Lietuvos bankas
2017-11-16
  • Fotolia_132062083_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė prioritetines emitentų 2017 m. finansinių ataskaitų tikrintinas sritis. Šios sritys nustatomos siekiant nuosekliai ir vienodai taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) visoje Europos Sąjungos rinkoje.

ESMA kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis numatė pagrindines sritis, į kurias bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, turėtų atkreipti dėmesį rengdamos, o auditoriai peržiūrėti tikrindami 2017 m. finansines ataskaitas, t. y.:

  • Naujų standartų 9 TFAS „Finansinės priemonės“, 15 TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 16 TFAS „Nuoma“, pradedant juos taikyti, įtakos finansinėms ataskaitoms atskleidimas. Pažymėtina, kad 9 TFAS ir 15 TFAS bus taikomi nuo 2018 m., o 16 TFAS – nuo 2019 m. su galimybe pradėti taikyti anksčiau.
  • Specifiniai vertinimai ir atskleidimai pagal 3 TFAS „Verslo jungimai“ reikalavimus. ESMA ragina emitentus ypač daug dėmesio skirti įvertinant ir atskleidžiant nematerialiojo turto vertės patikslinimus, pirkimo sandorius, mažesne nei rinkos verte, privalomus siūlymus, verslo jungimus bendro pavaldumo įmonėse, neapibrėžtuosius mokėjimus ir tikrosios vertės atskleidimus.
  • 7 TAS „Pinigų srautų ataskaita“ specifiniai klausimai įvertinant pasikeitimus dėl finansinės veiklos įsipareigojimų suderinimo, įskaitant piniginius srautus ir nepiniginius sandorius.

Be šiais metais numatytų prioritetinių sričių, reikėtų daug dėmesio skirti kredito įstaigų neveiksnių paskolų vertinimui ir atskleidimui, nuolatiniam finansinių veiklos rodiklių teisingam pateikimui ir „Brexit“ įtakos atskleidimui.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pirmą kartą 2017 m. finansinėse ataskaitose turės būti atskleista nefinansinė informacija. Rekomenduojama naudotis Europos Komisijos parengtomis Nefinansinių ataskaitų teikimo gairėmis (2017/C215/01).

Daugiau informacijos apie prioritetines tikrintinas sritis rasite čia ir ESMA viešai paskelbtame dokumente.