Lietuvos bankas

Valdymo įmonės veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą licencijavimas

Šio gido tikslas yra supažindinti suinteresuotus asmenis su Lietuvos banko atliekamu valdymo įmonės veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą (toliau - AKISVĮ) licencijavimo procesu, steigiamoms (dar neįsteigtiems juridiniams asmenims) ar licencijuojamoms (jau įsteigtiems juridiniams asmenims) valdymo įmonėms keliamais reikalavimais, atskleisti Lietuvos banko požiūrį į naujus rinkos dalyvius, pateikti dokumentų, kurie turi būti teikiami kartu su prašymu išduoti licenciją, sąrašą ir nurodyti kitus svarbiausius licencijavimo aspektus.

[[#ex]]

Valdymo įmonės veikiančios pagal AKISVĮ licencija

Pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą veikianti alternatyviojo kolektyvinio investavimo subjekto (toliau - AKIS) valdymo įmonė – juridinis asmuo, kurio įprasta veikla yra alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas.


Valdymo įmonės veikiančios pagal AKISVĮ minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimas

Pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą veikianti AKIS valdymo įmonė privalo turėti ne mažesnį kaip 125 000 Eur pradinį kapitalą. Jeigu tokios valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfelių vertė viršija 250 mln. Eur, valdymo įmonė privalo turėti papildomą nuosavų lėšų sumą. Ši papildoma nuosavų lėšų suma turi būti ne mažesnė kaip 0,02 procento sumos, kuria kolektyvinio investavimo subjekto portfelių vertė viršija 250 mln. Eur, tačiau reikalaujamas pradinis kapitalas kartu su papildoma nuosavų lėšų suma negali viršyti 10 mln. Eur.

Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, pradinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 150 000 Eur.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus turinčios teisę valdyti įmonės ir pradinis, ir įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 300 000 Eur.


Licencijavimo procesas

Lietuvos banko požiūris į valdymo įmonių, kaip ir kitų įstaigų, licencijavimo procesą yra kiek įmanoma atviras ir paprastai pradedamas taikyti dar iki prašymo išduoti licenciją pateikimo. Mes skatiname valdymo įmonės licencijos aktyviai siekiančius asmenis dar vykstant planavimui kreiptis į Lietuvos banką, kad galėtume kartu diskutuoti ir padėti įvertinti interesantų veiklos planus. Tai mums padeda geriau paaiškinti licencijavimo procesą ir jo reikšmę, nurodyti mūsų pageidavimus, reikalavimus, lūkesčius ir visus kitus svarbiausius aspektus, turinčius įtakos licencijavimo procesui.

Galima išskirti šiuos esminius licencijavimo proceso etapus:

 • išankstinis vertinimas – potencialios valdymo įmonės atstovų susipažinimas su Lietuvoje taikomu reglamentavimu, išankstiniai susitikimai ir diskusijos su Lietuvos banko specialistais, glaustas pateiktų dokumentų sąrašo ir jų turinio aptarimas;
 • prašymo išduoti valdymo įmonės licenciją pateikimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybai (toliau – Priežiūros tarnyba) – Priežiūros tarnyba per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi būtini dokumentai ir, jei nenustato formalių trūkumų, prašymą išduoti valdymo įmonės licenciją priima nagrinėti;
 • prašymo išduoti valdymo įmonės licenciją ir kartu pateiktų dokumentų vertinimas;
 • licencijos išdavimas arba atsisakymas ją išduoti – baigus vertinti pateiktus dokumentus.

Įstatymu nustatyti terminai

Lietuvos bankas per 3 mėnesius nuo išsamios informacijos pateikimo dienos praneša juridiniam asmeniui raštu, ar jam išduodama pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą veikiančios AKIS valdymo įmonės licencija. Ypatingais atvejais priežiūros institucija turi teisę pratęsti šį terminą, bet ne daugiau kaip 3 mėnesius.


Išankstinis vertinimas

Lietuvos bankas, suprasdamas, kad licencijavimo procesui skirti teisės aktai ne visada gali būti aiškūs tiek finansų sektoriaus naujokams, tiek patyrusiems specialistams, skatina valdymo įmonės licencijos siekiančius asmenis dar ankstyvame projekto etape kreiptis į Lietuvos banką, kuris suteikia daugiau informacijos apie licencijavimo procesą ir potencialioms (esamoms) valdymo įmonėms keliamus reikalavimus.

Bendrovių atstovai, dalyvavę išankstiniuose susitikimuose su Lietuvos banko atstovais, ne kartą pabrėžė tokių susitikimų naudą, nes jie padėjo ne tik gauti atsakymus į kilusius klausimus, bet ir užmegzti tiesioginį ryšį su Lietuvos banko specialistais. Išankstinių susitikimų skaičius priklauso nuo prašymo teikėjo patirties ir žinių, tačiau paprastai numatomas  mažiausiai vienas išankstinis susitikimas, skirtas susipažinti ir atsakyti į ankstyvame etape kilusius klausimus, išsiaiškinti, kokios licencijos reikia arba kokia tinkama. Tokiuose susitikimuose dalyvauja bent du Lietuvos banko Priežiūros tarnybos ar kito padalinio specialistai (paprastai atsakantys į klausimus dėl licencijavimo proceso), tačiau pagal poreikį susitikime gali dalyvauti ir kiti, pavyzdžiui, techninės srities specialistai.

Išankstinio susitikimo metu Lietuvos bankas siekia sužinoti:

 • Kas ir koks yra valdymo įmonės licencijos siekiantis asmuo, kokio pobūdžio įstaiga bus kuriama;
 • Kas yra (bus) būsimos valdymo įmonės akcininkai, balsavimo teisių turėtojai ir investuotojai, kokia jų kilmės šalis;
 • Koks yra pasirengimo valdymo įmonės licencijai gauti etapas (kai kuriais atvejais gali būti per anksti organizuoti susitikimą);
 • Ar licencijos siekianti bendrovė priklauso įmonių grupei;
 • Asmenis, kurie bus atsakingi už valdymo įmonės valdymą;
 • Verslo plano santrauką;
 • Planuojamas teikti paslaugas, kokia bus tikslinė rinka ir kaip jos bus siekiama, kainodarą ir kitą susijusią veiklą;
 • Valdymo įmonės finansavimo šaltinius;
 • Numatomą darbuotojų skaičių;
 • Planuojamą funkcijų perkėlimą (pirkimą, angl. outsourcing).

Mūsų supratimu, tik atsakius į šiuos klausimus, išankstinis susitikimas gali būti efektyvus, todėl skatiname svarstančiuosius dėl valdymo įmonės licencijos prieš numatomą susitikimą atsakyti į išvardytus klausimus, t. y. pasitikrinti, ar surinkta visa reikalinga informacija, kad susitikimo metu būtų galima šiuos klausimus nagrinėti išsamiau.


Valdymo įmonės veikiančios pagal AKISVĮ licencijos mokestis

Prieš pateikiant prašymą dėl valdymo įmonės licencijos išdavimo būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už valdymo įmonės licencijos išdavimą, kuri šiuo metu yra 826 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458).

Pavedimų, atliekamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinės  bankininkystės sistemoje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto puslapyje.


Svarbiausi steigiamai ar licencijuojamai valdymo įmonei veikiančiai pagal AKISVĮ keliami reikalavimai

Atsižvelgdamas į tai, kad valdymo įmonės licencijos išdavimo metu steigiama ar licencijuojama valdymo įmonė turi būti pasirengusi vykdyti visus jai, kaip jau veikiančiai valdymo įmonei, keliamus reikalavimus, Lietuvos bankas pageidauja, kad jau prašymo teikimo metu būtų pateikiami išsamūs dokumentai. Vis dėlto, vertinant kritinius aspektus, galinčius nulemti valdymo įmonės licencijos suteikimą, galima išskirti šiuos esminius elementus:

 • pateiktų dokumentų tinkamumas – pateikti dokumentai turi atitikti valdymo įmonės veiklą ir jos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, turi būti pateikti visi teisės aktų nustatyti ar papildomai pareikalauti teisingi duomenys;
 • Valdymo įmonės ir jos akcininkų (balsavimo teisių turėtojų) tinkamumas – asmenys, turintys valdymo įmonės kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, turi būti nepriekaištingos reputacijos ir reikalaujamos kompetencijos;
 • bendrovės vadovų tinkamumas – vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas;
 • planuojamas veiklos planas turi atitikti valdymo įmonės galimybes jį įgyvendinti, o būsima valdymo įmonė licencijos išdavimo metu turi būti pasirengusi saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas.

Pateiktų dokumentų vertinimas

Pateiktus dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir vertina įvairių skyrių Lietuvos banko ir Priežiūros tarnybos specialistai, kurie formuoja bendrą nuomonę ir išvadas dėl licencijos suteikimo. Vertinimo laikotarpiu taip pat atliekami šie procesai:

 • reguliari komunikacija ir pagal poreikį rengiami susitikimai su prašymą pateikusios bendrovės atstovais;
 • Priežiūros tarnybos pastabų bendrovei teikimas, pagal kurias ji turi pašalinti nustatytus trūkumus.

Visi prašymą išduoti valdymo įmonės licenciją pateikę asmenys turi galimybę tiesiogiai bendrauti su pateiktus dokumentus vertinančiais Lietuvos banko specialistais. Mes esame pasirengę suteikti visą su licencijavimo procesu susijusią informaciją, informuoti apie proceso eigą ir siekiame kurti bendradarbiavimo pagrindu pagrįstus Lietuvos banko ir finansų rinkos dalyvių santykius tiek licencijavimo metu, tiek ir po jo.


Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija siekiant AKIS valdymo įmonės licencijos

Siekiant pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą veikiančios PKIS valdymo įmonės licencijos, kartu su prašymu valdymo įmonės licenciją siekiantis gauti juridinis asmuo turi pateikti:

 • kiekvieno kandidato į valdymo įmonės vadovo ir investicinius sprendimus priimančio fizinio asmens pareigas (tuo atveju, kai yra sudarytas kolegialus investicinius sprendimus priimantis organas, – kiekvieno jį sudarančio asmens) (toliau – investicinius sprendimus priimantis asmuo) užpildytą ir jo parašu patvirtintą priežiūros institucijos nustatytos formos dokumentą (anketą) ir jame (joje) pateiktos informacijos pagrindimo dokumentus;
 • informaciją apie valdymo įmonės akcijų paketų savininkų tapatybę (vardus, pavardes, asmens kodą (jeigu asmens kodo neturi – gimimo datą ir vietą), pilietybę, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis) ir kiekvieno akcijų paketo savininko turimo akcijų paketo dydį, įskaitant turimų akcijų bendrą vertę, taip pat šių asmenų tinkamumą, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti patikimą ir riziką ribojantį valdymo įmonės valdymą. Šiame punkte nurodyti duomenys pateikiami apie valdymo įmonės akcijų paketų savininkus. Jeigu valdymo įmonės akcijų paketų savininkės yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, atskleidžiami duomenys fizinių asmenų, tose bendrovėse turinčių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ir (ar) įstatinio kapitalo, jeigu valdymo įmonės akcijų paketų savininkės yra tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos, atskleidžiami duomenys jų dalyvių – fizinių asmenų (jeigu valdymo įmonės akcijų paketą turinčios tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos dalyviai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, atskleidžiami duomenys fizinių asmenų, tose bendrovėse turinčių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ir (ar) įstatinio kapitalo);
 • veiklos planą, kuriame, be kita ko, yra aprašytos numatomos vykdyti veiklos sritys, pateikta juridinio asmens organizacinė struktūra, taip pat informacija, kaip bus užtikrinamas Reglamento (ES) Nr. 231/2013, šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų laikymasis;
 • informaciją apie valdymo įmonės atlyginimų nustatymo politiką ir praktiką;
 • informaciją apie susitarimus pavesti dalį valdymo funkcijų juridiniams ir, kai taikoma, fiziniams asmenims pagal šio įstatymo 14 straipsnį;
 • informaciją apie valdomų ir (arba) ketinamų valdyti kolektyvinio investavimo subjektų investavimo strategijas, įskaitant pagrindinių kolektyvinio investavimo subjektų tipus, jeigu kolektyvinio investavimo subjektas investuoja į kitus kolektyvinio investavimo subjektus;
 • valdomų ir (arba) ketinamų valdyti kolektyvinio investavimo subjektų finansinio sverto taikymo politiką;
 • informaciją apie valdomų ir (arba) ketinamų valdyti kolektyvinio investavimo subjektų rizikos pobūdį ir kitas savybes, taip pat nurodyti informaciją apie valstybes nares arba trečiąsias valstybes, kuriose tokie kolektyvinio investavimo subjektai yra įsteigti arba kuriose juos ketinama įsteigti;
 • informaciją apie finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto įsteigimo vietą, jeigu kolektyvinio investavimo subjektas yra finansuojantysis kolektyvinio investavimo subjektas;
 • kiekvieno kolektyvinio investavimo subjekto, kurį valdymo įmonė ketina valdyti, steigimo dokumentus;
 • informaciją apie būsimą kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumą, sąskaitų tvarkytoją, administravimo paslaugas teiksiantį asmenį ir kitus paslaugų teikėjus, kurių paslaugos darys esminę įtaką valdymo įmonės veiklai, ir su jais sudarytus susitarimus;
 • informaciją apie juridinio asmens valdymo organų buvimo vietą ir (arba) šio juridinio asmens registruotą buveinę;
 • šio įstatymo 18 straipsnyje nurodytą ir kitą priežiūros institucijos paprašytą papildomą informaciją apie kiekvieną kolektyvinio investavimo subjektą, kurį valdymo įmonė valdo ar ketina valdyti.

.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys valdymo įmonių veikiančių pagal AKISVĮ veiklą ir licencijavimą

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-05