Lietuvos bankas
2022-06-20
11

Paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas 2022 m. balandžio mėn. toliau spartėjo ir sudarė 14,2 proc. Sparčiau didėjo ne finansų įmonių ir vartojimo bei kitų paskolų portfeliai, o būsto paskolų portfelis išlaikė istoriškai didelį augimo tempą. Būsto ir vartojimo paskolų palūkanų normos beveik nepakito, o ne finansų įmonių ir paskolų kitoms namų ūkių reikmėms – šiek tiek sumažėjo. Namų ūkių turimų indėlių suma per mėnesį padidėjo 0,6, o įmonių – sumažėjo 1,8 proc. Metinis namų ūkių indėlių sumos augimo tempas toliau lėtėjo, o įmonių indėlių suma, palyginti su buvusia prieš metus, toliau traukėsi.

Naujausius duomenis komentuoja Finansinio stabilumo departamento vyresnysis ekonomistas Vaidotas Šumskis

Paskolų įmonėms portfelis, palyginti su buvusiu prieš metus, augo sparčiausiai nuo 2008 m. lapkričio mėn. (18,3 %, žr. 1 pav.), prie to prisidėjo ir reikšmingai padidėjusi infliacija. Kartu įvertinant vienkartinio pobūdžio lizingo paskolų portfelio prijungimą prie „OP Corporate Bank“ 2021 m. spalio mėn., pinigų finansų įstaigų turimas1 (PFĮ) įmonių paskolų portfelis per metus būtų padidėjęs 24,9 proc. Tokiam sparčiam įmonių paskolų portfelio augimui reikšmingą įtaką turi ir bazės efektas – prieš metus skolinimas įmonėms buvo tik pradėjęs atsigauti po COVID-19 pandemijos. Be to, pastaruoju metu portfelio augimą spartino ir padidėjęs infliacijos tempas – įmonėms skolintis teko daugiau pabrangus žaliavoms ir tarpinėms prekėms. Įvertinus infliaciją, realusis metinis įmonių paskolų portfelio pokytis būtų neigiamas ir sudarytų –0,2 proc. Ne finansų įmonių paskolų portfelio dydis balandžio mėn. sudarė 9,5 mlrd. Eur ir per mėnesį padidėjo 2,9 proc. Tikrųjų2 naujų paskolų ne finansų įmonėms srautas balandžio mėn. sudarė 183,2 mln. Eur ir buvo 2,5 proc. didesnis nei ankstesnį mėn. – 24,7 proc. didesnis nei prieš metus ir 19,1 proc. mažesnis nei vidutinis 2021 m. vieno mėnesio srautas (žr. 2 pav.). Persvarstytų įmonių paskolų srautas, palyginti su kovo mėn., sumažėjo 39,9 proc. ir sudarė 108,2 mln. Eur.

Balandžio mėn. būsto paskolų portfelis išlaikė sparčiausią augimo tempą nuo 2009 m. gegužės mėn. – spartėjo ir vartojimo, ir kitų paskolų portfelio augimo tempas. Paskolų namų ūkiams portfelis balandžio mėn. buvo 11,3 proc. didesnis nei prieš metus. Sparčiausiai didėjo būsto paskolų portfelis – 12,3 proc. per metus. Vartojimo ir kitų paskolų portfelis per metus padidėjo 6,7 proc. (žr. 1 pav.). Per mėnesį suteiktų tikrųjų naujų būsto paskolų srautas sumažėjo 8,6 proc. ir buvo 1,2 proc. mažesnis nei prieš metus, bet 18,9 proc. didesnis nei vidutinis 2021 m. srautas (žr. 2 pav.). Būsto paskolų, dėl kurių buvo persitarta, suma balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., sumažėjo 10,6 proc. ir iš viso sudarė 22,8 mln. Eur. Tikrųjų naujų vartojimo ir kitų paskolų srautas balandžio mėn. buvo 38 proc. didesnis nei prieš metus ir iš viso sudarė 70,8 mln. Eur.

Būsto ir vartojimo paskolų palūkanų normos beveik nepakito, o įmonių – sumažėjo po vienkartinio pobūdžio augimo kovo mėn. (žr. 3 pav.). 2022 m. balandžio mėn. vidutinė naujų paskolų ne finansų įmonėms palūkanų norma sudarė 2,7 proc. – 0,4 proc. mažiau nei kovo mėn., tačiau tiek pat, kiek vidutiniškai per praėjusius 12 mėn. Įmonių paskolų palūkanų metinis slenkamasis vidurkis per metus sumažėjo 0,2 proc. punkto. Vidutinės naujų būsto paskolų palūkanų normos balandžio mėn. sudarė 2,0 proc. ir, palyginti su kovo mėn., nepakito, o jų metinis slenkamasis vidurkis sudarė 2,1 proc. ir buvo 0,2 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Naujų vartojimo paskolų vidutinė palūkanų norma balandžio mėn. sudarė 8,6 proc. (0,1 proc. p. daugiau nei kovo mėn.), o palūkanų metinis slenkamasis vidurkis – 8,2 proc. (tiek pat kaip prieš metus). Naujų paskolų kitiems nei būsto įsigijimo ar vartojimo tikslams palūkanų norma, kuriai būdingas didelis kintamumas, balandžio mėn. sumažėjo 0,3 proc. punkto ir sudarė 4,8 proc. Paskolų kitiems tikslams palūkanų metinis slenkamasis vidurkis sudarė 5,2 proc. – per metus jis padidėjo 0,2 proc. punkto.

Namų ūkių indėlių bankuose suma balandžio mėn. šiek tiek padidėjo, įmonių – sumažėjo. Namų ūkių indėliai bankuose balandžio mėn. sudarė 20,0 mlrd. Eur ir per mėnesį padidėjo 0,6 proc. Metinis namų ūkių indėlių augimo tempas balandžio mėn. toliau mažėjo ir sudarė 6,7 proc. (žr. 4 pav.), o bendra indėlių suma buvo 1,3 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Namų ūkių indėliams ėmus augti lėčiau už paskolų portfelį, namų ūkių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 2,7 proc. punkto ir sudarė 63,4 proc. (žr. 6 pav.). Ne finansų įmonių indėlių suma balandžio mėn. sumažėjo 1,8 proc. ir sudarė 9,0 mlrd. Eur. Įmonių indėlių suma per metus susitraukė 4,0 proc. (žr. 4 pav.). Paskolų ne finansų įmonėms portfeliui ėmus sparčiau didėti dėl atsigaunančio įmonių kreditavimo, o įmonių indėlių sumai ėmus mažėti, įmonių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 24,3 proc. punkto – iki 105,9 proc. (žr. 6 pav.).

1 Bankų ir kredito unijų.

2 Tikrosios naujos paskolos apima sutartis, kuriose pirmą kartą nustatomos paskolos sąlygos, ir persvarstant sutartis padidintas paskolų dalis. Tikrosios naujos paskolos neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

1 lentelė. PFĮ paskolų tam tikriems sektoriams portfelio ir srauto metiniai pokyčiai

Duomenų komentaras: 2022 m. balandžio mėn. kredito ir indėlių

2 lentelė. Tikrųjų naujų PFĮ paskolų atskiriems sektoriams palūkanų normos

Duomenų komentaras: 2022 m. balandžio mėn. kredito ir indėlių

Duomenų komentaras: 2022 m. balandžio mėn. kredito ir indėliųDuomenų komentaras: 2022 m. balandžio mėn. kredito ir indėliųDuomenų komentaras: 2022 m. balandžio mėn. kredito ir indėlių