Lietuvos bankas
2022-12-07
11

Paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas 2022 m. spalio mėn. lėtėjo ir sudarė 14,3 proc. – per mėnesį labiausiai sumažėjo paskolų ne finansų įmonėms portfelio augimo tempas. Toliau kylant EURIBOR palūkanų normoms, per mėnesį nežymiai ūgtelėjo naujų paskolų įmonėms ir namų ūkiams palūkanos. Naujų namų ūkių indėlių palūkanų normos augo ir grįžo į rugpjūčio mėn. buvusį lygį. Metinis namų ūkių indėlių sumos augimo tempas toliau lėtėjo, įmonių indėlių suma per mėnesį ženkliai išaugo, o metinis augimo tempas buvo aukščiausias per praėjusius 12 mėn.

Komentuoja Arnoldas Bytautas, Lietuvos banko Makroprudencinės analizės skyriaus ekonomistas

Metinis paskolų įmonėms portfelio augimo tempas spalio mėn. sulėtėjo ir sudarė 17,3 proc. (žr. 1 pav.), tačiau išliko didžiausias visoje euro zonoje, kurioje vidutinis portfelio augimo tempas buvo 8 proc. Lyginant su rugsėjo mėn., paskolų įmonėms portfelis sumažėjo 0,5 proc., o metinis portfelio augimo tempas sulėtėjo 3,9 proc. punkto. Pagrindinė metinio augimo tempo sulėtėjimo priežastis – išaugusi bazės efekto įtaka, o mėnesinį portfelio susitraukimą daugiausia lėmė išaugę paskolų grąžinimo kiekiai. Paskolų portfeliui reikšmingą įtaką vis dar turi išliekanti aukšta infliacija, dėl kurios įmonėms skolintis apyvartinėms lėšoms teko daugiau pabrangus žaliavoms ir tarpinėms prekėms. Suteiktų naujų paskolų įmonėms skaičius 2022 m. spalio mėn.1 buvo 4,6 proc. mažesnis nei prieš metus, tačiau vidutinė paskolų vertė per metus padidėjo 8,5 proc. Tikrųjų naujų paskolų2 ne finansų įmonėms srautas spalio mėn. buvo 70 proc. didesnis nei prieš mėnesį, tačiau 0,5 proc. mažesnis nei prieš metus (žr. 2 pav.).

Paskolų namų ūkiams portfelis spalio mėn. buvo 12,2 proc. didesnis nei prieš metus (vidutinis portfelio augimo tempas euro zonoje siekė 4 proc.), per mėnesį portfelio augimo tempas beveik nepakito. Būsto paskolų portfelio metinis augimo tempas išliko nepakitęs (12,6 %), o vartojimo ir kitų paskolų portfelio metinis augimo tempas šiek tiek sulėtėjo ir sudarė 10,1 proc. (žr. 1 pav.). Išaugusios būsto kainos reikšmingai prisideda prie būsto paskolų portfelio augimo – suteiktų naujų būsto paskolų skaičius 2022 m. spalio mėn.1 buvo 12 proc. mažesnis nei prieš metus, tačiau vidutinė paskolų vertė per metus padidėjo 11,6 proc. Vartojimui ir kitiems tikslams turimų paskolų kiekis ir vidutinė vertė per metus augo panašiu tempu – atitinkamai 12,2 ir 10,7 proc. Suteiktų tikrųjų naujų būsto paskolų srautas per mėnesį sumenko 5,3 proc., tačiau buvo 4,8 proc. didesnis nei prieš metus (žr. 2 pav.). Tikrųjų naujų vartojimo ir kitų paskolų srautas spalio mėn. buvo 18,4 proc. didesnis nei prieš mėnesį ir 52,7 proc. didesnis nei prieš metus.

EURIBOR palūkanų normoms toliau kylant, spalio mėn. šiek tiek ūgtelėjo būsto paskolų bei paskolų įmonėms palūkanų normos, tačiau mažėjo paskolų kitiems tikslams palūkanų normos (žr. 3 pav.). Vidutinė naujų paskolų ne finansų įmonėms palūkanų norma sudarė 4 proc. – 0,2 proc. punkto daugiau nei rugsėjo mėn. ir 0,9 proc. punkto daugiau nei vidutiniškai per praėjusius 12 mėn. Vidutinė naujų būsto paskolų palūkanų norma sudarė 3,9 proc. ir per mėnesį padidėjo 0,3 proc. punkto. Naujų vartojimo paskolų vidutinė palūkanų norma spalio mėn. sudarė 8,8 proc. ir per mėnesį nepakito, o naujų paskolų kitiems tikslams vidutinė palūkanų norma sudarė 4,6 proc., per mėnesį ji sumažėjo 1,4 proc. punkto.

Namų ūkių naujų indėlių palūkanų normos grįžo į prieš kelis mėnesius buvusį lygį po vienkartinio pobūdžio sumažėjimo rugsėjo mėn. (žr. 3 lentelę).

Namų ūkių naujų indėlių palūkanų normos spalio mėn. paaugo ir sugrįžo į rugpjūčio mėn. buvusį lygį – vidutinė namų ūkių naujų indėlių palūkanų norma sudarė 0,7 proc. ir buvo 0,3 proc. punkto didesnė nei praėjusį mėnesį bei 0,4 proc. punkto didesnė už praėjusių 12 mėn. vidurkį. Panašiai pakito ir skirtingų terminų indėlių palūkanų normos: indėlių iki 1 m. trukmės palūkanų normos spalio mėn. sudarė 0,5, 1–2 m. trukmės – 1,4, 2 m. ir daugiau – 1,8 proc. ir per mėnesį padidėjo atitinkamai 0,2, 0,4 ir 0,1 proc. punkto.

Nepaisant dėl didelės infliacijos išaugusių kasdienių ir energijos išlaidų, tiek namų ūkių, tiek įmonių indėlių sumos bankuose spalio mėn. padidėjo. Pagrindiniu indėlių augimo veiksniu išlieka reikšmingai padidėjęs bankų kreditavimas, tačiau augimo tempus kiek sulėtino ryškėjantis neigiamas eksporto ir importo balansas bei mažėjančios valdžios sektoriaus investicijos (žr. 5 pav.). Namų ūkių indėliai bankuose spalio mėn. sudarė 20,7 mlrd. Eur ir per mėnesį ūgtelėjo 1,4 proc., metinis namų ūkių indėlių augimo tempas toliau lėtėjo ir sudarė 3,9 proc. (žr. 4 pav.). Namų ūkių indėliams augant lėčiau už paskolų portfelį, namų ūkių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 4,9 proc. punkto ir sudarė 65,2 proc. (žr. 6 pav.). Ne finansų įmonių indėlių suma per spalio mėn. išaugo 4,8 proc. ir sudarė 9,9 mlrd. Eur, o metinis augimo tempas siekė 5,7 proc. ir buvo aukščiausias per praėjusius 12 mėn. (žr. 4 pav.). Paskolų ne finansų įmonėms portfeliui sparčiau augus dėl atsigavusio įmonių kreditavimo, įmonių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 10,4 proc. punkto – iki 103 proc. (žr. 6 pav.).

1Skaičiavimams atlikti naudoti ne viso spalio mėn. duomenys.

2Tikrosios naujos paskolos apima sutartis, kuriose pirmą kartą nustatomos paskolos sąlygos, ir persvarstant sutartis padidintas paskolų dalis. Tikrosios naujos paskolos neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

1 lentelė. PFĮ paskolų tam tikriems sektoriams portfelio ir srauto metiniai pokyčiai (procentais)

Duomenų komentaras: 2022 m. spalio mėn. kredito ir indėlių

2 lentelė. Tikrųjų naujų PFĮ paskolų atskiriems sektoriams palūkanų normos

Duomenų komentaras: 2022 m. spalio mėn. kredito ir indėlių

3 lentelė. Namų ūkių naujų indėlių (pagal skirtingus terminus) PFĮ palūkanų normos (procentais)

Duomenų komentaras: 2022 m. spalio mėn. kredito ir indėlių

Duomenų komentaras: 2022 m. spalio mėn. kredito ir indėliųDuomenų komentaras: 2022 m. spalio mėn. kredito ir indėliųDuomenų komentaras: 2022 m. spalio mėn. kredito ir indėlių