Lietuvos bankas

Valdymo įmonės veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą licencijavimas

Šio gido tikslas yra supažindinti suinteresuotus asmenis su Lietuvos banko atliekamu valdymo įmonės veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (toliau - KISĮ) licencijavimo procesu, steigiamoms (dar neįsteigtiems juridiniams asmenims) ar licencijuojamoms (jau įsteigtiems juridiniams asmenims) valdymo įmonėms keliamais reikalavimais, atskleisti Lietuvos banko požiūrį į naujus rinkos dalyvius, pateikti dokumentų, kurie turi būti teikiami kartu su prašymu išduoti licenciją, sąrašą ir nurodyti kitus svarbiausius licencijavimo aspektus.

[[#ex]]

Valdymo įmonės veikiančios pagal KISĮ licencija

Pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikianti kolektyvinio investavimo subjektų (toliau - KIS) valdymo įmonė – įmonė, kurios pagrindinė veikla yra investicinių fondų ar investicinių bendrovių valdymas.


Valdymo įmonės veikiančios pagal KISĮ minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimas

Pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančios KIS valdymo įmonės pradinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 125 000 Eur.


Licencijavimo procesas

Lietuvos banko požiūris į valdymo įmonių, kaip ir kitų įstaigų, licencijavimo procesą yra kiek įmanoma atviras ir paprastai pradedamas taikyti dar iki prašymo išduoti licenciją pateikimo. Mes skatiname valdymo įmonės licencijos aktyviai siekiančius asmenis dar vykstant planavimui kreiptis į Lietuvos banką, kad galėtume kartu diskutuoti ir padėti įvertinti interesantų veiklos planus. Tai mums padeda geriau paaiškinti licencijavimo procesą ir jo reikšmę, nurodyti mūsų pageidavimus, reikalavimus, lūkesčius ir visus kitus svarbiausius aspektus, turinčius įtakos licencijavimo procesui.

Galima išskirti šiuos esminius licencijavimo proceso etapus:

 • išankstinis vertinimas – potencialios valdymo įmonės atstovų susipažinimas su Lietuvoje taikomu reglamentavimu, išankstiniai susitikimai ir diskusijos su Lietuvos banko specialistais, glaustas pateiktų dokumentų sąrašo ir jų turinio aptarimas;
 • prašymo išduoti valdymo įmonės licenciją pateikimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybai (toliau – Priežiūros tarnyba) – Priežiūros tarnyba per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi būtini dokumentai ir, jei nenustato formalių trūkumų, prašymą išduoti valdymo įmonės licenciją priima nagrinėti;
 • prašymo išduoti valdymo įmonės licenciją ir kartu pateiktų dokumentų vertinimas;
 • licencijos išdavimas arba atsisakymas ją išduoti – baigus vertinti pateiktus dokumentus.

Įstatymu nustatyti terminai

Apie sutikimą ar atsisakymą išduoti pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančios KIS valdymo įmonės licenciją priežiūros institucija pareiškėjui turi pranešti per 6 mėnesius nuo visų dokumentų, duomenų ir paaiškinimų pateikimo. Prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinių dokumentų ar duomenų pateikimo.


Išankstinis vertinimas

Lietuvos bankas, suprasdamas, kad licencijavimo procesui skirti teisės aktai ne visada gali būti aiškūs tiek finansų sektoriaus naujokams, tiek patyrusiems specialistams, skatina valdymo įmonės licencijos siekiančius asmenis dar ankstyvame projekto etape kreiptis į Lietuvos banką, kuris suteikia daugiau informacijos apie licencijavimo procesą ir potencialioms (esamoms) valdymo įmonėms keliamus reikalavimus.

Bendrovių atstovai, dalyvavę išankstiniuose susitikimuose su Lietuvos banko atstovais, ne kartą pabrėžė tokių susitikimų naudą, nes jie padėjo ne tik gauti atsakymus į kilusius klausimus, bet ir užmegzti tiesioginį ryšį su Lietuvos banko specialistais. Išankstinių susitikimų skaičius priklauso nuo prašymo teikėjo patirties ir žinių, tačiau paprastai numatomas  mažiausiai vienas išankstinis susitikimas, skirtas susipažinti ir atsakyti į ankstyvame etape kilusius klausimus, išsiaiškinti, kokios licencijos reikia arba kokia tinkama. Tokiuose susitikimuose dalyvauja bent du Lietuvos banko Priežiūros tarnybos ar kito padalinio specialistai (paprastai atsakantys į klausimus dėl licencijavimo proceso), tačiau pagal poreikį susitikime gali dalyvauti ir kiti, pavyzdžiui, techninės srities specialistai.

Išankstinio susitikimo metu Lietuvos bankas siekia sužinoti:

 • Kas ir koks yra valdymo įmonės licencijos siekiantis asmuo, kokio pobūdžio įstaiga bus kuriama;
 • Kas yra (bus) būsimos valdymo įmonės akcininkai, balsavimo teisių turėtojai ir investuotojai, kokia jų kilmės šalis;
 • Koks yra pasirengimo valdymo įmonės licencijai gauti etapas (kai kuriais atvejais gali būti per anksti organizuoti susitikimą);
 • Ar licencijos siekianti bendrovė priklauso įmonių grupei;
 • Asmenis, kurie bus atsakingi už valdymo įmonės valdymą;
 • Verslo plano santrauką;
 • Planuojamas teikti paslaugas, kokia bus tikslinė rinka ir kaip jos bus siekiama, kainodarą ir kitą susijusią veiklą;
 • Valdymo įmonės finansavimo šaltinius;
 • Numatomą darbuotojų skaičių;
 • Planuojamą funkcijų perkėlimą (pirkimą, angl. outsourcing).

Mūsų supratimu, tik atsakius į šiuos klausimus, išankstinis susitikimas gali būti efektyvus, todėl skatiname svarstančiuosius dėl valdymo įmonės licencijos prieš numatomą susitikimą atsakyti į išvardytus klausimus, t. y. pasitikrinti, ar surinkta visa reikalinga informacija, kad susitikimo metu būtų galima šiuos klausimus nagrinėti išsamiau.


Valdymo įmonės veikiančios pagal KISĮ licencijos mokestis

Prieš pateikiant prašymą dėl valdymo įmonės licencijos išdavimo būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už valdymo įmonės licencijos išdavimą, kuri šiuo metu yra 826 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458).

Pavedimų, atliekamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinės  bankininkystės sistemoje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto puslapyje.


Svarbiausi steigiamai ar licencijuojamai valdymo įmonei veikiančiai pagal KISĮ keliami reikalavimai

Atsižvelgdamas į tai, kad valdymo įmonės licencijos išdavimo metu steigiama ar licencijuojama valdymo įmonė turi būti pasirengusi vykdyti visus jai, kaip jau veikiančiai valdymo įmonei, keliamus reikalavimus, Lietuvos bankas pageidauja, kad jau prašymo teikimo metu būtų pateikiami išsamūs dokumentai. Vis dėlto, vertinant kritinius aspektus, galinčius nulemti valdymo įmonės licencijos suteikimą, galima išskirti šiuos esminius elementus:

 • pateiktų dokumentų tinkamumas – pateikti dokumentai turi atitikti valdymo įmonės veiklą ir jos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, turi būti pateikti visi teisės aktų nustatyti ar papildomai pareikalauti teisingi duomenys;
 • Valdymo įmonės ir jos akcininkų (balsavimo teisių turėtojų) tinkamumas – asmenys, turintys valdymo įmonės kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, turi būti nepriekaištingos reputacijos ir reikalaujamos kompetencijos;
 • bendrovės vadovų tinkamumas – vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas;
 • planuojamas veiklos planas turi atitikti valdymo įmonės galimybes jį įgyvendinti, o būsima valdymo įmonė licencijos išdavimo metu turi būti pasirengusi saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas.

Pateiktų dokumentų vertinimas

Pateiktus dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir vertina įvairių skyrių Lietuvos banko ir Priežiūros tarnybos specialistai, kurie formuoja bendrą nuomonę ir išvadas dėl licencijos suteikimo. Vertinimo laikotarpiu taip pat atliekami šie procesai:

 • reguliari komunikacija ir pagal poreikį rengiami susitikimai su prašymą pateikusios bendrovės atstovais;
 • Priežiūros tarnybos pastabų bendrovei teikimas, pagal kurias ji turi pašalinti nustatytus trūkumus.

Visi prašymą išduoti valdymo įmonės licenciją pateikę asmenys turi galimybę tiesiogiai bendrauti su pateiktus dokumentus vertinančiais Lietuvos banko specialistais. Mes esame pasirengę suteikti visą su licencijavimo procesu susijusią informaciją, informuoti apie proceso eigą ir siekiame kurti bendradarbiavimo pagrindu pagrįstus Lietuvos banko ir finansų rinkos dalyvių santykius tiek licencijavimo metu, tiek ir po jo.


Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija siekiant valdymo įmonės licencijos

Siekiant pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančios KIS valdymo įmonės licencijos, kaip numato įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, ketinanti verstis tokios valdymo įmonės veikla, Lietuvos bankui turi pateikti prašymą. Kartu su prašymu pateikiamas numatomos vykdyti veiklos planas, kuriame, be kita ko, aprašomos numatomos vykdyti veiklos sritys, pateikiama bendrovės organizacinė struktūra, taip pat informacija apie juridinį asmenį, jo dalyvius, vadovus, veiklą, kapitalo ir kitų riziką ribojančių reikalavimų tenkinimą ir kita Lietuvos banko patvirtintose licencijavimo taisyklėse nustatyta informacija, kurią išnagrinėjusi priežiūros institucija galėtų konstatuoti, kad bendrovė atitinka šiame įstatyme nustatytus licencijuojamos veiklos reikalavimus.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys valdymo įmonių veikiančių pagal KISĮ veiklą ir licencijavimą

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-05