Lietuvos bankas

[[#ex]]

Kokią informaciją draudikas Jums turi pateikti kasmet?

Kiekvienais metais draudikas draudimo sutartyje nustatytais terminais praneša draudėjui apie jam tenkantį draudiko pelno dalies dydį, išperkamosios sumos dydį, jei sudaryta draudimo sutartis, susijusi su kapitalo kaupimu. Teikiama informacija privalo būti aiški ir suprantama, ji turi būti teikiama lietuvių kalba arba, draudėjo prašymu ir susitarus su draudiku, kita kalba.

Investicinio gyvybės draudimo sutarties draudėjui ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus raštu ar kitokia draudėjo pageidaujama ir jam priimtina forma pateikiama investicinio gyvybės draudimo sutarties ataskaita, kurioje būtinai nurodoma:

 • pagrindinė informacija apie investicinio gyvybės draudimo sutartį;
 • informacija apie sumokėtas draudimo įmokas;
 • informacija apie draudėjo sukaupto kapitalo vertę;
 • draudimo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išskaitytų atskaitymų nuo draudimo įmokos ir atskaitymų nuo draudėjo sukaupto kapitalo dydžiai, detalizuoti pagal atskaitymų rūšis (sutarties sudarymo mokestis, draudimo sutarties administravimo mokestis, metinis investicijų valdymo mokestis, mokesčiai gyvybės ir kitų rūšių rizikai padengti ir pan.);
 • per ataskaitinį laikotarpį gautas investicinis pelnas (nuostolis);
 • išperkamoji suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;
 • nuoroda į draudimo įmonės interneto svetainę, kur skelbiami draudėjo pasirinktų investavimo krypčių aprašymai.

Kaip elgtis įvykus draudžiamajam įvykiui?

Įvykus nelaimingam atsitikimui ar susirgus, būtina kuo greičiau suteikti pagalbą nukentėjusiajam ir tik tada galvoti apie draudimą – paprastai draudimo taisyklėse yra aiškiai aprašyta, kaip draudikui pranešti apie įvykį. Jei nėra visiškai aišku, kaip tą padaryti, – susisiekite draudimo liudijime nurodytais telefonais ar adresu.

Paprastai draudimo išmoka išmokama pagal pateiktas gydymo, civilinės metrikacijos įstaigų pažymas, kuriose yra patvirtinamas draudžiamasis įvykis, nurodoma tiksli diagnozė ir pan.

Svarbu! Draudikas neturi teisės išmokėti draudimo išmokos, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu. Todėl jis gali paprašyti papildomos informacijos apie įvykį.

 

Draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai buvo gauta visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį.


Ką daryti, jei draudikas atsisako mokėti išmoką?

Atsisakęs mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinęs, draudikas privalo pateikti draudėjui ar naudos gavėjui išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį dienos, draudikas privalo raštu išsamiai informuoti draudėją (naudos gavėją) apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.

Jei Jūs nesutinkate su draudiko sprendimu, galite kreiptis į Lietuvos banką, prašydami išspręsti kilusį ginčą tarp jūsų ir draudiko. Dėl ginčo nagrinėjimo galite kreiptis, jei manote, kad:

 • draudikas neteisėtai atsisakė mokėti draudimo išmoką;
 • draudimo išmoka Jums sumažinta neteisėtai;
 • kitais atvejais, kai draudikas netinkamai vykdo draudimo sutartį.

Visą informaciją apie ginčų nagrinėjimą ir jų pateikimo tvarką Lietuvos bankui rasite čia.


Jeigu sutartį nuspręsiu nutraukti anksčiau laiko?

 • Per 30 dienų po sutarties sudarymo.

Prieš sudarydamas draudimo sutartį, apgalvokite, ko Jūs iš jos tikitės ir kokie Jūsų poreikiai. Nesielkite skubotai. Vis dėlto net ir pasirašius sutartį Jums suteikiama teisė apsigalvoti – jei per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo apsispręsite ją nutraukti, Jums turės būti grąžinta visa sumokėta draudimo įmoka, išskyrus atvejus, kai buvo sudaryta gyvybės draudimo sutartis, susijusi su investiciniais fondais, – tokiu atveju grąžinama įmokų suma gali būti perskaičiuota pagal investavimo rezultatą.

 • Praėjus daugiau nei 30 dienų po sutarties sudarymo.

Jei draudimo sutartis nutraukiama vėliau, draudiko išmokėta suma gali būti gerokai mažesnė nei sumokėtos draudimo įmokos. Mat, draudimo įmonė, sudarydama draudimo sutartį, patiria sutarties sudarymo sąnaudų (konsultavimo paslaugos, komisinis atlygis draudimo tarpininkui, su rizikos vertinimu susijusios išlaidos, draudimo liudijimo spausdinimo išlaidos ir kt.).

Todėl nutraukus draudimo sutartį šios sąnaudos išskaičiuojamos iš draudėjo. Be to, išskaičiuojamos ir nesumokėtos draudimo įmokos, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs. Reikia nepamiršti ir to, kad jei draudėjas naudojosi mokestine lengvata ir sutartis nutraukiama nepraėjus 10 metų laikotarpiui, mokestinės lengvatos suma sumažinama draudiko išmokėta suma – tai išperkamoji suma.


Kas atsitiks, jei nebemokėsiu draudimo įmokų?

Laiku nesumokėjus draudimo įmokos gali būti stabdoma draudimo apsauga. Tai reiškia, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui, draudikas neprivalės mokėti draudimo išmokos.

Jeigu draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos nesumokėjimo trunka ilgiau negu 6 mėnesius, draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. Tačiau jis privalo raštu informuoti draudėją, kad per 30 dienų nuo pranešimo gavimo nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo apsauga bus sustabdyta ir kad bus atnaujinta tik draudėjui sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį. Draudimo sutartyje gali būti nurodyti ilgesni terminai.

Sudarius investicinio gyvybės draudimo sutartį, draudėjas griežtai numatytais terminais mokėti draudimo įmokų draudikui neprivalo, jeigu ši nuostata yra numatyta draudimo taisyklėse. Kadangi mokesčiai už riziką atskaitomi nuo draudėjo sukaupto kapitalo, nemokant draudimo įmokų šie mokesčiai bus atskaitomi nuo Jūsų sukaupto kapitalo. Taigi, Jūsų sukauptas kapitalas pradėtų mažėti, o draudimo įmokų nemokant toliau jo gali visai nelikti. Jūs tik besibaigiant sukauptam kapitalui gautumėte draudiko pranešimą, kad privalote sumokėti draudimo įmoką, kitais atvejais būtų stabdyta Jūsų draudimo apsauga arba net vienašališkai nutraukiama sutartis.


Ar gali draudikas vienašališkai padidinti draudimo įmoką?

Draudikas draudimo sutarties galiojimo metu neturi teisės vienašališkai didinti draudimo įmokos, kai draudimo rizika padidėja dėl draudėjo amžiaus ir (ar) ligos, išskyrus atvejus, kai draudėjas ar apdraustasis tyčia suserga.

Draudimo sutartyse nustatytais atvejais, kurie privalo būti aptarti individualiai, draudikas turi teisę vienašališkai keisti nustatytos draudimo įmokos dydį tik tuo atveju, kai šis keitimas yra susijęs su:

 • palūkanų normos kitimu vidaus ir tarptautinėse rinkose;
 • pakitusiais statistiniais duomenimis apie draudžiamuosius įvykius ir draudimo išmokas.

Iki draudimo įmokos pakeitimo draudėjas apie numatomus pakeitimus turi būti išsamiai informuotas raštu, nurodant draudimo įmokos kitimo priežastis ir sudarant sąlygas nutraukti draudimo sutartį.


Ar galiu pakeisti sutarties sąlygas, jau sudaręs sutartį?

Draudėjas, sudaręs draudimo sutartį, turi teisę pakeisti sutarties sąlygas, jei tai yra numatyta draudimo taisyklėse, t. y. papildomai apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų, kritinių ligų, atsisakyti draustis nuo nelaimingų atsitikimų, kritinių ligų, didinti arba mažinti draudimo sumą.

Norint pakeisti galiojančios sutarties sąlygas, reikia kreiptis į draudiką. Jis iš naujo įvertins draudimo riziką ir perskaičiuos draudimo įmoką. Reikalaukite, kad visi sutarties pakeitimai būtų įforminami raštu, tada nei draudėjas, nei draudikas negalės užginčyti draudimo sutarties sąlygų. Taip išvengsite galimų nesusipratimų vėliau. Draudikas už draudimo sutarties sąlygų keitimą gali imti draudimo taisyklėse numatytą mokestį. Toks mokestis gali būti imamas ir keičiant investavimo kryptį, kai draudžiamasi investiciniu gyvybės draudimu.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-03