Lietuvos bankas

Valdymo įmonės veikiančios pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą licencijavimas

Šio gido tikslas yra supažindinti suinteresuotus asmenis su Lietuvos banko atliekamu valdymo įmonės veikiančios pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (toliau - IISKISĮ) licencijavimo procesu, steigiamoms (dar neįsteigtiems juridiniams asmenims) ar licencijuojamoms (jau įsteigtiems juridiniams asmenims) valdymo įmonėms keliamais reikalavimais, atskleisti Lietuvos banko požiūrį į naujus rinkos dalyvius, pateikti dokumentų, kurie turi būti teikiami kartu su prašymu išduoti veiklos leidimą, sąrašą ir nurodyti kitus svarbiausius licencijavimo aspektus.

[[#ex]]

Valdymo įmonės veikiančios pagal IISKISĮ veiklos leidimas

Pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikianti informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto (toliau - IISKIS) valdymo įmonė – įmonė, kurios pagrindinė veikla yra informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas.


Valdymo įmonės veikiančios pagal IISKISĮ minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimas

Pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančios IISKIS valdymo įmonės kapitalui taikomi atitinkamą teisinę formą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.


Licencijavimo procesas

Lietuvos banko požiūris į valdymo įmonių, kaip ir kitų įstaigų, licencijavimo procesą yra kiek įmanoma atviras ir paprastai pradedamas taikyti dar iki prašymo išduoti veiklos leidimą pateikimo. Mes skatiname valdymo įmonės veiklos leidimo aktyviai siekiančius asmenis dar vykstant planavimui kreiptis į Lietuvos banką, kad galėtume kartu diskutuoti ir padėti įvertinti interesantų veiklos planus. Tai mums padeda geriau paaiškinti licencijavimo procesą ir jo reikšmę, nurodyti mūsų pageidavimus, reikalavimus, lūkesčius ir visus kitus svarbiausius aspektus, turinčius įtakos licencijavimo procesui.

Galima išskirti šiuos esminius licencijavimo proceso etapus:

 • išankstinis vertinimas – potencialios valdymo įmonės atstovų susipažinimas su Lietuvoje taikomu reglamentavimu, išankstiniai susitikimai ir diskusijos su Lietuvos banko specialistais, glaustas pateiktų dokumentų sąrašo ir jų turinio aptarimas;
 • prašymo išduoti valdymo įmonės veiklos leidimą pateikimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybai (toliau – Priežiūros tarnyba) – Priežiūros tarnyba per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi būtini dokumentai ir, jei nenustato formalių trūkumų, prašymą išduoti valdymo įmonės veiklos leidimą priima nagrinėti;
 • prašymo išduoti valdymo įmonės veiklos leidimą ir kartu pateiktų dokumentų vertinimas;
 • veiklos leidimo išdavimas arba atsisakymas jį išduoti – baigus vertinti pateiktus dokumentus.

Įstatymu nustatyti terminai

Apie sutikimą ar atsisakymą išduoti pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančios IISKIS valdymo įmonės veiklos leidimą priežiūros institucija prašymą pateikusiam asmeniui turi pranešti per 3 mėnesius nuo visų dokumentų, duomenų ir paaiškinimų pateikimo. Prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo papildomų dokumentų ar duomenų pateikimo.


Išankstinis vertinimas

Lietuvos bankas, suprasdamas, kad licencijavimo procesui skirti teisės aktai ne visada gali būti aiškūs tiek finansų sektoriaus naujokams, tiek patyrusiems specialistams, skatina valdymo įmonės veiklos leidimo siekiančius asmenis dar ankstyvame projekto etape kreiptis į Lietuvos banką, kuris suteikia daugiau informacijos apie licencijavimo procesą ir potencialioms (esamoms) valdymo įmonėms keliamus reikalavimus.

Bendrovių atstovai, dalyvavę išankstiniuose susitikimuose su Lietuvos banko atstovais, ne kartą pabrėžė tokių susitikimų naudą, nes jie padėjo ne tik gauti atsakymus į kilusius klausimus, bet ir užmegzti tiesioginį ryšį su Lietuvos banko specialistais. Išankstinių susitikimų skaičius priklauso nuo prašymo teikėjo patirties ir žinių, tačiau paprastai numatomas  mažiausiai vienas išankstinis susitikimas, skirtas susipažinti ir atsakyti į ankstyvame etape kilusius klausimus, išsiaiškinti, kokios licencijos reikia arba kokia tinkama. Tokiuose susitikimuose dalyvauja bent du Lietuvos banko Priežiūros tarnybos ar kito padalinio specialistai (paprastai atsakantys į klausimus dėl licencijavimo proceso), tačiau pagal poreikį susitikime gali dalyvauti ir kiti, pavyzdžiui, techninės srities specialistai.

Išankstinio susitikimo metu Lietuvos bankas siekia sužinoti:

 • Kas ir koks yra valdymo įmonės veiklos leidimo siekiantis asmuo, kokio pobūdžio įstaiga bus kuriama;
 • Kas yra (bus) būsimos valdymo įmonės akcininkai, balsavimo teisių turėtojai ir investuotojai, kokia jų kilmės šalis;
 • Koks yra pasirengimo valdymo įmonės veiklos leidimui gauti etapas (kai kuriais atvejais gali būti per anksti organizuoti susitikimą);
 • Ar veiklos leidimo siekianti bendrovė priklauso įmonių grupei;
 • Asmenis, kurie bus atsakingi už valdymo įmonės valdymą;
 • Verslo plano santrauką;
 • Planuojamas teikti paslaugas, kokia bus tikslinė rinka ir kaip jos bus siekiama, kainodarą ir kitą susijusią veiklą;
 • Valdymo įmonės finansavimo šaltinius;
 • Numatomą darbuotojų skaičių;
 • Planuojamą funkcijų perkėlimą (pirkimą, angl. outsourcing).

Mūsų supratimu, tik atsakius į šiuos klausimus, išankstinis susitikimas gali būti efektyvus, todėl skatiname svarstančiuosius dėl valdymo įmonės veiklos leidimo prieš numatomą susitikimą atsakyti į išvardytus klausimus, t. y. pasitikrinti, ar surinkta visa reikalinga informacija, kad susitikimo metu būtų galima šiuos klausimus nagrinėti išsamiau.


Valdymo įmonės veikiančios pagal IISKISĮ veiklos leidimo mokestis

Prieš pateikiant prašymą dėl valdymo įmonės veiklos leidimo išdavimo būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už valdymo įmonės veiklos leidimo išdavimą, kuri šiuo metu yra 826 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458).

Pavedimų, atliekamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinės  bankininkystės sistemoje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto puslapyje.


Svarbiausi steigiamai ar licencijuojamai valdymo įmonei veikiančiai pagal IISKISĮ keliami reikalavimai

Atsižvelgdamas į tai, kad valdymo įmonės veiklos leidimo išdavimo metu steigiama ar licencijuojama valdymo įmonė turi būti pasirengusi vykdyti visus jai, kaip jau veikiančiai valdymo įmonei, keliamus reikalavimus, Lietuvos bankas pageidauja, kad jau prašymo teikimo metu būtų pateikiami išsamūs dokumentai. Vis dėlto, vertinant kritinius aspektus, galinčius nulemti valdymo įmonės veiklos leidimo suteikimą, galima išskirti šiuos esminius elementus:

 • pateiktų dokumentų tinkamumas – pateikti dokumentai turi atitikti valdymo įmonės veiklą ir jos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, turi būti pateikti visi teisės aktų nustatyti ar papildomai pareikalauti teisingi duomenys;
 • Valdymo įmonės ir jos akcininkų (balsavimo teisių turėtojų) tinkamumas – asmenys, turintys valdymo įmonės kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, turi būti nepriekaištingos reputacijos ir reikalaujamos kompetencijos;
 • bendrovės vadovų tinkamumas – vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas;
 • planuojamas veiklos planas turi atitikti valdymo įmonės galimybes jį įgyvendinti, o būsima valdymo įmonė veiklos leidimo išdavimo metu turi būti pasirengusi saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas.

Pateiktų dokumentų vertinimas

Pateiktus dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir vertina įvairių skyrių Lietuvos banko ir Priežiūros tarnybos specialistai, kurie formuoja bendrą nuomonę ir išvadas dėl veiklos leidimo suteikimo. Vertinimo laikotarpiu taip pat atliekami šie procesai:

 • reguliari komunikacija ir pagal poreikį rengiami susitikimai su prašymą pateikusios bendrovės atstovais;
 • Priežiūros tarnybos pastabų bendrovei teikimas, pagal kurias ji turi pašalinti nustatytus trūkumus.

Visi prašymą išduoti valdymo įmonės veiklos leidimą pateikę asmenys turi galimybę tiesiogiai bendrauti su pateiktus dokumentus vertinančiais Lietuvos banko specialistais. Mes esame pasirengę suteikti visą su licencijavimo procesu susijusią informaciją, informuoti apie proceso eigą ir siekiame kurti bendradarbiavimo pagrindu pagrįstus Lietuvos banko ir finansų rinkos dalyvių santykius tiek licencijavimo metu, tiek ir po jo.


Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija siekiant IISKIS valdymo įmonės veiklos leidimo

Siekiant pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančios informuotiesiems investuotojams skirtos kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės veiklos leidimo, kartu su prašymu bendrovė, ketinanti gauti valdymo įmonės veiklos leidimą, turi pateikti:

 • numatomos vykdyti veiklos planą, kuriame aprašomos numatomos vykdyti veiklos sritys ir apimtis, pateikiamas ketinamų valdyti kolektyvinio investavimo subjektų apibūdinimas, taip pat kita veiklai vykdyti ir (arba) investuotojams reikšminga informacija;
 • informaciją apie būsimą kolektyvinio investavimo subjekto turto saugotoją (jeigu žinomas), auditorių, sąskaitų tvarkytoją, administracines paslaugas teiksiantį asmenį ir kitus paslaugų teikėjus, kurių paslaugos darys esminę įtaką valdymo įmonės veiklai;
 • kiekvieno kandidato į valdymo įmonės vadovo ir investicinius sprendimus priimančio asmens pareigas užpildytą ir jo parašu patvirtintą priežiūros institucijos nustatytos formos dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie šį asmenį, nurodant dokumento parengimo (užpildymo) datą ir kitą informaciją, patvirtinančią, kad šie asmenys atitinka šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose atitinkamos rūšies ir tipo kolektyvinio investavimo subjektų ir valdymo įmonių veiklą, nustatytus reikalavimus;
 • dokumentus, leidžiančius įvertinti kandidatų į valdymo įmonės vadovų, investicinius sprendimus priimančio asmens pareigas ir valdymo įmonės kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies savininkų atitiktį reputacijos ir kitiems šiame įstatyme ir kituose įstatymuose, reglamentuojančiuose atitinkamos rūšies ir tipo kolektyvinio investavimo subjektų ir valdymo įmonių veiklą, nustatytiems reikalavimams. Jeigu valdymo įmonės kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies savininkai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, taip pat turi būti pateikiamas paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinys ir, jeigu pagal įstatymus arba įstatus numatyta pareiga atlikti finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinių auditą, – nepriklausomų auditorių išvada. Šiame punkte nurodyti duomenys pateikiami apie valdymo įmonės kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies savininkus – akcines bendroves ar uždarąsias akcines bendroves – duomenis atskleidžiant iki fizinių asmenų, tose bendrovėse turinčių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ir (ar) įstatinio kapitalo, o apie valdymo įmonės kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies savininkus – tikrąsias ūkines bendrijas ar komanditines ūkines bendrijas – duomenis atskleidžiant iki dalyvių – fizinių asmenų (jeigu valdymo įmonės kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turinčios ūkinės bendrijos dalyviai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, duomenys atskleidžiami iki fizinių asmenų, tose bendrovėse turinčių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ir (ar) įstatinio kapitalo);
 • patvirtinimo dokumentą, kad nė vienas iš valdymo įmonės darbuotojų nėra Lietuvos Respublikoje veikiančios reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos sistemos operatoriaus, priežiūros institucijos ar centrinio vertybinių popierių depozitoriumo darbuotojas;
 • organizacinės struktūros aprašymą, jeigu ši informacija nėra pateikiama viename iš dokumentų, kurie vadovaujantis šios dalies 1 punktu teikiami priežiūros institucijai;
 • patvirtinimo dokumentą, kad valdymo įmonė yra parengusi ir patvirtinusi pagrindinių funkcijų atlikimo kontrolės sistemos aprašymą ir interesų konfliktų valdymo politikos aprašą.

Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys valdymo įmonių veikiančių pagal IISKISĮ veiklą ir licencijavimą

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-05