Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones bei grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus). Konsoliduoti duomenys. 

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2020

sorting sorting Visa ekonomika sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai1 sorting Likusio pasaulio sektorius
Finansinis turtas 52 827,52 27 424,99 71 195,96 16 990,47 55 119,14 60 731,32
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 450,77 0,00 450,77 0,00 0,00 161,75
Grynieji pinigai ir indėliai 14 125,77 12 817,67 13 230,74 6 398,55 21 482,40 6 886,82
Grynieji pinigai 38,33 2 509,51 38,33 0,00 2 906,88 1 904,21
Pervedamieji indėliai 12 179,94 9 946,30 11 288,21 6 155,52 14 364,85 2 265,87
Kiti indėliai 1 907,51 361,86 1 904,21 243,03 4 210,67 2 716,74
Skolos vertybiniai popieriai 12 918,38 186,54 19 696,84 5,27 521,05 15 112,86
Trumpalaikiai 32,85 2,72 30,51 0,00 20,68 0,55
Ilgalaikiai 12 885,53 183,82 19 666,33 5,27 500,37 15 112,31
Paskolos 4 697,23 3 375,91 22 920,49 949,46 233,48 9 980,00
Trumpalaikės 2 560,86 1 892,98 1 869,12 0,00 0,85 2 053,04
Ilgalaikės 2 136,38 1 482,93 21 051,37 949,46 232,63 7 926,96
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 14 958,12 4 637,44 13 513,95 6 689,40 21 276,30 23 091,49
Biržinės akcijos 448,45 109,20 339,32 1 195,63 807,55 1 698,87
Nebiržinės akcijos 7 912,88 4 010,45 7 524,21 2 849,29 19 245,34 19 279,02
Kitos nuosavybės priemonės 751,40 0,01 259,24 2 634,40 413,67 1 942,39
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 5 845,38 517,78 5 391,18 10,08 809,74 171,22
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 69,57 215,97 71,26 1,96 6 031,09 37,99
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 69,57 215,97 69,57 1,96 267,20 13,09
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 1 072,08 2,89
Turtas pensijų fonduose 0,00 0,00 0,00 0,00 4 650,75 22,01
Standartinių garantijų atidėjiniai 0,00 0,00 1,69 0,00 41,06 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 307,84 2,07 221,60 120,33 0,01 183,38
Išvestinės finansinės priemonės 307,84 2,07 221,60 120,33 0,01 183,38
Kitos gautinos sumos 5 299,83 6 189,38 1 090,30 2 825,50 5 574,81 5 277,03
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 4 097,73 4 811,18 55,51 0,48 2 844,67 3 825,74
Kitos gautinos sumos 1 202,10 1 378,20 1 034,80 2 825,02 2 730,13 1 451,29
Įsipareigojimai 60 731,32 67 432,99 70 845,73 27 453,19 12 902,46 52 538,49
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 161,75 0,00 161,75 0,00 0,00 161,75
Grynieji pinigai ir indėliai 6 886,82 0,00 46 576,72 113,69 0,00 14 125,77
Grynieji pinigai 1 904,21 0,00 7 320,60 0,00 0,00 38,33
Pervedamieji indėliai 2 265,87 0,00 31 840,81 0,00 0,00 12 179,94
Kiti indėliai 2 716,74 0,00 7 415,32 113,69 0,00 1 907,51
Skolos vertybiniai popieriai 15 112,86 1 599,70 53,81 20 950,67 0,00 12 918,38
Trumpalaikiai 0,55 16,03 5,58 0,00 0,00 32,85
Ilgalaikiai 15 112,31 1 583,67 48,23 20 950,67 0,00 12 885,53
Paskolos 9 980,00 13 427,96 3 305,24 3 992,73 12 036,17 4 697,23
Trumpalaikės 2 053,04 1 829,27 1 145,51 1,27 279,08 2 560,86
Ilgalaikės 7 926,96 11 598,69 2 159,73 3 991,46 11 757,08 2 136,38
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 23 091,49 41 778,59 12 471,88 0,00 0,00 14 958,12
Biržinės akcijos 1 698,87 3 397,27 304,84 0,00 0,00 448,45
Nebiržinės akcijos 19 279,01 36 503,17 8 492,26 0,00 0,00 7 912,88
Kitos nuosavybės priemonės 1 942,39 1 878,15 2 620,15 0,00 0,00 751,40
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 171,22 0,00 1 054,62 0,00 0,00 5 845,38
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 38,00 0,00 6 242,43 46,28 0,00 69,57
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 13,09 0,00 498,22 0,00 0,00 69,57
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 2,89 0,00 1 074,97 0,00 0,00 0,00
Turtas pensijų fonduose 22,01 0,00 4 669,24 3,53 0,00 0,00
Standartinių garantijų atidėjiniai 0,00 0,00 0,00 42,75 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 183,38 34,09 185,46 0,00 0,01 307,84
Išvestinės finansinės priemonės 183,38 34,09 185,46 0,00 0,01 307,84
Kitos mokėtinos sumos 5 277,03 10 592,66 1 848,44 2 349,82 866,28 5 299,83
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3 825,74 6 618,48 111,33 285,12 424,93 4 097,73
Kitos gautinos sumos 1 451,29 3 974,17 1 737,11 2 064,70 441,35 1 202,10
Grynoji vertė −7 903,81 −40 008,00 350,23 −10 462,72 42 216,68 8 192,83
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-01