Lietuvos bankas

TARGET2-LIETUVOS BANKAS yra realaus laiko atsiskaitymų eurais sistema. Ji yra pagrindinės Europos platformos didelės vertės mokėjimams apdoroti TARGET2 (angl. Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) dalis. TARGET2-LIETUVOS BANKAS Lietuvoje veikia nuo 2007 m. lapkričio 19 d.

[[#ex]]

Daugiau apie sistemą

Mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS vykdomi mokėjimai įgyvendinant Eurosistemos pinigų politikos priemones, Lietuvos bankui ir kredito įstaigoms tarpusavyje atsiskaitant už grynųjų pinigų operacijas. Šioje sistemoje taip pat vykdomi mokėjimo paslaugų teikėjų klientų skubūs mokėjimo nurodymai ir atliekamas piniginės dalies atsiskaitymas už biržoje „Nasdaq Vilnius“ sudarytus vertybinių popierių sandorius ir mokėjimo sistemoje CENTROlink atliktus mokėjimo nurodymus.

Lietuvos bankas yra sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS operatorius: mes registruojame, administruojame ir konsultuojame TARGET2-LIETUVOS BANKAS dalyvius, teikiame pagalbą, koordinuojame šių dalyvių pasirengimą kasmetiniams TARGET2 atnaujinimams, dalyvaujame testuojant sistemą, koordinuojame šalies TARGET2 naudotojų darbo grupės veiklą.

Išsami informacija apie TARGET2-LIETUVOS BANKAS veikimą, reikalavimus dalyviams, jų teises ir pareigas, sistemos tvarkaraštį, veiklos tęstinumo priemones pateikiama sistemos veiklos taisyklėse. Nuolat atnaujinamas TARGET2-LIETUVOS BANKAS dalyvių sąrašas pateikiamas Oficialiame sistemų ir jų dalyvių sąraše, o visi TARGET2 dalyviai nurodyti Eurosistemos parengtame sąraše, kuris skelbiamas Europos Centrinio Banko svetainėje ir atnaujinamas kartą per ketvirtį.


Sistemos taisyklės


Sistemos paslaugų įkainiai

Sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS įkainiai yra suderinti ir patvirtinti ECB valdančiosios tarybos.

Įkainiai tiesioginiams dalyviams

  1. Tiesioginiams dalyviams už visų mokėjimo nurodymų apdorojimą TARGET2-LIETUVOS BANKAS, atsižvelgiant į tai, kurį variantą tiesioginis dalyvis pasirinko, mėnesiniai įkainiai yra tokie:
    1. 150 eurų už mokėjimo modulio (MM) sąskaitą ir vienodo dydžio 0,80 euro įkainis už operaciją (debeto įrašą); arba
    2. 1 875 eurai už MM sąskaitą ir įkainis už operaciją (debeto įrašą), nurodytas toliau, pagrįstas operacijų skaičiumi (įvykdytų operacijų skaičiumi) per mėnesį:
Grupė Nuo Iki Kaina
1 1 10 000 0,60 Eur
2 10 001 25 000 0,50 Eur
3 25 001 50 000 0,40 Eur
4 50 001 100 000 0,20 Eur
5 daugiau kaip 100 000 - 0,125 Eur

Likvidumo pervedimai tarp dalyvio MM sąskaitos ir subsąskaitų nemokami.

  1. Mėnesinis įkainis už daugiaadresę prieigą – 80 eurų už kiekvieną kitokį nei tiesioginio dalyvio sąskaitos atpažinimo kodą – 8 simbolių BIC adresą.
  2. Papildomas mėnesinis įkainis tiesioginiams dalyviams, kurie pageidauja, kad jų sąskaitos BIC nebūtų skelbiamas TARGET2 kataloge, – 30 eurų už sąskaitą.
  3. Mėnesinis įkainis už kiekvieną tiesioginio dalyvio TARGET2 kataloge registruotą netiesioginį dalyvį – 20 eurų.
  4. Vienkartinis įkainis už kiekvieną adresuojamojo BIC turėtojo registraciją tiesioginių ir netiesioginių dalyvių filialams, korespondentų filialams ir adresuojamojo BIC turėtojams, kurie yra tos pačios grupės nariai, TARGET2 kataloge – 5 eurai.
  5. Mėnesinis įkainis už kiekvieną adresuojamo BIC turėtojo registraciją korespondentui TARGET2 kataloge yra 5 eurai.

Visi įkainiai pateikti Taisyklėse.


Statistika

TARGET2-LIETUVOS BANKAS

 

 


Sistemos dokumentacija

Informacija profesionaliesiems rinkos dalyviams – sistemos dokumentacija (anglų k.)

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28