Lietuvos bankas
2020-11-16
11

Dviem dėl Brexito Lietuvoje įsteigtoms bendrovėms suteiktos elektroninių pinigų įstaigų licencijos, bankų testavimas vyks pagal bendras visoje Europos Sąjungoje gaires, o norintiesiems dirbti Lietuvos banke teks įveikti bendrųjų mąstymo gebėjimų testą.

Bankų testavimas – pagal bendras visoje Europos Sąjungoje gaires
Lietuvos banko prižiūrimų bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis nuo šiol visiškai atitiks Europos bankininkystės institucijos (EBI) nustatytas gaires.

Tai numato antradienio Lietuvos banko valdybos sprendimas, pagal kurį panaikintos dar 2007 m. spalio 11 d. Lietuvos banko priimtos bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis nuostatos.

Šiuo veiksmu atvertas kelias visavertiškam EBI 2018 m. liepos 19 d. patvirtintų gairių įsigaliojimui ir vienodo bankų veiklos reglamentavimo visoje Europos Sąjungoje (ES) užtikrinimui.

Europinės gairės yra labai išsamios ir apima reikalavimus tokioms bankų veiklos rizikoms, kaip pakeitimo vertybiniais popieriais, su elgesiu susijusių bylinėjimosi išlaidų, palūkanų normų ir skolinimosi užsienio valiuta. 

Be to, gairėse išdėstyti bendri organizaciniai reikalavimai, metodikos ir procesai, susiję su bankų atliekamo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais, atsižvelgiant į kapitalo pakankamumą ir rizikos valdymą. Galima pagrįstai teigti, kad europinių gairių nuostatos yra platesnės, išsamesnės ir pažangesnės nei iki šiol Lietuvoje galiojusios.

Elektroninių pinigų įstaigos licencijos – dėl Brexito Lietuvoje įsteigtoms bendrovėms
Lietuvos banko valdyba išdavė dvi elektroninių pinigų įstaigos licencijas, suteikiančias teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas. Licencijas gavo FIDELIS EUROPE, UAB, ir DiPocket, UAB. Į šias įstaigas Lietuvoje dėl Brexito bus perkelta Jungtinėje Karalystėje veikiančių mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų veikla.

Į FIDELIS EUROPE, UAB, veiklą perkels Jungtinėje Karalystėje licencijuota mokėjimo įstaiga Probitas Fidelis Limited. Įstaiga klientams atidarys sąskaitas, leis į jas įmokėti ir iš jų išimti grynuosius pinigus, vykdys mokėjimo operacijas, įskaitant mokėjimo operacijas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos bus suteiktos pagal kredito liniją, leis mokėjimo priemones, teiks gaunamų mokėjimų apdorojimo paslaugą, vykdys pinigų perlaidas, papildomai teiks valiutos keitimo paslaugą. Įstaiga orientuosis į klientus – juridinius asmenis, tačiau paslaugas teiks ir fiziniams asmenims, veiklą vykdyti numato Lietuvoje ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse. Visos (100 proc.) įstaigos akcijos priklauso Jungtinėje Karalystėje įsteigtai kontroliuojančiajai įmonei TRESARIUM LIMITED.

Į DiPocket, UAB, veiklą perkels Jungtinėje Karalystėje licencijuota elektroninių pinigų įstaiga DiPocket Limited. Išskirtinis įstaigos bruožas – verslas-verslas vartotojui (angl. B2B2C) veiklos modelis, t. y. įstaiga orientuosis į klientus – juridinius asmenis, turinčius savų klientų, kuriems bus aktualios įstaigos teikiamos paslaugos. Įstaiga vykdys mokėjimo operacijas, sudarys galimybes grynuosius pinigus įmokėti ir išimti iš mokėjimo sąskaitos, leis mokėjimo priemones, taip pat teiks mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugas, keis valiutą. Paslaugas įstaiga teiks Lietuvoje ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse. Visos (100 proc.) įstaigos akcijos priklauso DiPocket Limited.

Abi įstaigos iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios Lietuvos bankui turi pateikti su kredito įstaigomis sudarytų sutarčių, patvirtinančių mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugą, kopijas.

Norintiesiems dirbti Lietuvos banke – bendrųjų mąstymo gebėjimų testas
Siekiant įgyvendinti lūkestį atrinkti geriausius specialistus darbo rinkoje į laisvas darbo vietas Lietuvos banke, pakeista tokių atrankų tvarka. Pirmiausia pretendentai turės atlikti bendrųjų mąstymo gebėjimų testą. Tik surinkę jo metu tam tikrą balų skaičių, kandidatai į laisvą darbo vietą bus kviečiami į įdarbinimo Lietuvos banke pokalbius. Į antrąjį etapą bus atrenkami ne daugiau kaip septyni kandidatai. Nauja dviejų etapų atranka nustatyta Lietuvos banko valdybos pakeistame Priėmimo į tarnybą Lietuvos banke tvarkos apraše. Šiame dokumente nustatyta asmenų, siekiančių tapti Lietuvos banko tarnautojais, priėmimo į tarnybą Lietuvos banke išorinės atrankos būdu organizavimo tvarka.

Numatyta, kad testas gali būti neskiriamas pretendentams į aukščiausio lygio (vadybinę funkciją atliekančią pareigybę) ir žemiausio lygio pareigybes arba tuo atveju, kai bus gauti mažiau nei septyni pareigybei keliamiems reikalavimams atitinkančių pretendentų dokumentai. 

Specialistų atrankos pakeitimai padaryti atsižvelgiant į gerąją privačiojo ir viešojo sektorių atrankų praktiką. Dėl to atrankos procesas bus kokybiškesnis ir objektyvesnis.

Pretendentais į padalinio vadovo pareigas bus laikomi du daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 3,5 balo, surinkę pretendentai, vieną iš jų motyvuotu rašytiniu sprendimu pasirinks atrankos komisijos pirmininkas. Jei vykdytoje atrankoje bus tinkamų pretendentų į žemesnio arba tokio paties pareigybės lygio tame pačiame padalinyje esančią laisvą darbo vietą, tokiems pretendentams galės būti teikiamas darbo pasiūlymas dėl žemesnio arba tokio paties pareigybės lygio darbo vietos neskelbiant naujos atrankos. Jeigu atrinkto ir įdarbinto pretendento darbo sutartis būtų nutraukta nepraėjus trims mėnesiams nuo įdarbinimo, darbo pasiūlymas galės būti teikiamas kitam pretendentų eilėje esančiam daugiausia balų atrankoje surinkusiam pretendentui.