Lietuvos bankas
2022-04-12
11

Paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas per 2022 m. vasario mėn. toliau spartėjo ir sudarė 13,9 proc. Sparčiau augo visi pagrindiniai paskolų portfelio segmentai: ne finansų įmonių, būsto ir vartojimo bei kitų paskolų portfeliai. Būsto ir ne finansų įmonių paskolų palūkanų normos beveik nepakito, o namų ūkių vartojimo – šiek tiek pakilo. Namų ūkių ir įmonių turimų indėlių suma per mėnesį sumažėjo atitinkamai 1,2 ir 3,8 proc. Metinis namų ūkių indėlių sumos augimo tempas toliau lėtėjo, o įmonių indėlių suma, palyginti su buvusia prieš metus, toliau traukėsi.

Naujausius duomenis komentuoja Finansinio stabilumo departamento vyresnysis ekonomistas Vaidotas Šumskis

Paskolų įmonėms portfelis, palyginti su buvusiu prieš metus, augo sparčiausiai nuo 2008 m. lapkričio mėn. (15,8 %, žr. 1 pav.). Kartu įvertinant vienkartinio pobūdžio lizingo paskolų portfelio prijungimą prie „OP Corporate Bank“ 2021 m. spalio mėn., įmonių paskolų portfelis per metus būtų padidėjęs 22,6 proc. Tokiam sparčiam įmonių paskolų portfelio augimui reikšmingą įtaką turi ir bazės efektas – prieš metus dėl COVID-19 pandemijos įmonėms suteiktų paskolų suma buvo pasiekusi mažiausią reikšmę nuo 2015 m. birželio mėn. Ne finansų įmonių paskolų portfelio dydis vasario mėn. sudarė 9,1 mlrd. Eur ir per mėnesį padidėjo 1,0 proc. Tikrųjų1 naujų paskolų ne finansų įmonėms srautas vasario mėn. sudarė 233,3 mln. Eur ir buvo 21,4 proc. didesnis nei praėjusį mėnesį, 114,4 proc. didesnis nei prieš metus ir 3,1 proc. didesnis nei vidutinis 2021 m. vieno mėnesio srautas (žr. 2 pav.). Persvarstytų įmonių paskolų srautas, palyginti su sausio mėn., padidėjo 12,1 proc. ir sudarė 190,7 mln. Eur.

Vasario mėn. būsto paskolų portfelis vis dar augo sparčiausiai nuo 2009 m. gegužės mėn., taip pat spartėjo ir vartojimo bei kitų paskolų portfelio augimo tempas. Paskolų namų ūkiams portfelis vasario mėn. buvo 12,6 proc. didesnis nei prieš metus. Panašiu tempu augo tiek būsto, tiek vartojimo ir kitų paskolų portfeliai – per metus padidėjo atitinkamai 12,7 ir 12,4 proc. (žr. 1 pav.). Per mėnesį suteiktų tikrųjų naujų būsto paskolų srautas mažėjo antrą mėnesį iš eilės (10,7 %) ir buvo 5,5 proc. mažesnis nei vidutinis 2021 m. srautas, bet 11,5 proc. didesnis nei prieš metus (žr. 2 pav.). Būsto paskolų, dėl kurių buvo persitarta, suma vasario mėn., palyginti su sausio mėn., sumažėjo 4,4 proc. ir iš viso sudarė 19,5 mln. Eur. Tikrųjų naujų vartojimo ir kitų paskolų srautas vasario mėn. buvo 79,6 proc. didesnis nei prieš metus ir iš viso sudarė 53,7 mln. Eur.

Būsto ir ne finansų įmonių paskolų palūkanų normos nepakito, o namų ūkių vartojimo – šiek tiek pakilo (žr. 3 pav.). 2022 m. vasario mėn. vidutinė naujų paskolų ne finansų įmonėms palūkanų norma sudarė 2,9 proc. – tiek pat, kiek sausio mėn. Metinis įmonių paskolų palūkanų vidurkis minimu laikotarpiu sudarė 2,7 proc. ir buvo 0,3 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Vidutinės naujų būsto paskolų palūkanų normos vasario mėn. sudarė 2 proc. ir, palyginti su sausio mėn., nepakito, o jų metinis slenkamasis vidurkis sudarė 2,1 proc. ir buvo 0,2 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Naujų vartojimo paskolų vidutinė palūkanų norma vasario mėn. sudarė 8,4 proc. (0,3 proc. p. daugiau nei sausio mėn.), o slenkamasis metinis palūkanų vidurkis – 8,1 proc. (0,2 proc. p. mažesnis nei prieš metus). Naujų paskolų kitiems nei būsto įsigijimo ar vartojimo tikslams palūkanų norma, pasižyminti dideliu kintamumu, vasario mėn. padidėjo 0,3 proc. punkto ir sudarė 5,2 proc. Metinis paskolų kitiems tikslams palūkanų slenkamasis vidurkis taip pat sudarė 5,2 proc. – per metus jis padidėjo 0,3 proc. punkto.

Namų ūkių ir įmonių indėlių bankuose suma vasario mėn. mažėjo antrą mėnesį iš eilės – tai lėmė, kad skolinimui augant, įmonių paskolų suma vėl ėmė viršyti įmonių turimų indėlių sumą. Namų ūkių indėliai bankuose vasario mėn. sudarė 20,1 mlrd. Eur ir per mėnesį sumažėjo 1,2 proc. Metinis namų ūkių indėlių augimo tempas vasario mėn. toliau mažėjo ir sudarė 9,1 proc. (žr. 4 pav.), o bendra indėlių suma buvo 1,7 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Namų ūkių indėliams ėmus augti lėčiau už paskolų portfelį, namų ūkių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 2,1 proc. punkto ir sudarė 62,7 proc. (žr. 6 pav.). Ne finansų įmonių indėlių suma per vasario mėn. sumažėjo 3,8 proc. ir sudarė 9,0 mlrd. Eur. Įmonių indėlių suma per metus susitraukė 2,2 proc. (žr. 4 pav.). Pinigų finansų įstaigų2 (PFĮ) paskolų ne finansų įmonėms portfeliui ėmus sparčiau didėti dėl atsigaunančio įmonių kreditavimo, o įmonių indėlių sumai ėmus mažėti, įmonių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 20,1 proc. punkto – iki 101,1 proc. (žr. 6 pav.).

1 Tikrosios naujos paskolos apima sutartis, kuriose pirmą kartą nustatomos paskolos sąlygos, ir persvarstant sutartis padidintas paskolų dalis. Tikrosios naujos paskolos neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

Bankų ir kredito unijų.

PFĮ paskolų tam tikriems sektoriams portfelio ir srauto metiniai pokyčiai

Duomenų komentaras: 2022 m. vasario mėn. kredito ir indėlių

2 lentelė. Tikrųjų naujų PFĮ paskolų atskiriems sektoriams palūkanų normos

Duomenų komentaras: 2022 m. vasario mėn. kredito ir indėlių

Duomenų komentaras: 2022 m. vasario mėn. kredito ir indėliųDuomenų komentaras: 2022 m. vasario mėn. kredito ir indėliųDuomenų komentaras: 2022 m. vasario mėn. kredito ir indėlių