Lietuvos bankas

Kviečiame naudotis funkcionalesniu Ataskaitų teikimo kalendoriumi.
Norėdami užsiprenumeruoti ir gauti priminimą el. paštu, spustelkite prenumeratos nuorodą „Priminimas apie ataskaitos pateikimą“. Priminimas siunčiamas kitą dieną pasibaigus pasirinktos ataskaitos ataskaitiniam laikotarpiui. Pavyzdžiui, priminimas apie ketvirtinės ataskaitos teikimą bus siunčiamas pasibaigus ketvirčiui, t. y. pirmą naujo ketvirčio dieną. 

Mokėjimo įstaigos Lietuvos bankui priežiūros tikslais teikia:

per 20 d. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus:

 • priežiūrai skirtas finansines ir veiklos ataskaitas** (balansinę, nebalansinę, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčio, veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos, pradinio ir nuosavo kapitalo*);
 • ketvirtines pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtas ataskaitas**;

metams pasibaigus:

 • suteiktų paskolų, saugomų lėšų, darbuotojų skaičiaus, gautų skundų ataskaitas**;
 • auditorių patikrintą, jei auditas privalomas, ir visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, audito ataskaitą (mokėjimo įstaigos, kurios yra finansų įstaigos, – ne vėliau kaip per 3 d. po visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris turi įvykti per 3 mėn. finansiniams metams pasibaigus; mokėjimo įstaigos, kurios nėra finansų įstaigos, – ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 5 d.);
 • metinės pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtas ataskaitas** – iki kitų metų kovo 1 d.;

pagal poreikį:

 • paslaugų ataskaitą** – per 30 d., jei pradeda teikti naujas paslaugas (vykdyti naują veiklą);
 • sąskaitos uždarymo arba apribojimo ataskaitą – per 5 d. informavus kredito įstaigai;
 • pranešimą apie didelį operacinės ar saugumo rizikos įvykį;
 • pranešimą apie įtariamą mokėtojo sukčiavimą;
 • pranešimą apie sąskaitos informacijos paslaugos teikėjo arba mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo prieigos prie mokėjimo sąskaitos ribojimą***;
 • pranešimą apie svarbių veiklos funkcijų perdavimą kitam asmeniui ir sutarties projektą – likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki sandorio dėl svarbių veiklos funkcijų perdavimo kitam asmeniui sudarymo;
 • elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitą;
 • profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties ar kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sąlygų atitikties teisės aktų reikalavimams patvirtinimo ataskaitą;
 • profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės minimalios sumos dydžio apskaičiavimo ataskaitą.

* Teikia tik mokėjimo įstaigos, turinčios neribotos veiklos licenciją.

** Išskyrus mokėjimo įstaigas, kurios teikia tik mokėjimo inicijavimo ir (arba) sąskaitos informacijos paslaugas ir (arba) verčiasi tik mokesčių už komunalines paslaugas ar kitas reguliariai teikiamas paslaugas, skirtas namų ūkio poreikiams tenkinti, surinkimu, baudų ir (arba) kitų rinkliavų surinkimu valstybės institucijoms, socialinių išmokų išmokėjimu.

*** Jei mokėjimo įstaiga yra kliento sąskaitą tvarkanti mokėjimo paslaugų teikėja.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-13