Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius). Konsoliduoti duomenys.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2023

sorting sorting Visa ekonomika sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai1 sorting Likusio pasaulio sektorius
Finansinis turtas 10 913,10 4 414,76 12 548,93 1 947,19 4 503,96 6 347,18
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 5 249,65 160,40 5 261,84 1 767,60 1 534,77 −67,28
Grynieji pinigai −5,18 10,56 −5,18 0,00 7,81 −102,14
Pervedamieji indėliai 5 347,36 −2 055,75 5 359,55 1 577,56 −2 510,88 −1 088,65
Kiti indėliai −92,53 2 205,59 −92,52 190,04 4 037,84 1 123,51
Skolos vertybiniai popieriai 1 624,16 492,76 595,25 188,82 365,87 1 098,52
Trumpalaikiai 886,55 175,43 654,84 −11,87 53,82 −21,33
Ilgalaikiai 737,61 317,33 −59,59 200,69 312,05 1 119,85
Paskolos 2 462,64 1 355,35 4 082,37 332,53 0,12 1 097,37
Trumpalaikės 1 736,83 784,20 931,30 0,00 0,07 231,34
Ilgalaikės 725,81 571,16 3 151,07 333,00 0,05 866,03
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 2 065,39 1 272,39 2 062,02 −14,47 −428,96 2 670,52
Biržinės akcijos 83,78 17,07 3,97 0,00 92,61 −35,25
Nebiržinės akcijos 725,62 1 099,73 788,01 −2,17 −557,30 2 422,50
Kitos nuosavybės priemonės 24,64 13,93 −0,33 14,64 −5,91 246,70
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 1 231,34 141,67 1 270,37 −26,94 41,64 36,57
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 3,31 71,79 1,70 1,26 835,43 13,94
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 3,31 71,79 3,31 1,26 −35,55 0,54
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 162,87 −0,20
Turtas pensijų fonduose 0,00 - 0,00 - 708,11 13,59
Standartinių garantijų atidėjiniai 0,00 0,00 −1,61 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −224,63 −27,06 −220,40 0,00 0,00 −168,46
Išvestinės finansinės priemonės −224,63 −27,06 −220,40 0,00 0,00 −168,46
Kitos gautinos sumos −267,42 1 089,12 766,15 −329,00 2 196,73 1 702,57
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −299,44 −595,41 −50,27 3,11 638,45 −102,99
Kitos gautinos sumos 32,02 1 684,53 816,42 −331,66 1 558,29 1 805,55
Įsipareigojimai 6 347,23 4 261,95 11 568,97 2 403,92 614,13 10 913,11
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai −67,27 0,00 3 233,03 174,66 - 5 249,65
Grynieji pinigai −102,14 - −83,77 0,00 - −5,18
Pervedamieji indėliai −1 088,64 0,00 −4 065,52 0,00 - 5 347,36
Kiti indėliai 1 123,51 0,00 7 382,32 174,66 - −92,53
Skolos vertybiniai popieriai 1 098,52 −235,59 143,12 1 209,53 0,00 1 624,17
Trumpalaikiai −21,33 −33,91 −1,75 0,00 0,00 886,56
Ilgalaikiai 1 119,85 −201,68 144,87 1 209,53 0,00 737,61
Paskolos 1 097,37 2 392,36 560,07 478,81 973,86 2 462,64
Trumpalaikės 231,34 107,69 54,28 7,00 40,91 1 736,83
Ilgalaikės 866,03 2 284,67 505,79 472,00 932,95 725,81
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 2 670,52 1 231,29 2 264,82 0,00 0,00 2 065,39
Biržinės akcijos −35,25 4,02 −9,40 0,00 0,00 83,78
Nebiržinės akcijos 2 422,50 1 114,98 1 910,16 0,00 0,00 725,62
Kitos nuosavybės priemonės 246,70 112,29 132,09 0,00 0,00 24,64
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 36,57 - 231,97 0,00 - 1 231,34
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 13,94 0,00 911,55 9,26 0,00 3,31
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 0,54 0,00 38,04 0,00 - 3,31
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės −0,20 - 162,67 0,00 - 0,00
Turtas pensijų fonduose 13,59 0,00 710,84 10,87 0,00 0,00
Standartinių garantijų atidėjiniai 0,00 0,00 0,00 −1,61 - 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −168,46 4,23 −195,52 0,00 0,00 −224,63
Išvestinės finansinės priemonės −168,46 4,23 −195,52 0,00 0,00 −224,63
Kitos mokėtinos sumos 1 702,57 869,65 4 651,86 532,00 −359,73 −267,42
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −102,99 491,08 91,41 −46,51 −343,65 −299,44
Kitos gautinos sumos 1 805,55 378,57 4 560,45 578,17 −16,09 32,02
Grynasis skolinimas (+)/Grynasis skolinimasis (-) 4 565,87 152,82 979,96 −456,73 3 889,82 −4 565,93
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-01