Lietuvos bankas

Siekdami kainų stabilumo, kartu su kitais Eurosistemos centriniais bankais naudojame platų pinigų politikos priemonių arsenalą, kuris apima atvirosios rinkos operacijas, nuolatines galimybes ir privalomąsias atsargas.

[[#ex]]

Atvirosios rinkos operacijos

Atvirosios rinkos operacijos yra viena iš pagrindinių priemonių, kuriomis nacionaliniai centriniai bankai rinkos dalyviams – įprastai bankams – skolina lėšas, pritraukia jų indėlius, iš jų perka ar jiems parduoda vertybinius popierius arba vykdo kitas operacijas. Eurosistemoje atvirosios rinkos operacijas koordinuoja Europos Centrinis Bankas (ECB), o vykdo nacionaliniai centriniai bankai, paprastai su savo šalyje veikiančiais bankais ir kitomis kredito įstaigomis. Vykdydama atvirosios rinkos operacijas, Eurosistema siekia reguliuoti palūkanų normas, didinti arba mažinti likvidumą rinkoje ir taip išreikšti pinigų politikos poziciją.

Pagrindinės refinansavimo operacijos (MRO) – reguliarūs kas savaitę sudaromi lėšų skolinimo už įkeistą turtą sandoriai, kurių terminas paprastai yra 1 savaitė. Šias operacijas įgyvendina nacionaliniai centriniai bankai standartinių konkursų būdu. Pagrindinėms refinansavimo operacijoms tenka lemiamas vaidmuo siekiant Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų tikslų.

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (LTRO) – kas mėnesį sudaromi lėšų skolinimo sandoriai, kurių terminas paprastai yra 3 mėn. Eurosistema taip pat gali vykdyti ir nereguliarias ilgesnės trukmės operacijas, kurių trukmė ilgesnė nei 3 mėn. 

Tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (TITRO III)  2019 m. kovo 7 d. ECB valdančioji taryba nusprendė pradėti vykdyti 7 naujas TITRO III operacijas, kurių trukmė 3 metai. Šios operacijos bus vykdomos kas ketvirtį nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. kovo mėn. 2020 m. gruodžio 10 d. ECB paskelbė tris papildomas TITRO III operacijas, kurios vyks 2021 m. birželio - gruodžio mėn. Daugiau informacijos apie šias operacijas rasite čia

Pandeminės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (PELTRO) 2020 m. balandžio 30 d. ECB nusprendė vykdyti naujos serijos netikslines specialiąsias pandemines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas (PELTRO), kuriomis siekiama užtikrinti euro zonos finansų sistemos likvidumą ir suteikiant veiksmingą likvidumo užtikrinimo priemonę prisidėti išsaugant sklandų pinigų rinkų veikimą. 2020 m. gruodžio 10 d. ECB 2021 m. nusprendė paskelbti 4 papildomas PELTRO operacijas. Plačiau ECB pranešime.

Šiuo metu Eurosistema vienakrypčiais sandoriais vykdo išplėstinę turto pirkimo programą ir Specialiąją pandeminę pirkimo programą. Pagal šias programas perkami viešojo sektoriaus vertybiniai popieriai, padengtos ir bendrovių sektoriaus obligacijos, taip pat turtu užtikrinti vertybiniai popieriai. Daugiau apie Lietuvos banko dalyvavimą informacijos rasite čia.

Eurosistema, atsižvelgdama į situaciją rinkoje, gali naudoti ir kitas operacijas.


Nuolatinės galimybės

Nuolatinės galimybės – tai pinigų politikos priemonė, leidžianti bankams ar kitoms kredito įstaigoms pasiskolinti lėšų iš centrinio banko arba padėti indėlį centriniame banke vienai nakčiai. 

Ribinio skolinimosi galimybė – sandorių šalys gali pasinaudoti šia galimybe, pagal kurią nacionaliniai centriniai bankai už įkeistą turtą suteikia vienos nakties likvidumą. Palūkanų norma už naudojimąsi ribinio skolinimosi galimybe paprastai atitinka vienos nakties rinkos palūkanų normos aukščiausią ribą.

Indėlių galimybė – sandorių šalys gali pasinaudoti šia galimybe, padėdamos vienos nakties indėlius į nacionalinius centrinius bankus. Palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe paprastai atitinka vienos nakties rinkos palūkanų normos žemiausią ribą.


Privalomosios atsargos

Eurosistemos privalomųjų atsargų sistema taikoma euro zonos kredito įstaigoms. Privalomųjų atsargų taikymas padeda stabilizuoti pinigų rinkos palūkanų normas ir sukurti (arba padidinti) reikiamą likvidumo trūkumą pinigų rinkoje. Palūkanų normoms stabilizuoti Eurosistemos privalomųjų atsargų sistema leidžia įstaigoms pasinaudoti vidurkio metodu. Ar įstaiga laikosi privalomųjų atsargų reikalavimo, nustatoma pagal jos turimų dienos atsargų vidurkį per vadinamąjį privalomųjų atsargų laikymo laikotarpį (privalomųjų atsargų laikymo laikotarpių kalendorius (385.3 KB download icon)). Už įstaigų privalomųjų atsargų laikymą atlyginama pagal Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų ribinę palūkanų normą.

[[#ex]]

Pinigų politikos priemonės Sandorių rūšys Terminas Dažnumas Procedūra
  likvidumo didinimas likvidumo mažinimas      
Atvirosios rinkos operacijos

Pagrindinės refinansavimo operacijos

Grįžtamieji sandoriai

1 savaitė

Kas savaitę

Standartiniai konkursai

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos

Grįžtamieji sandoriai

3 mėn.

Kas mėnesį

Standartiniai konkursai

Koreguojamosios operacijos

Grįžtamieji sandoriai

Grįžtamieji sandoriai

Nestandartizuotas

Nereguliarios

Greitieji konkursai

arba

dvišalės procedūros

Valiutų apsikeitimo
sandoriai

Valiutų apsikeitimo
sandoriai

 

Indėlių pritraukimas

Struktūrinės operacijos

Grįžtamieji sandoriai

Grįžtamieji sandoriai

Nestandartizuotas

arba

trumpesnis negu 12 mėn.

Nereguliarios

Standartiniai konkursai

arba

dvišalės procedūros

Vienakrypčiai pirkimai

Vienakrypčiai pardavimai

 

ECB skolos sertifikatų išleidimas

Nuolatinės galimybės
Ribinio skolinimosi galimybė Grįžtamieji sandoriai 1 naktis Sandorių šalys šia galimybe gali  pasinaudoti savo nuožiūra
Indėlių galimybė Indėliai 1 naktis Sandorių šalys šia galimybe gali  pasinaudoti savo nuožiūra
Privalomosios atsargos
Stabilizuoja bankų sektoriaus  likvidumą Privalomųjų atsargų bazė – tai kredito įstaigų įsipareigojimai, išskyrus įsipareigojimus Lietuvos bankui ir kitoms kredito įstaigoms, kurioms taikomas Eurosistemos privalomųjų atsargų reikalavimas. Taikoma privalomųjų atsargų norma – 1 proc. Nulinė atsargų norma taikoma: 1) indėliams ir jiems prilygintiems kitiems įsipareigojimams, kurių pradinis terminas ilgesnis kaip 2 m. arba atitinkamoje sutartyje numatyto išankstinio įspėjimo apie atsiėmimą terminas ilgesnis kaip 2 m.; 2) išleistiems skolos vertybiniams popieriams, kurių pradinis terminas yra ilgesnis kaip 2 m. ir kurie negali būti išpirkti prieš terminą, ir 3) atpirkimo sandoriams.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-10