Lietuvos bankas

Siekdami 2 proc. infliacijos dydžio vidutiniu laikotarpiu, kartu su kitais Eurosistemos nacionaliniais centriniais bankais vykdome išplėstinę turto pirkimo programą. Grynieji pirkimai pagal išplėstinę turto pirkimo programą buvo vykdomi nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2018 m. gruodžio mėn. ir nuo 2019 m. lapkričio mėn. iki 2022 m. birželio mėn. imtinai. Nuo 2019 m. sausio mėn. iki spalio mėn. ir nuo 2022 liepos mėn. pirkimai buvo vykdomi tik siekiant reinvestuoti išpirktas vertybinių popierių emisijas. Reinvestavimas pagal viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą baigtas 2023 m. birželio mėnesį.

Išplėstinę turto pirkimo programą sudaro:

  • trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa;
  • turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa;
  • viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa;
  • bendrovių sektoriaus obligacijų pirkimo programa.

Lietuvos bankas dalyvauja viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programoje. Kaip šios programos dalyviai perkame Europos viršvalstybinių institucijų obligacijas (iki 2018 m. gruodžio mėn.) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, kurie yra išleisti eurais ir kurių trukmė pirkimo metu yra nuo 1 iki 30 m.

Vykdant grynuosius pirkimus, nacionaliniams centriniams bankams tenkanti nupirkti dalis apskaičiuojama pagal įnašą į Europos Centrinio Banko (ECB) kapitalą. Pagal viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą Lietuvos banko įsigytų (laikomų) vertybinių popierių vertė kas mėnesį pateikiama Lietuvos banko balanse, kurį rasite ECB statistinių duomenų saugykloje (anglų k.)

Lietuvos bankas, kaip ir visi kiti euro zonos nacionaliniai centriniai bankai ir ECB, laikosi vienodų viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programos rezultatų skelbimo principų. Eurosistema nupirktų vertybinių popierių bendrą vertę skelbia kas savaitę, o kas mėnesį – pirkimų rezultatus (bendras sumas ir vidutines trukmes) pagal šalį.

Pinigų politikos tikslais įsigyjamų vertybinių popierių pirkimo aukcionai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius pagal Eurosistemos vertybinių popierių pirkimo programas perkame aukciono būdu, kartais naudojame ir dvišalius sandorius. Šiai iniciatyvai pritarė ECB valdančioji taryba, įvertinusi 2015 m. spalio–gruodžio mėn. Lietuvos banko, taip pat Prancūzijos ir Nyderlandų centrinių bankų vykdytų bandomųjų aukcionų rezultatus.

Lietuvos banko vykdomuose aukcionuose gali dalyvauti Lietuvos banko pinigų politikos operacijų sandorio šalys ir kitos sandorio šalys, kurias Lietuvos bankas naudoja eurais išreikštų investicinių portfelių investavimui. Nuo 2019 m. aukcionai yra vykdomi ne rečiau kaip kartą per mėnesį – įprastai ketvirtadieniais. Vertybinių popierių pirkimo aukcionų rezultatus skelbiame Lietuvos banko interneto svetainėje (504 KB download icon).

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-16