Lietuvos bankas

Dėl tinkamo tarptautinių sankcijų, ribojamųjų priemonių Rusijai ir Baltarusijai įgyvendinimo

Atsižvelgiant į išaugusią geopolitinę įtampą regione ir Europos Sąjungos (ES) bei jos sąjungininkų griežtinamas ir įtvirtinamas naujas sankcijas ir ribojamąsias priemones Rusijos Federacijai, Baltarusijos Respublikai ir (ar) susijusiems subjektams dėl veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, finansų rinkos dalyviai (FRD) turėtų sekti aktualią informaciją apie FRD įgyvendinamų sankcijų, ribojamųjų priemonių atnaujinimus ir operatyviai užtikrinti tinkamą ir savalaikį sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimą. Šiuo raštu Lietuvos bankas atkreipia FRD dėmesį, kad tarptautinių sankcijų tikslai, apimantys, be kita ko, taikos ir stabilumo pasaulyje palaikymą, tarptautinės teisės principų gynimą, kovą su žmogaus teisių pažeidimais, gali būti pasiekti tik asmenims, įskaitant FRD, tinkamai įgyvendinant tarptautines sankcijas. 

Pažymėtina, kad tarptautinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimo tvarką Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas (EKTSĮĮ) ir kiti susiję teisės aktai. EKTSĮĮ privalo laikytis visi Lietuvos subjektai, jie už pažeidimus atsako EKTSĮĮ nustatyta tvarka. EKTSĮĮ 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kurių organizacijų nustatytos tarptautinės ribojamosios priemonės yra privalomai įgyvendinamos Lietuvos Respublikoje (t. y. Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų sprendimai ir ES teisės aktais nustatyti apribojimai), o EKTSĮĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad draudžiama vykdyti veiksmus, kurių vykdymas draudžiamas Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis. EKTSĮĮ, be kita ko, įtvirtinta, kad draudžiama sudaryti sandorius, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms (9 straipsnio 2 dalis), o prievolių, atsiradusių iki nustatant tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą, vykdymas turi būti nedelsiant nutrauktas arba sustabdytas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui. Draudžiama prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms (EKTSĮĮ 9 straipsnio 3 dalis).

FRD, nustatydami vidaus politiką ir vidaus kontrolės procedūras, susijusias su tarptautinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punkte), privalo užtikrinti, kad FRD taikomos priemonės ne tik formaliai atitinka teisės aktų reikalavimus, bet ir yra pritaikytos naujausių tarptautinių sankcijų turiniui, proporcingos valdyti FRD kylančią tarptautinių sankcijų pažeidimo riziką ir užtikrinti, kad FRD nebus pasinaudota siekiant apeiti tarptautines sankcijas. FRD turėtų nuolatos vertinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimui naudojamų sistemų, duomenų bazių ir (ar) kitų priemonių efektyvumą, paskirtų žmogiškųjų ir kitų resursų pakankamumą ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos aktualios (naujausios) tarptautinės sankcijos. FRD taikomos tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priemonės turėtų būti pakankamos aukščiau minėtoms rizikoms valdyti ir atitikti tarptautinių sankcijų turinį, neapsiribojant Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 patvirtintų Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui (toliau – Nurodymai) reikalavimų įgyvendinimu: 

 • FRD vidaus kontrolės procedūros turėtų leisti identifikuoti klientus, naudos gavėjus ir (arba) kliento atstovus, patenkančius į tarptautinių sankcijų apimtį, taip pat tai, ar kliento vykdomi sandoriai ir operacijos nepatenka į tarptautinių ribojamųjų priemonių apimtį (pavyzdžiui, kai yra ribojami investiciniai sandoriai, draudimo sandoriai, sandoriai, susiję su draudžiamu dvigubos paskirties prekių gabenimu į tam tikras jurisdikcijas, ir pan.) (70.1 papunktis);
 • prieš pradėdamas dalykinius santykius su klientu, taip pat dalykinių santykių metu FRD turėtų tikrinti, ar klientas, naudos gavėjas ir kliento atstovas nėra asmenys, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės finansinės sankcijos, ribojamosios priemonės (Nurodymų 70.2 papunktis);
 • dalykinių santykių su klientu metu tikrinti, ar klientas nevykdo sandorių (operacijų) su asmenimis, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės finansinės sankcijos, ribojamosios priemonės (Nurodymų 70.3 papunktis);
 • užtikrinti, kad yra vadovaujamasi naujausia ir aktualiausia informacija apie taikomas tarptautines finansines sankcijas, ribojamąsias priemones (Nurodymų 70.4 papunktis).
 • FRD privalo paskirti atsakingus darbuotojus, tinkamai supažindintus su tarptautines sankcijas reglamentuojančiais teisės aktais ir jų taikymu, FRD taip pat turėtų skirti tokiems darbuotojams pakankamai išteklių ir resursų, kad galimi tarptautinių sankcijų pažeidimai būtų nustatyti (Nurodymų 71 punktas).

FRD, siekdami tinkamai užtikrinti tarptautinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimą, taip pat turėtų atsižvelgti į ES Tarybos skelbiamą gerąją praktiką ir „Ribojamųjų priemonių pagal ES bendrą užsienio ir saugumo politiką įgyvendinimo ir vertinimo gaires“, ypatingą dėmesį skiriant nustatytiems nuosavybės ir kontrolės kriterijams, be kita ko, siekiant užtikrinti, kad subjektams, kuriems taikomos ES finansinės sankcijos, priklausančios, valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai būtų įšaldomi ir (ar) nebūtų suteikiama galimybė tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad ES taikomos ribojamosios priemonės apima ir ekonomines ir (ar) sektorines sankcijas tam tikroms teritorijoms ir (ar) ekonomikos sektoriams, todėl užmezgant naujus dalykinius santykius, taip pat vykdant sandorių ir (ar) operacijų stebėseną FRD turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į sandorius (operacijas) ir (ar) klientus, partnerius, klientų klientus (galimai) susijusius su sankcionuotomis teritorijomis ar ekonomikos sektoriais. 

Papildomai primename FRD apie Lietuvos banko poziciją dėl kriptoturto ir pirminio kriptoturto žetonų platinimo. Įgyvendinant tarptautines sankcijas, su kriptoturtu susijusios operacijos (sandoriai) turėtų būti vertinami itin atsargiai, atsižvelgiant į tai, kad informacija apie tokių operacijų (sandorių) siuntėjus / gavėjus (ar pradinius siuntėjus / galutinius gavėjus), o taip pat jų lėšų šaltinius ne visada yra (lengvai) prieinama. Operacijoms (sandoriams) su kriptoturtu būdingas aukštas vartotojų anonimiškumo lygis, decentralizuotas veikimas, todėl FRD turėtų išsamiai įvertinti, ar FRD klientų operacijos (sandoriai) neturi sąsajų su kriptoturtu ir ar jomis nėra siekiama išvengti tarptautinių sankcijų taikymo.

Kilus klausimų, susijusių su tarptautinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu, FRD gali kreiptis į EKTSĮĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodytas už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą atsakingas institucijas, pagal šių institucijų kompetenciją.

Naudingos nuorodos:

 1. ES oficialusis leidinys, kuriame skelbiami naujausi ES teisės aktai, įskaitant sprendimus ir reglamentus dėl ribojamųjų priemonių (sankcijų) .
 2. ES sankcijų žemėlapis, kuriame pateikiamos visos ES taikomos sankcijų programos, įskaitant teisės aktus, sankcionuotų subjektų paiešką ir kt. .
 3. Bendra informacija apie ES taikomas ribojamąsias priemones, įskaitant prieigą prie sąrašo asmenų, kuriems taikomos finansinės sankcijos .
 4. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacija apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą.
 5. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM informacija apie tarptautines finansines sankcijas.
 6. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras.

 

[[#ex]]

Informacija ribojamųjų priemonių (sankcijų) Baltarusijai įgyvendinimo klausimais

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – URM), pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą koordinuojanti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą ir būdama kompetentinga institucija pagal Europos Sąjungos Tarybos reglamentą Nr. 765/2006 „Dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių“, siekdama apibendrinti ir vienodinti šio Reglamento taikymo praktiką, parengė informaciją tarptautinių sankcijų Baltarusijai įgyvendinimo klausimais.

Informacija (apie išimčių ir leidimų išdavimą, mokėjimų atmetimą ir įšaldymą ir kt.) skirta verslo, finansinių institucijų, valstybės institucijų ir įstaigų naudojimui. Ji nuolat pildoma ir skelbiama URM interneto svetainėje, skiltyje „Informacija ribojamųjų priemonių (sankcijų) Baltarusijai įgyvendinimo klausimais“.

URM taip pat atkreipia dėmesį, kad Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys tarptautines sankcijas, savarankiškai priima sprendimus dėl sankcijų taikymo kiekvienu konkrečiu atveju, įvertinę visą turimą informaciją ir faktines aplinkybes. Ginčai dėl skirtingo sankcijų traktavimo ir taikymo sprendžiami teisminiu keliu.

URM pateikiama informacija parengta konsultuojantis su Europos Komisija. Naujausią informaciją apie Europos Sąjungos priimamus teisės aktus dėl ribojamųjų priemonių, kuriuose galima rasti informacijos apie asmenis, subjektus ir veiklas, kurioms taikomos ES ribojamosios priemonės, skelbiama EUR-lex portale bei URM interneto svetainės skiltyje „Tarptautinės sankcijos”.

Jeigu turėtumėte klausimų, kviečiame kreiptis šiuo adresu

Rekomendacijos

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-16