Lietuvos bankas

SEPA mokėjimo sistema visiems mokėjimo paslaugų teikėjams

CENTROlink yra Lietuvos centrinio banko mokėjimų sistema, sudaranti techninę galimybę per Lietuvos banko infrastruktūrą prisijungti prie bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) visiems Europos ekonominėje erdvėje licencijuotiems mokėjimo paslaugų teikėjams – bankams, specializuotiems bankams, kredito unijoms, el. pinigų įstaigoms, mokėjimo įstaigoms.

CENTROlink

[[#ex]]

I. Dalyvavimo sistemoje privalumai

 1. Vienodos galimybės. Nebankinėms finansų įstaigoms suteikiamos techninės galimybės vykdyti mokėjimus tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kredito įstaigoms.
 2. Nulinė kredito rizika. Mokėjimai vykdomi per sąskaitą, atidarytą centriniame banke. 
 3. Suteikiami IBAN ir BIC kodai. Mokėjimo paslaugų teikėjams Lietuvos bankas suteikia unikalų penkiaženklį finansų įstaigos kodą, kurio pagrindu mokėjimo paslaugų teikėjas formuoja unikalias sąskaitas IBAN formatu sau ir savo klientams. Licencijuotas mokėjimo paslaugų teikėjas, įsteigęs juridinį vienetą Lietuvoje, gauna identifikacinį BIC kodą, išduotą SWIFT organizacijos, su Lietuvos valstybės kodu, skirtą finansų įstaigai atpažinti pasaulyje. Mokėjimo paslaugų teikėjai, gavę IBAN ir BIC kodus kitoje valstybėje, taip pat gali jungtis prie sistemos CENTROlink.
 4. Prieiga prie europinių mokėjimo sistemų. CENTROlink turi tiesioginius ryšius su europinėmis mokėjimo sistemomis STEP2 ir RT1, o ateityje yra planuojama turėti ir ryšius su Eurosistemos kuriama momentinių mokėjimų sistema TIPS. Mokėjimo paslaugų teikėjas, turintis integraciją su CENTROlink, be jokių papildomų investicijų gauna prieigą prie europinių mokėjimo sistemų.
 5. SEPA paslaugų paketas. CENTROlink yra vienintelė regione centrinio banko valdoma mokėjimo sistema, teikianti platų SEPA paslaugų paketą: kredito pervedimai (SCT), tiesioginis debetas (SDD Core), momentiniai mokėjimai (SCT Inst).
 6. Dviguba infrastruktūra. Sistema yra sukonstruota dvigubos infrastruktūros modelio pagrindu. Tai užtikrina sistemos veiklos tęstinumą net ir kritinėmis sąlygomis. 
 7. Kelių ryšio galimybių pasirinkimas. Mokėjimo paslaugų teikėjams, tarp kitų galimybių, siūlomas ir saugus ryšys internetu. 
 8. Konkurencingi įkainiai. Lietuvos bankas taiko tik mokesčius už atliktas operacijas*.
 9. Greitis. Derinamės prie kiekvieno kliento individualaus pasirengimo greičio.
 10. Palanki reguliacinė aplinka. Lietuvoje sudarytos vienos palankiausių Europoje mokėjimo paslaugų teikėjų licencijavimo sąlygos. Daugiau apie tai čia.

* CENTROlink sistemos dalyviams Lietuvos bankas netaiko jokių papildomų fiksuotų mokesčių, išskyrus minimalų 400 Eur mokestį, kuris neįtraukiamas į mėnesio sąskaitą, jei klientas įvykdė tiek operacijų, už kurias pagal galiojančius įkainius susidarė didesnė nei 400 Eur sąskaita.


II. Apie sistemą

CENTROlink yra Lietuvos banko sukurta ir valdoma naujos kartos mažmeninių mokėjimų sistema, suteikianti galimybę finansų įstaigų klientams mokėjimus eurais atlikti itin greitai ir nebrangiai. CENTROlink veikia nuo 2015 m. gruodžio 8 d., tačiau jos veiklos ištakos, kaip mokėjimų sistemos vietine valiuta, siekia 2004 m. pradžią. Sistemos dalyviams sudaromos galimybės teikti savo klientams kredito mokėjimų, tiesioginio debeto ir momentinių mokėjimų paslaugas. Išsami informacija apie CENTROlink veikimą, sistemos dalyvių priėmimą, jų teises ir pareigas, mokėjimo nurodymų apdorojimo tvarką bei rizikų valdymą pateikiama sistemos CENTROlink veikimo taisyklėse.


III. Kaip prisijungti 

Šioje dalyje nurodyti pagrindiniai prisijungimo prie Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink etapai:

1 Mokėjimo paslaugų teikėjo išsamus patikrinimas (angl. due diligence) ir rizikos įvertinimas. Jūs turėsite užpildyti klausimyną ir pateikti kitą Lietuvos banko prašomą informaciją bei dokumentus (klausimyną ir reikalingų dokumentų sąrašą pateiksime atskirai).

2 Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir CENTROlink techninė dokumentacija. Jeigu įvertinus pateiktą informaciją, Lietuvos banko nuomone, mokėjimo paslaugų teikėjas atitiks nustatytus reikalavimus, Lietuvos banko specialistai parengs ir pateiks pasirašyti konfidencialumo sutartį.

Svarbu! Konfidencialumo sutarties pasirašymas dar neužtikrina, kad Jūs prisijungsite prie CENTROlink mokėjimo sistemos. Pasirašius konfidencialumo sutartį, Lietuvos banko specialistai Jums pateiks techninę dokumentaciją, kurioje aprašyti CENTROlink sistemos veikimo principai ir funkciniai reikalavimai.

3 BIC kodo gavimas iš SWIFT. Lietuvos banko specialistai Jums suteiks daugiau informacijos dėl BIC kodo gavimo.

4 Prašymas prisijungti prie CENTROlink ir gauti iš Lietuvos banko unikalų finansų įstaigos kodą, skirtą IBAN sąskaitoms formuoti. Lietuvos banko specialistai parengs ir Jums pateiks užpildyti ir pasirašyti prašymą prisijungti prie mokėjimo sistemos.

Svarbu! Finansų įstaigos kodas išduodamas tik Lietuvos banko licencijuotoms finansų įstaigoms.

5 Registracija Europos mokėjimų taryboje (EMT). Jūs turėsite užsiregistruoti EMT, daugiau informacijos Jums suteiks Lietuvos banko specialistai.

6 Sertifikavimas. Lietuvos banko specialistai parengs ir Jums pateiks pasirašyti sertifikavimo sutartį. Pasirašius sutartį, Jums bus suteikti asmeniniai prisijungimo prie CENTROlink sertifikatai.

7 Registracija išorinių mokėjimo sistemų testinėse srityse. Atsižvelgę į Jūsų pasirinktą SEPA mokėjimo schemą, Lietuvos banko specialistai užregistruos Jus kitų (išorinių) mokėjimo sistemų (STEP2, RT1 ir pan.) testinėse srityse.

8 Testavimas CENTROlink sistemos viduje ir išorinėse mokėjimo sistemose. Su Jumis iš anksto suderintu testavimo laiku Jūs turėsite atlikti Lietuvos banko specialistų nustatytas testavimo procedūras CENTROlink mokėjimo sistemoje ir Jūsų pasirinktos SEPA mokėjimo schemos išorinėse mokėjimo sistemose. Atlikę Lietuvos banko specialistų nustatytas testavimo procedūras, turėsite pateikti nustatytos formos testavimo ataskaitą.

9 Sutarties su Lietuvos banku pasirašymas. Turėsite užpildyti nustatytą registracijos formą ir pateikti teisininkų parengtą nuomonę dėl gebėjimų, o jei esate įsisteigę ne Europos ekonominės erdvės šalyse, ir nuomonę dėl šalies. Nuomonės dėl šalies nereikia pateikti, jeigu Lietuvos bankas tuo metu turi galiojančią teisinę nuomonę dėl tos šalies. Lietuvos banko specialistai parengia dalyvavimo CENTROlink mokėjimo sistemoje sutartį ir pateikia ją Jums pasirašyti.

10 Registracija išorinėse mokėjimo sistemose. Lietuvos banko specialistai užregistruoja Jūsų mokėjimo paslaugų įmonę išorinėse mokėjimo sistemose (STEP2, RT1 ir pan.) atitinkamų mokėjimo sistemų nustatytais terminais.


IV. Sistemos įkainiai

Žemiau pateikti pagrindiniai sistemos įkainiai. Išsami informacija apie visus sistemos paslaugų įkainius ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarką pateikiama CENTROlink veikimo taisyklėse.

Sistemoje taikomi kredito ir kredito momentinių mokėjimų paslaugos įkainiai:

 1. už kiekvieną iki 30 milijonų į sistemą pateiktą ir įvykdytą mokėjimo nurodymą – 0,01 Eur;
 2. už kiekvieną viršijus 30 milijonų į sistemą pateiktą ir įvykdytą mokėjimo nurodymą – 0,008 Eur;
 3. už kiekvieną iš sistemos gautą ir įvykdytą mokėjimo nurodymą – 0,01 Eur.

Sistemoje taikomi tiesioginio debeto paslaugos įkainiai:

 1. už kiekvieną iki pirmojo milijono į sistemą pateiktą ir įvykdytą tiesioginio debeto mokėjimo nurodymą – 0,05 Eur;
 2. už kiekvieną viršijus pirmąjį milijoną į sistemą pateiktą ir įvykdytą tiesioginio debeto mokėjimo nurodymą – 0,03 Eur;
 3. už kiekvieną iš sistemos gautą ir įvykdytą tiesioginio debeto mokėjimo nurodymą – 0,02 Eur.

Minimalus užmokestis už sistemos dalyvio pateiktus ir gautus įvykdytus mokėjimo nurodymus yra 400 Eur per mėnesį.

Mokėjimo nurodymai pradedami skaičiuoti iš naujo kiekvienų kalendorinių metų pradžioje.
Netaikomi tapimo sistemos dalyviu, periodiniai ar kiti papildomi paslaugų įkainiai.

 


V. Kontaktai

 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-26