Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones bei grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus). Konsoliduoti duomenys. 

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2021

sorting sorting Visa ekonomika sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai1 sorting Likusio pasaulio sektorius
Finansinis turtas 63 805,73 31 572,86 84 922,70 18 803,79 61 931,51 67 838,31
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 994,34 0,00 994,34 0,00 0,00 692,71
Grynieji pinigai ir indėliai 19 969,71 13 795,64 19 054,63 7 218,52 24 404,62 11 399,57
Grynieji pinigai 28,06 2 939,90 28,06 0,00 3 345,58 1 545,52
Pervedamieji indėliai 18 394,24 10 388,63 17 481,06 7 149,75 16 819,72 7 209,78
Kiti indėliai 1 547,42 467,11 1 545,52 68,77 4 239,31 2 644,27
Skolos vertybiniai popieriai 12 985,13 177,34 21 684,74 96,70 274,23 13 781,43
Trumpalaikiai 60,13 1,63 84,29 0,00 11,00 29,11
Ilgalaikiai 12 924,99 175,71 21 600,45 96,70 263,23 13 752,32
Paskolos 5 605,68 4 336,74 25 479,74 1 228,05 237,44 10 307,93
Trumpalaikės 2 855,39 2 312,73 2 196,22 0,00 1,60 2 347,77
Ilgalaikės 2 750,30 2 024,01 23 283,52 1 228,05 235,84 7 960,16
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 17 779,07 5 594,86 16 241,10 7 126,08 22 270,89 25 295,60
Biržinės akcijos 729,48 233,05 417,64 1 246,41 1 185,74 1 869,27
Nebiržinės akcijos 8 681,19 4 606,19 8 690,41 2 868,24 19 475,71 21 221,26
Kitos nuosavybės priemonės 748,29 0,00 256,00 2 974,42 447,28 1 964,31
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 7 620,10 755,62 6 877,05 37,01 1 162,15 240,77
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 75,34 219,71 77,66 1,96 7 646,65 63,11
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 75,34 219,71 75,34 1,96 295,01 14,20
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,94 3,72
Turtas pensijų fonduose 0,00 0,00 0,00 0,00 6 106,55 45,20
Standartinių garantijų atidėjiniai 0,00 0,00 2,32 0,00 50,15 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 247,98 5,76 86,49 187,38 0,00 94,91
Išvestinės finansinės priemonės 247,98 5,76 86,49 187,38 0,00 94,91
Kitos gautinos sumos 6 148,50 7 442,82 1 304,01 2 945,10 7 097,68 6 203,05
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 5 020,65 5 992,60 43,46 41,40 3 688,27 4 275,51
Kitos gautinos sumos 1 127,85 1 450,22 1 260,55 2 903,70 3 409,41 1 927,53
Įsipareigojimai 67 838,31 74 034,84 84 302,76 28 479,09 14 446,74 63 504,11
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 692,71 0,00 692,71 0,00 0,00 692,71
Grynieji pinigai ir indėliai 11 399,57 0,00 55 815,03 88,24 0,00 19 969,71
Grynieji pinigai 1 545,52 0,00 7 830,99 0,00 0,00 28,06
Pervedamieji indėliai 7 209,78 0,00 40 654,71 0,00 0,00 18 394,24
Kiti indėliai 2 644,27 0,00 7 329,32 88,24 0,00 1 547,42
Skolos vertybiniai popieriai 13 781,43 2 153,63 81,68 20 794,01 0,00 12 985,13
Trumpalaikiai 29,11 61,00 4,90 0,00 0,00 60,13
Ilgalaikiai 13 752,32 2 092,63 76,78 20 794,01 0,00 12 924,99
Paskolos 10 307,93 14 748,11 3 265,34 4 737,21 13 233,55 5 605,68
Trumpalaikės 2 347,77 2 463,42 1 239,70 1,23 298,59 2 855,39
Ilgalaikės 7 960,16 12 284,69 2 025,65 4 735,98 12 934,96 2 750,30
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 25 295,60 44 256,36 14 493,10 0,00 0,00 17 779,07
Biržinės akcijos 1 869,27 3 719,45 503,18 0,00 0,00 729,48
Nebiržinės akcijos 21 221,26 38 572,93 9 607,68 0,00 0,00 8 681,19
Kitos nuosavybės priemonės 1 964,31 1 963,98 2 929,74 0,00 0,00 748,29
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 240,77 0,00 1 452,49 0,00 0,00 7 620,11
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 63,11 0,00 7 867,39 66,36 0,00 75,34
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 14,20 0,00 530,88 0,00 0,00 75,34
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 3,72 0,00 1 198,66 0,00 0,00 0,00
Turtas pensijų fonduose 45,20 0,00 6 137,86 13,89 0,00 0,00
Standartinių garantijų atidėjiniai 0,00 0,00 0,00 52,47 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 94,91 25,86 100,67 0,00 0,04 247,98
Išvestinės finansinės priemonės 94,91 25,86 100,67 0,00 0,04 247,98
Kitos mokėtinos sumos 6 203,05 12 850,90 1 986,84 2 793,27 1 213,14 6 148,50
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 4 275,51 7 949,62 167,54 259,55 643,88 5 020,65
Kitos gautinos sumos 1 927,53 4 901,28 1 819,30 2 533,72 569,26 1 127,85
Grynoji vertė −4 032,58 −42 461,99 619,94 −9 675,30 47 484,77 4 334,20
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-01