją suprasti.