Lietuvos bankas

II pakopos pensijų fonduose kaupiama senatvės pensijai, o išmoką iš pensijų fondo bus galima gauti tik sulaukus senatvės pensijos amžiaus, tokio pat kaip ir socialinio draudimo pensijai, arba kai asmeniui bus paskirta išankstinė senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą. Sulaukęs pensinio amžiaus asmuo turi pasirinkti, kaip jam bus mokama pensijų išmoka. Šiame skyrelyje aprašyta pensijų išmokų mokėjimo tvarka galioja iki 2020 m. birželio 30 d.​

[[#ex]]

Vienkartinė ar periodinės pensijų išmokos

Pensijų kaupimo įstatymas numato tik du atvejus, kada yra galimos vienkartinė ar periodinės išmokos:

Jei pensijų kaupimo bendrovės dalyviui apskaičiuotas bazinis pensijų anuitetas* yra mažesnis nei pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio (šiuo metu bazinė pensija siekia 180,95 Eur, pusė – 90,475 Eur), tuomet dalyvis yra atleidžiamas nuo prievolės įsigyti pensijų anuitetą ir sukaupta suma gali būti išmokėta kaip periodinė ar vienkartinė išmoka.

Tai reiškia, kad pagal šiuo metu galiojančią bazinio pensijų anuiteto dydžių lentelę, 63 m. asmuo, sukaupęs mažiau nei 20 179 Eur, sukauptą sumą galės gauti periodinės ar vienkartinės išmokos būdu (informacija apie pensijų anuiteto privalomumo ribas kito amžiaus asmenims pateikiama čia (16.2 KB )).

Kai dalyviui apskaičiuotas bazinis pensijų anuitetas yra didesnis nei 3 valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos (t. y. 542,85 Eur) – tuomet sukaupta lėšų dalis, viršijanti vienkartinę įmoką trigubos bazinės pensijos dydžio baziniam pensijų anuitetui įsigyti, gali būti išmokama vienkartinės ar periodinės išmokų būdu.

Taigi, tuo atveju, jei 63 m. asmuo bus sukaupęs daugiau nei 121 075 Eur, likutį, viršijantį nurodytą sumą, pensijų kaupimo bendrovė galės jam išmokėti kaip vienkartinę ar periodinę išmokas.

Visais kitais atvejais, pensijų fondo dalyvis, įgijęs teisę į pensijų išmoką, privalės pirkti pensijų anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje pensijų anuitetų veiklą.

* Anuitetas be paveldėjimo, mokamas lygiomis dalimis ir nutraukiamas mokėti po dalyvio mirties, kuris apskaičiuojamas Lietuvos banko nustatyta tvarka. Su šio rodiklio pagalba pensijų kaupimo bendrovė gali įvertinti, ar jos valdomo pensijų fondo dalyvis turi teisę sukauptas lėšas ar jų dalį gauti periodinės ar vienkartinės išmokos būdu.


Pensijų anuitetas

Pensijų anuitetas – tai dalyviui iki gyvos galvos mokama periodinė pensinė išmoka, kurios visa išmokėjimo rizika tenka išmokų mokėtojui – gyvybės draudimo įmonei. Pensijų anuitetas yra mokamas pensijų anuiteto sutarties, sudarytos su gyvybės draudimo įmone, vykdančia pensijų anuitetų veiklą, ir apmokėtos vienkartine įmoka iš pensijų fondo dalyvio vardu pensijų fonde sukaupto pensijų turto, pagrindu.

Pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio (šiuo metu bazinė pensija siekia 180,95 Eur, pusė – 90,475 Eur ).

Bazinis pensijų anuitetas (t. y. anuitetas be paveldėjimo, mokamas lygiomis dalimis ir nutraukiamas mokėti po dalyvio mirties) – tai rodiklis, kuris pensijų kaupimo bendrovei leidžia įvertinti, ar jos valdomo pensijų fondo dalyvis sukaupė pakankamai lėšų, kad jam atsirastų pareiga įsigyti pensijų anuitetą. Svarbu žinoti, kad pensijų fondo dalyviui apskaičiuotas bazinio pensijų anuiteto dydis jokiu būdu nereiškia, kad tokio pat dydžio pensijų anuitetą bus galima įsigyti ir gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje pensijų anuitetų veiklą. Gyvybės draudimo įmonės apskaičiuotas pensijų anuiteto dydis, siūlomas už pensijų fonde sukauptas lėšas, gali būti mažesnis arba didesnis nei bazinis pensijų anuitetas, kadangi jo dydis priklauso nuo konkrečios pensijų anuiteto rūšies ir gyvybės draudimo įmonės biometrinės rizikos vertinimo.

Pagal šiuo metu galiojančią bazinio pensijų anuiteto dydžių lentelę, 63 m. asmeniui prievolė įsigyti pensijų anuitetą atsiranda sukaupus 20 179 Eur sumą (informacija apie pensijų anuiteto privalomumo ribas kito amžiaus asmenims pateikiama čia (16.2 KB )). Teisę gauti pensijų išmoką iš pensijų fondo Pensijų kaupimo įstatymo nustatyta tvarka įgyja ir dalyviai, kuriems yra paskirta išankstinė valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą.

Svarbu žinoti, kad pensijų fondo dalyvis, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus, turi teisę:

 • pasirinkti pensijų anuiteto mokėtoją – gyvybės draudimo įmonę;
 • pasirinkti pensijų anuiteto rūšį;
 • nukelti pensijų išmokos mokėjimo pradžią neribotam laikui.

Pasirenkant pensijų anuiteto rūšį, reikia žinoti, kad Pensijų kaupimo įstatyme yra įtvirtinti keli reikalavimai pensijų anuitetui – pastarasis:

 • negali būti mažėjantis;
 • turi būti mokamas ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius iki gyvos galvos;
 • gali būti mokamas pensijų anuiteto sutartyje numatytą laikotarpį dalyvio įpėdiniams po jo mirties.

Jei Jūs sulaukėte senatvės pensijos amžiaus ir nepasinaudojote teise nukelti pensijų išmokos mokėjimo pradžią, o pensijų fonde sukaupėte pinigų sumą, kuri įpareigoja Jus pirkti pensijų anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, prieš pasirinkdami pensijų anuiteto mokėtoją ir pensijų anuiteto rūšį, Jūs turėtumėte:

 • kreiptis į visas gyvybės draudimo įmones, vykdančias pensijų anuitetų veiklą;
 • pateikti joms informaciją apie savo amžių ir pensijų fonde sukauptų lėšų dydį;
 • paprašyti pateikti Jums informaciją apie jų siūlomas pensijų anuitetų rūšis, nurodant pagal kiekvieną pensijų anuiteto rūšį pirmą kartą mokamo pensijų anuiteto dydį, apskaičiuotą pagal Jūsų pateiktus duomenis. Gyvybės draudimo įmonės taip pat Jums turi pateikti siūlomų pensijų anuitetų rūšių analizę, nurodydamos pagrindines pensijų anuitetų mokėjimo sąlygas (pagrindinius kiekvienos pensijų anuiteto rūšies ypatumus, siūlomų pensijų anuitetų rūšių panašumus ir skirtumus bei kitą, gyvybės draudimo įmonės nuožiūra, teiktiną informaciją apie pensijų anuitetų rūšis);
 • tik gavus pasiūlymus iš visų įmonių ir įvertinus juos, priimti sprendimą dėl labiausiai Jūsų poreikius atitinkančios pensijų anuiteto rūšies ir pensijų anuiteto mokėtojo pasirinkimo.

Gyvybės draudimo įmonių, vykdančių pensijų anuitetų veiklą, sąrašas (81.5 KB )

Anuiteto įsigijimo privalomumo ribos (16.2 KB )


Anuitetų rūšys

Standartinis pensijų anuitetas, suteikiantis galimybę gauti pelno – tai vienodo dydžio pensijų išmokos, gyvybės draudimo įmonės periodiškai mokamos asmeniui iki gyvos galvos, bei sutartimi įtvirtinta asmens, įsigijusio šios rūšies pensijų anuitetą, teisė gauti gyvybės draudimo įmonės pelno dalį už pensijų anuitetų veiklą, kurią gali sudaryti rizikos įmokų, sąnaudų ekonomija ar teigiamas investicinės veiklos rezultatas, kartą per metus vienkartinės išmokos pavidalu arba ją panaudoti periodinėms išmokoms didinti. Sutarties pagrindu mokamų išmokų mokėjimas nutrūksta anuitetą įsigijusio asmens mirties atveju.

Jei asmuo, sudarydamas pensijų anuiteto sutartį su gyvybės draudimo įmone, pasirinktų šią pensijų anuitetų rūšį, jam iki gyvos galvos ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius būtų mokama vienodo dydžio periodinė pensijų išmoka (pensija). Tačiau asmeniui, sudariusiam šios rūšies pensijų anuiteto sutartį, taip pat suteikiama galimybė gauti pelno už pensijų anuitetų veiklą, kurį gali sudaryti:

 • pajamos iš investuoto kapitalo, kai draudimo įmonės gautos investicinės veiklos pajamos viršija garantuotą palūkanų normą, naudotą apskaičiuojant vienkartinę draudimo įmoką, kuria buvo apmokėta pensijų anuiteto sutartis;
 • rizikos įmokų ekonomija, kai asmenų, įsigijusių pensijų anuitetus, gyvenimo trukmė skiriasi nuo prognozuotos;
 • sąnaudų ekonomijos, kai realiai patirtų draudimo įmonės sąnaudų dydis buvo mažesnis, nei planuota.

Pelnas paskirstomas asmenims, įsigijusiems pensijų anuitetus, draudimo įmonės draudimo taisyklėse nustatyta tvarka. Asmeniui, sudariusiam standartinio pensijų anuiteto, suteikiančio galimybę gauti pelno, sutartį, tenkanti pelno dalis gali būti išmokėta kartą per metus vienkartinės išmokos pavidalu arba panaudota periodinėms išmokoms didinti.

Tuo atveju, jei asmeniui tenkanti pelno dalis išmokama kartą per metus, – mokamos vienkartinės išmokos dydis nėra pastovus: skirtingais metais išmoka gali būti ir didesnė, ir mažesnė, o tuo atveju, jei gyvybės draudimo įmonė pelno už pensijų anuitetų veiklą negavo, asmeniui vienkartinė išmoka taip pat nebus mokama.

Jei sutartimi yra įtvirtinta, kad asmeniui tenkanti pelno dalis bus panaudota periodinėms išmokoms didinti, gyvybės draudimo įmonė įsipareigoja mokėti ankstesniais metais padidintas pensijų išmokas net tuo atveju, jei pelnas ateinančiais metais nesusidarytų.

Pagrindinis privalumas

Per metus asmeniui išmokėtų periodinių pensijų išmokų ir jam tenkančio pelno dalies suma gali būti šiek tiek didesnė nei pagal kitą pensijų anuitetų rūšį (t.y. pensijų anuiteto, kai nustatytą laikotarpį garantuojama mokėti pensijų išmokas, suteikiančio galimybę gauti pelno) per metus mokėtinų pensijų išmokų suma.

Pagrindiniai trūkumai

 • Asmeniui, sudariusiam standartinio pensijų anuiteto, suteikiančio galimybę gauti pelno, sutartį, tenkančios pelno dalies dydis, mokėtinas pelno susidarymo atveju, nėra tiksliai žinomas.
 • Dėl infliacijos mažėja periodinės pensijų išmokos perkamumo galia. Esant 3 proc. infliacijai per metus, po 20 metų periodinės pensijų išmokos dalies perkamumo galia sumažėja beveik per pusę. Infliacijos neigiamą įtaką gali iš dalies kompensuoti paskirstomas pelnas, ypač jei pelno dalis mokama periodiškai didinant pensijų išmokas.

Pensijų anuitetas, kai nustatytą laikotarpį garantuojama mokėti pensijų išmokas, suteikiantis galimybę gauti pelno – tai vienodo dydžio pensijų išmokos, gyvybės draudimo įmonės periodiškai mokamos asmeniui iki gyvos galvos, kurių mokėjimas nenutrūksta pastarajam mirus laikotarpiu, už kurį garantuojamos pensijų išmokos: tokiu atveju pensijų išmokos bus mokamos nurodytam naudos gavėjui arba teisėtiems paveldėtojams iki garantuojamų pensijų išmokų mokėjimo laikotarpio pabaigos arba bus išmokėtos vienkartinės išmokos būdu, jei tokia galimybė numatyta draudimo įmonės draudimo taisyklėse. Be teisės gauti periodines pensijų išmokas papildomai yra įtvirtinama asmens teisė gauti gyvybės draudimo įmonės pelno dalį už pensijų anuitetų veiklą, kurią gali sudaryti rizikos įmokų, sąnaudų ekonomija ar teigiamas investicinės veiklos rezultatas, kartą per metus vienkartinės išmokos pavidalu arba ją panaudoti periodinėm išmokoms didinti. Šios rūšies pensijų anuitetą įsigijusiam asmeniui mirus pasibaigus laikotarpiui, kai garantuojama mokėti pensijų išmokas, visi mokėjimai nutrūksta.

Ši pensijų anuitetų rūšis suteikia tam tikrą apsaugą ankstyvos mirties atveju – asmeniui, sudariusiam pensijų anuiteto, kai nustatytą laikotarpį garantuojama mokėti pensijų išmokas, sutartį, gyvybės draudimo įmonė iki gyvos galvos ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius mokėtų vienodo dydžio periodinę pensijų išmoką, tačiau anuitetą įsigijusiam asmeniui mirus laikotarpiu, už kurį garantuojamos pensijų išmokos (dažniausiai 5–10 metų), pensijų išmokos bus mokamos nurodytam naudos gavėjui arba teisėtiems paveldėtojams iki garantuojamų pensijų išmokų mokėjimo laikotarpio pabaigos arba, jei tai numatyta draudimo įmonės draudimo taisyklėse, gali būti išmokėtos kaip vienkartinė išmoka. Tačiau, jei šios rūšies pensijų anuitetą įsigijęs asmuo mirtų pasibaigus laikotarpiui, kai garantuojama mokėti pensijų išmokas, visi mokėjimai nutrūktų ir paveldėtojai negautų jokių pensijų išmokų.

Be teisės gauti periodines pensijų išmokas asmeniui, sudariusiam šios rūšies pensijų anuiteto sutartį, taip pat yra suteikiama galimybė gauti pelno už pensijų anuitetų veiklą, kurį gali sudaryti:

 • pajamos iš investuoto kapitalo, kai draudimo įmonės gautos investicinės veiklos pajamos viršija garantuotą palūkanų normą, naudotą apskaičiuojant vienkartinę draudimo įmoką, kuria buvo apmokėta pensijų anuiteto sutartis;
 • rizikos įmokų ekonomija, kai asmenų, įsigijusių pensijų anuitetus, gyvenimo trukmė skiriasi nuo prognozuotos;
 • sąnaudų ekonomijos, kai realiai patirtų draudimo įmonės sąnaudų dydis buvo mažesnis, nei planuota.

Pelnas paskirstomas asmenims, įsigijusiems pensijų anuitetus, draudimo įmonės draudimo taisyklėse nustatyta tvarka. Asmeniui, sudariusiam pensijų anuiteto, kai nustatytą laikotarpį garantuojama mokėti pensijų išmokas, suteikiančio galimybę gauti pelno, sutartį, tenkanti pelno dalis gali būti išmokėta kartą per metus vienkartinės išmokos pavidalu arba panaudota periodinėms išmokoms didinti.

Tuo atveju, jei asmeniui tenkanti pelno dalis išmokama kartą per metus – mokamos vienkartinės išmokos dydis nėra pastovus: skirtingais metais išmoka gali būti ir didesnė, ir mažesnė, o tuo atveju, jei gyvybės draudimo įmonė pelno už pensijų anuitetų veiklą negavo, asmeniui vienkartinė išmoka taip pat nebus mokama.

Jei sutartimi yra įtvirtinta, kad asmeniui tenkanti pelno dalis bus panaudota periodinėms išmokoms didinti, gyvybės draudimo įmonė įsipareigoja mokėti ankstesniais metais padidintas pensijų išmokas net tuo atveju, jei pelnas ateinančiais metais nesusidarytų.

Pagrindiniai privalumai

Galimybė palikti tam tikrą sumą įpėdiniams mirties per laikotarpį, už kurį garantuojamos pensijų išmokos, atveju.

Pagrindiniai trūkumai

 • Šio anuiteto pensijų išmokos bus mažesnės nei standartinio pensijų anuiteto, suteikiančio galimybę gauti pelno.
 • Asmeniui, sudariusiam pensijų anuiteto, kai nustatytą laikotarpį garantuojama mokėti pensijų išmokas, suteikiančio galimybę gauti pelno sutartį, tenkančios pelno dalies dydis, mokėtinas pelno susidarymo atveju, nėra tiksliai žinomas.
 • Dėl infliacijos mažėja periodinės pensijų išmokos perkamumo galia. Esant 3 proc. infliacijai per metus, po 20 metų garantuojamos periodinės pensijų išmokos dalies perkamumo galia sumažėja beveik per pusę. Infliacijos neigiamą įtaką gali iš dalies kompensuoti paskirstomas pelnas, ypač jei pelno dalis mokama periodiškai didinant pensijų išmokas.

[[#ex]]

Mirtingumo lentelė, skirta bazinio pensijų anuiteto dydžiams apskaičiuoti (91.5 KB ).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-02