Lietuvos bankas
Ataskaitų teikimo kalendorius sąrašo pranešimas Ataskaitų teikimo kalendoriuje rasite visą aktualią informaciją apie finansų rinkos dalyvių teiktinas Lietuvos bankui skirtas ataskaitas, susijusias su priežiūra ir statistine atskaitomybe, bei pranešimus apie kitus įsimintinus įvykius, kuriems įvykus finansų rinkos dalyviai turi pareigą informuoti Lietuvos banką nustatyta tvarka ir forma.   Pateikti atsiliepimą  Turintiems klausimų
Finansų rinkos dalyvis
Ataskaitos tipas
Finansų rinkos dalyvisVerslo formaPavadinimasAtaskaitos formaAtaskaitos tipasAtaskaitos pateikimo terminasAtaskaitos pateikimo kanalasReglamentuojantis teisės aktasPapildoma informacija
Sutelktinio finansavimo platformos operatorius Metinė finansinė ataskaita, patvirtinta auditoriaus, audito išvada ir sprendimas dėl pelno nuostolio paskirstymo metinė metams pasibaigus, ne vėliau kaip per 3 dienas po visuotinio narių susirinkimo

https://epaslaugos.lb.lt

2002 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068

Sutelktinio finansavimo platformos operatorius Sutelktinio finansavimo veiklos ataskaita metinė iki vasario 28 d.

https://epaslaugos.lb.lt

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2120 2022 m. liepos 13 d. kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1503 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su informacijos apie sutelktinio finansavimo platformų finansuojamus projektus teikimo duomenų standartais ir formatais, šablonais ir procedūromis (Tekstas svarbus EEE)

Kredito unija Pelno paskirstymo ataskaita

7057

metinė per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2010 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 03-160 „Dėl Kredito unijų finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo politikos pagrindinių principų patvirtinimo“

Kredito unija Pajinio kapitalo mažinimo ataskaita

7058

kita kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus atsiskaityti su nariais kredito unija privalo kreiptis į Lietuvos banką

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Finansų maklerio įmonė Informacija apie riziką ribojančių reikalavimų vykdymą

X21

metinė iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2021 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/2284

Informaciją teikia įmonės, kurios yra mažos ir neturi tarpusavio sąsajų 

Finansų maklerio įmonė Informacija apie riziką ribojančių reikalavimų vykdymą

X20

ketvirtinė I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio 11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

2021 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/2284

Informaciją teikia įmonės, kurios nėra laikomos mažomis ir neturinčiomis tarpusavio sąsajų 

Bankas Specialūs informacijos teikimo reikalavimai rinkos rizikos atveju – COREP

X19

ketvirtinė I ketv. – iki gegužės 12 d., II ketv. – iki rugpjūčio 11 d., III ketv. – iki lapkričio 11 d., IV ketv. – iki vasario 11 d.

LB ataskaitų priėmimo sistema

Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą Duomenys apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas

PRDB

kita iki pateikiant kredito duomenis, per 2 darbo dienas po įvykio arba per 8 darbo dienas mėnesiui pasibaigus

https://dslitas.lb.lt/ndps/

Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Atskaitomybės reikalavimų periodiškumas (pasikeitus arba mėnesinis) nurodytas PRDB tvarkymo taisyklių 1 priede.
Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Elektroninių pinigų įstaiga Mokėjimų ir sukčiavimų atliekant mokėjimus sumažinta statistinė ataskaita

S0607

ketvirtinė per 20 darbo dienų ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2021 m. spalio 14 d. nutarimas dėl mokėjimų ir sukčiavimų atliekant mokėjimus statistinės atskaitomybės

Galioja nuo 2022 m. 1 ketv. ir 1 pusm. ataskaitinio laikotarpio.
Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

Mokėjimo įstaiga Mokėjimų ir sukčiavimų atliekant mokėjimus sumažinta statistinė ataskaita

S0607

ketvirtinė per 20 darbo dienų ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

https://epaslaugos.lb.lt

Lietuvos banko valdybos 2021 m. spalio 14 d. nutarimas dėl mokėjimų ir sukčiavimų atliekant mokėjimus statistinės atskaitomybės

Galioja nuo 2022 m. 1 ketv. ir 1 pusm. ataskaitinio laikotarpio.
Išsamesnė informacija apie statistinės atskaitomybės reikalavimus pateikiama čia

1 2 3 4 ... 33 Pirmyn