Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones bei grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus). Konsoliduoti duomenys. 

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2023

sorting sorting Visa ekonomika sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai1 sorting Likusio pasaulio sektorius
Finansinis turtas 81 982,97 40 414,72 106 193,14 21 605,66 75 662,02 80 731,92
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 1 031,46 - 1 031,46 0,00 - 681,39
Grynieji pinigai ir indėliai 17 315,38 15 816,98 15 425,45 8 619,41 26 929,09 15 753,47
Grynieji pinigai 21,80 3 291,32 21,80 0,00 3 749,68 939,75
Pervedamieji indėliai 16 344,22 9 720,64 14 454,29 7 733,00 14 938,47 9 073,57
Kiti indėliai 949,37 2 805,02 949,37 886,41 8 240,94 5 740,15
Skolos vertybiniai popieriai 16 980,24 875,94 23 464,14 1 273,47 785,98 12 526,10
Trumpalaikiai 1 094,57 254,40 801,91 0,30 74,87 1,80
Ilgalaikiai 15 885,67 621,54 22 662,23 1 273,17 711,11 12 524,30
Paskolos 16 853,94 4 518,35 42 815,47 2 135,80 1,88 11 478,22
Trumpalaikės 9 743,75 1 696,21 10 304,96 0,00 0,70 2 854,53
Ilgalaikės 7 110,19 2 822,15 32 510,51 2 135,80 1,18 8 623,69
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 23 185,16 10 101,59 20 359,95 7 121,96 27 275,30 31 450,54
Biržinės akcijos 735,57 187,04 432,93 1 096,25 1 232,05 1 521,52
Nebiržinės akcijos 12 062,29 8 757,10 10 859,60 2 983,45 24 144,14 26 007,94
Kitos nuosavybės priemonės 827,06 16,98 270,45 3 011,94 548,07 3 548,47
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 9 560,25 1 140,47 8 796,98 30,32 1 351,04 372,61
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 74,92 310,01 124,80 2,73 8 897,15 83,25
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 74,92 310,01 74,92 2,73 270,20 11,18
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,02 4,17
Turtas pensijų fonduose 0,00 - 0,00 - 7 395,94 67,90
Standartinių garantijų atidėjiniai 0,00 0,00 49,88 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 100,04 29,67 111,81 0,00 0,00 53,42
Išvestinės finansinės priemonės 100,04 29,67 111,81 0,00 0,00 53,42
Kitos gautinos sumos 6 441,84 8 762,18 2 860,06 2 452,29 11 772,62 8 705,53
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 5 016,31 5 688,87 125,29 40,91 5 687,85 4 329,78
Kitos gautinos sumos 1 425,53 3 073,32 2 734,77 2 411,38 6 084,77 4 375,74
Įsipareigojimai 80 731,92 93 226,49 104 365,46 28 413,17 16 619,37 81 632,90
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 681,39 - 681,39 0,00 - 681,39
Grynieji pinigai ir indėliai 15 753,47 0,00 65 053,20 175,83 - 17 315,38
Grynieji pinigai 939,75 - 7 980,75 0,00 - 21,80
Pervedamieji indėliai 9 073,57 0,00 39 575,76 0,00 - 16 344,22
Kiti indėliai 5 740,15 0,00 17 496,69 175,83 - 949,37
Skolos vertybiniai popieriai 12 526,10 2 082,61 365,29 19 497,49 0,00 16 980,24
Trumpalaikiai 1,80 34,42 4,29 0,00 0,00 1 094,57
Ilgalaikiai 12 524,30 2 048,19 361,00 19 497,49 0,00 15 885,67
Paskolos 11 478,22 19 912,24 3 332,32 5 197,92 15 653,29 16 853,94
Trumpalaikės 2 854,53 3 502,32 1 282,13 7,99 320,22 9 743,75
Ilgalaikės 8 623,69 16 409,92 2 050,20 5 189,93 15 333,08 7 110,19
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 31 450,55 54 626,16 18 498,03 0,00 0,00 23 185,16
Biržinės akcijos 1 521,53 3 302,99 431,24 0,00 0,00 735,57
Nebiržinės akcijos 26 007,94 47 852,77 12 837,17 0,00 0,00 12 062,29
Kitos nuosavybės priemonės 3 548,47 3 470,40 3 098,45 0,00 0,00 827,06
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 372,61 - 2 131,17 0,00 - 9 560,25
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 83,25 0,00 9 255,21 87,80 0,00 74,92
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 11,18 0,00 594,12 0,00 - 74,92
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 4,17 - 1 235,19 0,00 - 0,00
Turtas pensijų fonduose 67,90 0,00 7 425,91 37,92 0,00 0,00
Standartinių garantijų atidėjiniai 0,00 0,00 0,00 49,88 - 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 53,42 11,77 83,09 0,00 0,00 100,04
Išvestinės finansinės priemonės 53,42 11,77 83,09 0,00 0,00 100,04
Kitos mokėtinos sumos 8 705,53 16 593,70 7 096,93 3 454,13 966,08 6 441,84
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 4 329,78 9 917,88 321,32 251,77 365,42 5 016,31
Kitos gautinos sumos 4 375,74 6 675,82 6 775,61 3 202,36 600,66 1 425,53
Grynoji vertė 1 251,05 −52 811,76 1 827,68 −6 807,51 59 042,64 −900,98
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-01