Lietuvos bankas
2022-08-02
11

Paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas 2022 m. birželio mėn. vėl padidėjo ir sudarė 13,4 proc. Sparčiau augo paskolų ne finansų įmonėms portfelis, šiek tiek lėčiau – vartojimo ir kitų paskolų portfelis. Pradėjus kilti EURIBOR palūkanų normoms, paaugo paskolų ne finansų įmonėms ir būsto paskolų palūkanų normos. Turimų namų ūkių indėlių sumos per mėnesį padidėjo 0,8, o įmonių – sumažėjo 1,3 proc. Metinis namų ūkių indėlių sumos augimo tempas toliau lėtėjo, o įmonių indėlių suma, palyginti su buvusia prieš metus, ir toliau buvo mažesnė. Ryškiau pakilo namų ūkių indėlių, kurių terminas siekė vienus ar daugiau metų, palūkanų normos.

Komentuoja Arnoldas Bytautas, Lietuvos banko Makroprudencinės analizės skyriaus ekonomistas

Metinis paskolų įmonėms portfelio augimo tempas birželio mėn. paspartėjo iki 17,5 proc., nors pats portfelio dydis per mėnesį reikšmingai nepakito (žr. 1 pav.). Kartu įvertinant 2021 m. spalio mėn. lizingo paskolų portfelio prijungimą prie „OP Corporate Bank“, pinigų finansų įstaigų(PFĮ) turimas įmonių paskolų portfelio metinis padidėjimas būtų 24,1 proc. Tokiam sparčiam įmonių paskolų portfelio augimui reikšmingą įtaką turi keli veiksniai: bazės efektas – prieš metus po COVID-19 pandemijos pradėjęs atsigauti skolinimas įmonėms ir pastaruoju metu padidėjęs infliacijos augimo tempas, dėl kurio įmonėms skolintis teko daugiau pabrangus žaliavoms ir tarpinėms prekėms. Įvertinus infliaciją, realusis metinis įmonių paskolų portfelio pokytis būtų neigiamas ir sudarytų –3 proc. Paskolų įmonėms portfelio dydis birželio mėn. sudarė 9,5 mlrd. Eur ir per mėnesį beveik nepakito. Tikrųjų naujų paskolų2 ne finansų įmonėms srautas birželio mėn. sudarė 228,7 mln. Eur ir buvo 47 proc. mažesnis nei ankstesnį mėn. bei 25,7 proc. mažesnis nei prieš metus, tačiau 1 proc. didesnis nei vidutinis 2021 m. vieno mėnesio srautas (žr. 2 pav.). Persvarstytų įmonių paskolų srautas, palyginti su gegužės mėn., išaugo 90,1 proc. ir sudarė 210,3 mln. Eur.

Birželio mėn. būsto paskolų portfelio augimo tempas šiek tiek sulėtėjo, o vartojimo ir kitų paskolų portfelio augimo tempas šiek tiek išaugo. Paskolų namų ūkiams portfelis birželio mėn. buvo 11,5 proc. didesnis nei prieš metus. Sparčiausiai augo būsto paskolų portfelis – 12,2 proc. per metus. Vartojimo ir kitų paskolų portfelis per metus padidėjo 8,5 proc. (žr. 1 pav.). Per mėnesį suteiktų tikrųjų naujų būsto paskolų srautas sumažėjo 0,1 proc. ir buvo 9,2 proc. didesnis nei prieš metus bei 16,1 proc. didesnis nei vidutinis 2021 m. srautas (žr. 2 pav.). Būsto paskolų, dėl kurių buvo persitarta, suma birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., sumažėjo 1,6 proc. ir sudarė 24 mln. Eur. Tikrųjų naujų vartojimo ir kitų paskolų srautas birželio mėn. buvo 47,7 proc. didesnis nei prieš metus ir sudarė 80,5 mln. Eur.

Didėjant EURIBOR palūkanų normoms, kartu augo tiek paskolų įmonėms, tiek namų ūkiams suteikiamų būsto paskolų palūkanų normos (žr. 3 pav.). 2022 m. birželio mėn. vidutinė naujų paskolų ne finansų įmonėms palūkanų norma sudarė 3,3 proc. – 1 proc. punktu daugiau nei gegužės mėn. ir 0,5 proc. punkto daugiau nei vidutiniškai per praėjusius 12 mėn. Įmonių paskolų palūkanų metinis slenkamasis vidurkis per metus sumažėjo 0,1 proc. punkto. Birželio mėn. 6 mėn. trukmės EURIBOR normai tapus teigiamai, vidutinės naujų būsto paskolų palūkanų normos per birželio mėn. padidėjo 0,1 proc. punkto ir sudarė 2,2 proc., o metinis slenkamasis vidurkis sudarė 2,1 proc. ir buvo 0,2 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Naujų vartojimo paskolų vidutinė palūkanų norma birželio mėn. sudarė 8,6 proc. (0,1 proc. p. mažiau nei gegužės mėn.), o palūkanų metinis slenkamasis vidurkis – 8,2 proc. (tiek pat, kiek prieš metus). Naujų paskolų kitiems nei būsto įsigijimo ar vartojimo tikslams palūkanų norma, kuriai būdingas didelis kintamumas, birželio mėn. sumažėjo 0,1 proc. punkto ir sudarė 5,3 proc. Paskolų kitiems tikslams palūkanų metinis slenkamasis vidurkis taip pat sudarė 5,3 proc. ir per metus padidėjo 0,3 proc. punkto.

Namų ūkių indėlių bankuose suma birželio mėn. išaugo, įmonių – šiek tiek sumažėjo. Namų ūkių indėliai bankuose birželio mėn. sudarė 20 mlrd. Eur ir per mėnesį padidėjo 0,8 proc. Metinis namų ūkių indėlių augimo tempas birželio mėn. toliau mažėjo ir sudarė 5,1 proc. (žr. 4 pav.), o bendra indėlių suma buvo 1 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Namų ūkių indėliams augant lėčiau už paskolų portfelį, namų ūkių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 3,9 proc. punkto ir sudarė 64,4 proc. (žr. 6 pav.). Ne finansų įmonių indėlių suma birželio mėn. sumažėjo 1,3 proc. ir sudarė 8,9 mlrd. Eur. Įmonių indėlių suma per metus susitraukė 5,5 proc. (žr. 4 pav.). Paskolų ne finansų įmonėms portfeliui sparčiau didėjus dėl atsigaunančio įmonių kreditavimo, o įmonių indėlių sumai toliau mažėjant, įmonių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 25,6 proc. punkto – iki 107,2 proc. (žr. 6 pav.).

Didėjant EURIBOR palūkanų normoms, ilgesnio termino namų ūkių indėlių palūkanų normos birželio mėn. taip pat pakilo. Vidutinė birželio mėn. namų ūkių naujų indėlių palūkanų norma, kaip ir ankstesnį mėn., sudarė 0,3 proc. – 0,2 proc. punkto daugiau nei vidutiniškai per praėjusius 12 mėn. Bendras gyventojų indėlių palūkanų metinis slenkamasis vidurkis per metus pakito nedaug. Indėlių, kurių terminas iki 1 metų, tiek palūkanų norma per mėnesį, tiek metinis slenkamasis vidurkis per metus beveik nepakito. Šio termino indėlių palūkanos birželio mėn. sudarė 0,2 proc., o palyginti su praėjusių 12 mėn. vidurkiu, pakilo 0,1 proc. punktu. Indėlių, kurių terminas 1–2 metai ir 2 ar daugiau metų, palūkanos birželio mėn. sudarė atitinkamai 0,8 ir 1,1 proc. ir per mėnesį pakilo po 0,1 proc. punkto. Abiejų šių terminų indėlių palūkanos buvo atitinkamai 0,4 ir 0,3 proc. punkto didesnės nei praėjusių 12 mėn. vidurkis, o metinis tokių indėlių palūkanų slenkamasis vidurkis per metus išaugo po 0,1 proc. punkto.

Bankų ir kredito unijų.

Tikrosios naujos paskolos apima sutartis, kuriose pirmą kartą nustatomos paskolos sąlygos, ir persvarstant sutartis padidintas paskolų dalis. Tikrosios naujos paskolos neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

1 lentelė. PFĮ paskolų tam tikriems sektoriams portfelio ir srauto metiniai pokyčiai (procentais)

Duomenų komentaras: 2022 m. birželio mėn. kredito ir indėlių

2 lentelė. Tikrųjų naujų PFĮ paskolų atskiriems sektoriams palūkanų normos

Duomenų komentaras: 2022 m. birželio mėn. kredito ir indėlių

3 lentelė. Namų ūkių naujų indėlių (pagal skirtingus terminus) PFĮ palūkanų normos (procentais)

Duomenų komentaras: 2022 m. birželio mėn. kredito ir indėlių

Duomenų komentaras: 2022 m. birželio mėn. kredito ir indėliųDuomenų komentaras: 2022 m. birželio mėn. kredito ir indėliųDuomenų komentaras: 2022 m. birželio mėn. kredito ir indėlių