Lietuvos bankas

Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai

Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas – juridinis asmuo, kuris teikia sutelktinio finansavimo paslaugas, t. y. naudodamas sutelktinio finansavimo platformą derina investuotojų ir projektų savininkų verslo finansavimo interesus.

Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklą ir licencijavimo procedūrą reglamentuoja Sutelktinio finansavimo reglamentas.

[[#ex]]

Reikalavimai, kaip gauti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo licenciją

Juridinis asmuo, kuris ketina teikti sutelktinio finansavimo paslaugas, turi pateikti Lietuvos bankui prašymą išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo licenciją.

Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklai keliami reikalavimai nustatyti Sutelktinio finansavimo reglamente, detalizuojami Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) paskelbtame techninių reguliavimo standartų projekte.

Prašyme išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo licenciją turi būti visi Sutelktinio finansavimo reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nustatyti elementai.

Standartinė prašymo forma nustatyta ESMA paskelbtame techninių reguliavimo standartų projekte (žr. APPLICATION FOR AUTHORISATION AS CROWDFUNDING SERVICE PROVIDER).

Reikalavimai:

 • pareiškėjo veiklos programoje turi būti nustatytos sutelktinio finansavimo paslaugų, kurias jis ketina teikti, rūšys ir sutelktinio finansavimo platforma, kurią jis ketina administruoti, įskaitant tai, kur ir kaip bus prekiaujama sutelktinio finansavimo pasiūlymais;
 • pareiškėjas turi nurodyti, kaip jam teikiant sutelktinio finansavimo paslaugas bus teikiamos mokėjimo paslaugos;
 • pareiškėjas turi būti parengęs valdymo tvarkos ir vidaus kontrolės mechanizmų, kuriais užtikrinamas Sutelktinio finansavimo reglamento laikymasis, įskaitant rizikos valdymo ir apskaitos procedūras, veiklos rangos aprašymus;
 • pareiškėjas turi būti parengęs sistemų, išteklių ir procedūrų, skirtų duomenų tvarkymo sistemų kontrolei ir apsaugai, taip pat operacinės rizikos aprašymus;
 • pareiškėjas turi būti parengęs prudencinių apsaugos priemonių aprašymą ir pateikti įrodymus, kad šių priemonių laikysis;
 • pareiškėjas turi būti parengęs procedūrų, pagal kurias tikrinamas pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente pateiktos informacijos išsamumas ir aiškumas, aprašymą;
 • pareiškėjas turi būti parengęs procedūrų, susijusių su investicijų apribojimais, taikomais patirties neturintiems investuotojams, aprašymą;
 • pareiškėjas turi būti parengęs veiklos tęstinumo plano aprašymą, kuriame, atsižvelgiant į pareiškėjo ketinamų teikti sutelktinio finansavimo paslaugų pobūdį, mastą ir sudėtingumą, nustatytos priemonės ir procedūros, kuriomis užtikrinama, kad pareiškėjo įsipareigojimų nevykdymo atveju būtų toliau teikiamos ypatingos svarbos paslaugos, susijusios su esamomis investicijomis, ir tinkamai administruojami pareiškėjo ir jo klientų susitarimai;
 • pareiškėjas turi pateikti informaciją apie asmenis, atsakingus už pareiškėjo valdymą, ir įrodymus, kad šie asmenys yra geros reputacijos ir turi tinkamų žinių, įgūdžių bei patirties;
 • pareiškėjas turi pateikti pagrindinę informaciją apie savo akcininkus, turinčius 20 proc. ar daugiau pareiškėjo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių, ir įrodymus, kad šie asmenys yra geros reputacijos;
 • pareiškėjas turi būti parengęs tinkamą vidaus taisyklių, užkertančių kelią pareiškėjo akcininkams, vadovams, darbuotojams ar su šių asmenų kontroliuojamiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kaip projektų savininkams, naudotis pareiškėjo siūlomomis sutelktinio finansavimo paslaugomis, aprašymą;
 • pareiškėjas turi būti parengęs klientų skundų nagrinėjimo procedūrų aprašymus.

Lietuvos bankui teikiami dokumentai turi pagrįsti pareiškėjo atitiktį Sutelktinio finansavimo reglamente nustatytiems reikalavimams ir pasirengimą teikti sutelktinio finansavimo paslaugas.


Pateiktų dokumentų vertinimas

Pateiktus dokumentus pagal savo kompetenciją vertina Lietuvos banko padalinių specialistai, kurie formuoja bendrą nuomonę ir išvadas dėl licencijos išdavimo. Nustatę paraiškos trūkumų, atsakingi specialistai gali kreiptis į pareiškėją dėl jų ištaisymo.

Dokumentų vertinimo trukmė priklauso nuo paraiškos apimties ir kokybės.

Visu vertinimo laikotarpiu vyksta reguliari komunikacija ir pagal poreikį rengiami susitikimai su pareiškėju. Pareiškėjai gali tiesiogiai bendrauti su pateiktus dokumentus vertinančiais Lietuvos banko specialistais. Lietuvos bankas yra pasirengęs suteikti visą su licencijavimo procesu susijusią informaciją, informuoti apie proceso eigą ir siekia kurti bendradarbiavimu pagrįstus Lietuvos banko ir finansų rinkos dalyvių santykius tiek licencijavimo metu, tiek vėliau.


Reglamente nustatyti licencijos išdavimo terminai

Lietuvos bankas per 25 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos įvertina, ar paraiška yra išsami, patikrindamas, ar pateikta visa nustatyta informacija. Jeigu paraiška neišsami, Lietuvos bankas gali nustatyti terminą, iki kurio pareiškėjas turi pateikti trūkstamą informaciją. Jei pasibaigus nurodytam terminui paraiška nepapildoma trūkstama informacija, Lietuvos bankas gali atsisakyti peržiūrėti paraišką ir pateiktus dokumentus grąžinti pareiškėjui.

Lietuvos bankas per 3 mėnesius nuo išsamios paraiškos gavimo dienos įvertina, ar pareiškėjas atitinka Sutelktinio finansavimo reglamente nustatytus reikalavimus, ir priima visapusiškai pagrįstą sprendimą išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui licenciją arba atsisakyti ją išduoti, jeigu pareiškėjas neatitinka Sutelktinio finansavimo reglamente nustatytų reikalavimų, taip pat, jei dėl pareiškėjo valdymo organo galėtų kilti grėsmė jo veiksmingam, patikimam ir apdairiam valdymui bei veiklos tęstinumui ir galimybėms skirti pakankamai dėmesio klientų interesams ir rinkos vientisumui.


Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo licencijos mokestis

Prieš teikiant prašymą išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo licenciją, būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo licencijos išdavimą – 710 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“). Pervedimų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, atliekamų naudojantis internetine bankininkyste, vykdymo tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje.


Reikalavimai sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, norintiems paslaugas teikti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse

Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, turintis Lietuvos banko išduotą licenciją, norėdamas teikti paslaugas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Lietuvos bankui turi pateikti šią informaciją:

 • valstybių narių, kuriose sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas ketina teikti sutelktinio finansavimo paslaugas, sąrašą ir konkrečias tose valstybėse narėse ketinamas teikti paslaugas, kurioms taikomas Sutelktinio finansavimo reglamentas;
 • fizinių ir juridinių asmenų, atsakingų už sutelktinio finansavimo paslaugų teikimą tose valstybėse narėse, tapatybės duomenis;
 • sutelktinio finansavimo paslaugų, kurias ketina teikti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, teikimo pradžios datą;
 • visų kitų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo vykdomų veiklų, kurioms netaikomas Sutelktinio finansavimo reglamentas, sąrašą.

Kad gautą informaciją perdavė valstybės narės, kurioje sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas ketina teikti sutelktinio finansavimo paslaugas, kompetentingai institucijai ir ESMA, Lietuvos bankas nedelsdamas informuoja sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją.

Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas gali pradėti teikti sutelktinio finansavimo paslaugas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kai gauna Lietuvos banko pranešimą, kad toji valstybė narė ir ESMA buvo informuotos apie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ketinimus, arba po 15 kalendorinių dienų nuo informacijos Lietuvos bankui pateikimo dienos.


Teisės aktai, reglamentuojantys sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklą ir licencijavimą

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-07-11