Lietuvos bankas

Kviečiame naudotis funkcionalesniu Ataskaitų teikimo kalendoriumi.
Norėdami užsiprenumeruoti ir gauti priminimą el. paštu, spustelkite prenumeratos nuorodą „Priminimas apie ataskaitos pateikimą“. Priminimas siunčiamas kitą dieną pasibaigus pasirinktos ataskaitos ataskaitiniam laikotarpiui. Pavyzdžiui, priminimas apie ketvirtinės ataskaitos teikimą bus siunčiamas pasibaigus ketvirčiui, t. y. pirmą naujo ketvirčio dieną. 

Valdymo įmonės Lietuvos bankui teikia:

  • priežiūrai skirtas finansines ataskaitas ir kapitalo pakankamumo ataskaitas šiais terminais: pirmojo ketvirčio – iki gegužės 12 d., antrojo ketvirčio – iki rugpjūčio 11 d., trečiojo ketvirčio – iki lapkričio 11 d., ketvirtojo ketvirčio – iki vasario 11 d.;
  • auditorių patikrintą ir visuotinio narių susirinkimo patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, metinį pranešimą ir auditoriaus išvadą, kapitalo pakankamumo ataskaitas ir priežiūrai skirtas finansines ataskaitas, parengtas pagal audito įmonės patikrintų metinių finansinių ataskaitų duomenis, – metams pasibaigus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po visuotinio narių susirinkimo;
  • duomenis apie valdomų individualių klientų portfelių pasiskirstymą ir Lietuvoje platinamus kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigtus kolektyvinio investavimo subjektus – per 15 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus;
  • periodines ataskaitas: metų – per 4 mėn. nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos, pusmečio – per 2 mėn. nuo ataskaitinių finansinių metų pusmečio pabaigos; kas metus – pensijų fondų ataskaitas PF03 forma; kas ketvirtį teikiami pranešimai apie valdymo įmonės valdomus klientų finansinių priemonių portfelius; kas ketvirtį – pranešimai apie valdymo įmonės Lietuvoje platinamus kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigtus kolektyvinio investavimo subjektus; kas ketvirtį – pensijų fondų ataskaitos PF-02 forma; kas ketvirtį – komentarą, kas lėmė pensijų fondų investicinių priemonių portfelių grąžos pokyčius per ketvirtį; kas ketvirtį – kolektyvinio investavimo subjekto veiklos ataskaitos KIS-02 forma; kas mėnesį – pensijų fondų ataskaitos PF-01 forma;

Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančios valdymo įmonės priežiūrai skirtas finansines ataskaitas, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, metinį pranešimą ir auditoriaus išvadą Lietuvos bankui teikia kartą per metus per 6 mėn. nuo finansinių metų pabaigos.

Kolektyvinio investavimo subjekto ir jo valdymo įmonės metų ataskaita ir auditoriaus išvada pateikiamos per 6 mėn. nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos, pusmečio – per 2 mėn. nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-13