Lietuvos bankas

Viešasis sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašas

Sutelktinio finansavimo platformos operatorius – juridinis asmuo, administruojantis sutelktinio finansavimo platformą (informacinė sistema, kurią naudojant vykdomas sutelktinis finansavimas). Kitose valstybėse narėse įsteigtas investicinių paslaugų teikėjas, jeigu investicinių paslaugų teikėjo licencija suteikia teisę teikti investicines paslaugas, gali neturėti juridinio asmens statuso.

Sutelktinio finansavimo platformos operatorių veiklą ir įrašymo į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašą procedūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymas (toliau – Įstatymas).

[[#ex]]

Įrašymas į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašą

Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, siekiantis būti įrašytas į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, kreipiasi į priežiūros instituciją ir jai pateikia:

  • prašymą įrašyti jį į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;
  • dokumentus, duomenis ir informaciją apie šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis ir jų atitiktį Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems reikalavimams;
  • informaciją apie riziką ribojančių reikalavimų, nustatytų Įstatymo 7 straipsnyje, tenkinimą;
  • sutelktinio finansavimo platformos veiklos modelio aprašymą;
  • projektų savininkų patikimumo vertinimo taisykles;
  • veiklos tęstinumo planą.

Reikalavimai sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus dalyviams ir vadovams

Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovu, fiziniu arba juridiniu asmeniu ar kartu veikiančiu asmeniu, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį sutelktinio finansavimo platformos operatoriui, negali būti asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:

  • fizinis asmuo yra pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo;

  • juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo;

  • jam už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą pritaikyta administracinė nuobauda arba kita įstatymuose nustatyta poveikio priemonė, jeigu nuo sprendimo taikyti administracinę nuobaudą arba kitą įstatymuose nustatytą poveikio priemonę įsigaliojimo dienos nepraėjo 3 metai;

  • jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba dalį, leidžiančią daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, arba yra ar buvo vadovu juridinio asmens, kuriam buvo panaikinta teisė verstis finansinių paslaugų teikimu arba už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą buvo pritaikyta kita poveikio priemonė, jeigu nepraėjo 3 metai nuo sprendimo taikyti poveikio priemonę įsigaliojimo dienos, arba tam juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo. 

Sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo pranešti priežiūros institucijai apie būsimą sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovo pasikeitimą ir pateikti informaciją, reikalingą įvertinti, ar šis asmuo atitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovas gali pradėti eiti pareigas, jeigu jis atitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, ir tik tada, kai priežiūros institucija pritaria jo kandidatūrai.


Mokestis už įrašymą į sąrašą

Prieš pateikiant prašymą dėl įrašymo į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už įrašymą į sąrašą, kuri šiuo metu yra 149 Eur (rinkliavų dydžiai nustatomi 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458).

Pavedimų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas formavimo internetinėje bankininkystėje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje.


Įstatymu nustatyti terminai

Priežiūros institucija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, duomenų ir vertinimui reikšmingos informacijos gavimo dienos atlieka vertinimą ir priima sprendimą dėl įrašymo į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, ir apie tai praneša pareiškėjui. Jeigu priežiūros institucija paprašo papildomų dokumentų, duomenų ir (arba) vertinimui reikšmingos informacijos arba juos savo iniciatyva pateikia prašymą dėl įrašymo į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą pateikęs asmuo ir (arba) priežiūros institucija dėl dokumentų, duomenų ir (arba) vertinimui reikšmingos informacijos pateikimo kreipiasi Įstatymo 20 straipsnyje nurodytus asmenis, sprendimas dėl įrašymo į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą priimamas ir apie tai pranešama pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo papildomų dokumentų, duomenų ir (arba) vertinimui reikšmingos informacijos gavimo dienos.

Vertinimo laikotarpiu priežiūros institucija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinių dokumentų, duomenų ir (arba) vertinimui reikšmingos informacijos gavimo dienos gali raštu nurodyti besikreipiančiam asmeniui pašalinti trūkumus ir (arba) pateikti papildomus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją, reikalingus vertinimui užbaigti. Trūkumai privalo būti pašalinti ir papildomi dokumentai, duomenys ir (arba) informacija pateikti per priežiūros institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 darbo dienų.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys sutelktinio finansavimo platformų operatorių veiklą ir įrašymą į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą:

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-28