Lietuvos bankas

II pakopos pensijų fonduose kaupiama senatvės pensijai, o išmoką galima gauti tik sulaukus senatvės pensijos amžiaus, tokio pat kaip ir socialinio draudimo pensijai, arba kai asmeniui yra paskirta išankstinė socialinio draudimo senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymą (arba jei iki 2017 m. gruodžio 31 d. buvo paskirta išankstinė valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą).

[[#ex]]

Pensijų išmokų rūšys

Pensijų išmokų rūšis dalyviui yra priskiriama atsižvelgiant į jo vardu pensijų fonde sukauptą pensijų turto dydį. Sužinoti savo sukaupto turto dydį kiekvienas dalyvis gali savo pensijų kaupimo bendrovėje, kurioje kaupia lėšas.

Pensijų išmokų mokėtojai yra pensijų kaupimo bendrovės ir Sodra. Vienkartines ir periodines pensijų išmokas moka pensijų kaupimo bendrovės, o anuitetus – Sodra. Jei dalyvio išmoką sudaro kelios išmokų rūšys (pvz., atidėto anuiteto ir periodinių išmokų derinys), atitinkamai ir išmokų mokėtojai yra du – tiek pensijų kaupimo bendrovė, tiek Sodra.

Pensijų išmokos rūšis Dalyvio sukauptas turto dydis*, Eur

Išmokų mokėtojai

Vienkartinė pensijų išmoka

Mažiau arba lygu 5 403

Pensijų kaupimo bendrovė
Periodinės pensijų išmokos Daugiau kaip 5 403, bet mažiau kaip 10 807 Pensijų kaupimo bendrovė

Pensijų anuitetas (pasirenkamas vienas iš trijų variantų):

 • standartinis pensijų anuitetas
 • standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu laikotarpiu
 • atidėtasis pensijų anuitetas ir periodinės išmokos
Lygu arba daugiau kaip 10 807 Pensijų kaupimo bendrovė (periodinės išmokos) ir „Sodra“ (anuitetai)

Pensijų anuitetas (pasirenkamas vienas iš trijų variantų):

 • standartinis pensijų anuitetas
 • standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu laikotarpiu
 • atidėtasis pensijų anuitetas ir periodinės išmokos

 + vienkartinė pensijų išmoka (suma, viršijanti 64 841 Eur dydį)

Daugiau kaip 64 841 Pensijų kaupimo bendrovė (periodinės išmokos ir vienkartinė išmoka) ir „Sodra“ (anuitetai)

* Nurodyti dydžiai kas 3 metus indeksuojami vidutinės metinės infliacijos, apskaičiuotos pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą suderintą vartotojų kainų indeksą, suminį 3 paskutinių metų rodiklį. Euro tikslumu suapvalintus naujus dydžius, pradedant 2023 m. taikomais dydžiais, ne vėliau kaip iki metų, einančių prieš taikymo metus, lapkričio 30 d. savo interneto svetainėse paskelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir pensijų anuitetų mokėtojas.

Dalyvis, įgijęs teisę į vienkartinę ar periodines pensijų išmokas, gali vietoj jų pasirinkti įsigyti pensijų anuitetą.

Dalyvis taip pat turi teisę nukelti išmokos mokėjimo pradžią, t. y. jei raštu nesikreipia į pensijų kaupimo bendrovę dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo, jis ir toliau yra pensijų fondo dalyvis.


Vienkartinė pensijų išmoka

Kai dalyvio sukauptas turtas yra mažesnis arba lygus 5 403 Eur, jam priklauso vienkartinė pensijų išmoka.

Dėl pensijų išmokos dalyvis turi kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę, kurioje kaupia lėšas. Piniginės lėšos į jo sąskaitą pervedamos pensijų išmokos sutartyje nurodytą dieną, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pensijų išmokos sutarties sudarymo dienos.

Vienkartinė pensijų išmoka, neišmokėta dėl pensijų išmokos gavėjo mirties, paveldima Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Dalyvis, sudaręs pensijų išmokos sutartį, per 10 darbo dienų nuo pensijų išmokos sutarties įsigaliojimo turi teisę vienašališkai jos atsisakyti apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Dalyviui vienašališkai atsisakius pensijų išmokos sutarties, jam ir pensijų kaupimo bendrovei neatsiranda pareigų, susijusių su pensijų išmokos sutarties vykdymu. Tokiu atveju dalyvio sukaupta suma bus konvertuota atgal į pensijų fondo vienetus, o dalyvis ir toliau bus pensijų fondo dalyvis ir dalyvaus pensijų kaupime.


Periodinė pensijų išmoka

Kai asmens sukauptas turtas yra didesnis kaip 5 403, bet mažesnis kaip 10 807 Eur, jam priklauso periodinės pensijų išmokos iš pensijų fondo. Šios išmokos mokamos periodiškai ir ne rečiau kaip kartą per tris mėn., t. y. ši išmoka gali būti mokama kas mėnesį, kas du ar kas tris, iki tol, kol pensijų fondo dalyvis sukaks 85 m.

Dalyvis turi kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę dėl pensijų išmokos mokėjimo gavimo. Bendrovė periodinės pensijų išmokos dydį apskaičiuoja Lietuvos banko nustatyta tvarka*.

Sudarius periodinės pensijų išmokos sutartį su pensijų kaupimo bendrove, dalyviui priklausantis pensijų turtas lieka jo asmeninėje pensijos sąskaitoje ir yra nuosekliai išmokamas. Dalyvio turtas, neišmokėtas dėl gavėjo mirties, yra paveldimas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Dalyvis, gaunantis periodines išmokas, turi teisę pereiti į kitą tos pačios arba kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą. Perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondą atveju dalyvis turės iš naujo sudaryti pensijų išmokos sutartį su nauja pensijų kaupimo bendrove.

Dalyvis, sudaręs pensijų išmokos sutartį, per 10 darbo dienų nuo pensijų išmokos sutarties įsigaliojimo turi teisę vienašališkai jos atsisakyti, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Dalyviui vienašališkai atsisakius pensijų išmokos sutarties, jam ir pensijų kaupimo bendrovei neatsiranda pareigų, susijusių su pensijų išmokos sutarties vykdymu. Tokiu atveju dalyvis toliau dalyvaus pensijų kaupime.

* Pensijų kaupimo bendrovės dalyviui per mėnesį mokėtinos periodinės išmokos dydis yra nustatomas Lietuvos banko 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 03-87 „Dėl Periodinių pensijų išmokų dydžio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.


Pensijų anuitetas

Kai dalyvio sukauptas turtas yra lygus arba didesnis kaip 10 807 Eur, jam priklauso pensijų anuitetas. Paminėtina, kad tuo atveju, kai dalyvio sukauptas turtas yra didesnis kaip 64 841 Eur, dalyvis turi teisę sukauptą pensijų turto dalį, viršijančią 64 841 Eur, gauti iš pensijų kaupimo bendrovės vienkartine pensijų išmoka.

Pensijų anuitetas – pensijų fondo dalyviui iki gyvos galvos kas mėnesį mokama pensijos išmoka, visa jos išmokėjimo rizika tenka pensijų anuitetų mokėtojui, t. y. Sodrai. Sodra garantuoja, kad mėnesio išmokos nemažės visą mokėjimo laikotarpį.

Dalyvis gali pasirinkti vieną iš trijų anuiteto rūšių: standartinį anuitetą, standartinį anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu arba atidėtąjį pensijų anuitetą (kartu su periodine išmoka).

Pensijų anuitetų rūšis Aprašymas Paveldėjimas
Standartinis pensijų anuitetas

Sodra pensijų anuiteto gavėjui iki gyvos galvos periodiškai moka pensijų anuitetą. Jo mokėjimas nutrūksta pensijų anuiteto gavėjui mirus.

Pensijų anuitetas įsigyjamas už visą dalyvio vardu pensijų fonde sukauptą pensijų turtą.
Nėra paveldimas.
Standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu

Sodra pensijų anuiteto gavėjui iki gyvos galvos periodiškai moka pensijų anuitetą. Jo mokėjimas nutrūksta pensijų anuiteto gavėjui mirus.

Pensijų anuitetas įsigyjamas už visą dalyvio vardu pensijų fonde sukauptą pensijų turtą.
Jei pensijų anuiteto gavėjas miršta nesibaigus sprendime dėl standartinio pensijų anuiteto mokėjimo numatytam garantuojamam mokėjimo laikotarpiui, tuomet neišmokėtų pensijų anuitetų už likusį garantuojamą mokėjimo laikotarpį sumą priklausanti vienkartinė pensijų anuiteto išmoka paveldima Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Ši vienkartinė išmoka apskaičiuojama Sodros nustatyta tvarka.
Atidėtasis pensijų anuitetas (derinamas kartu su periodine išmoka)

Dalyvio turtas padalijamas į dvi dalis. Viena dalis skirta periodinėms išmokoms mokėti iš pensijų fondo, kol dalyviui sukaks 85 m. (plačiau žr. skiltį „Periodinės pensijų išmokos“).

Antroji dalis skirta atidėtajam anuitetui mokėti: Sodra pensijų anuiteto gavėjui, sukakusiam 85 m., iki gyvos galvos periodiškai moka pensijų anuitetą. Jo mokėjimas nutrūksta pensijų anuiteto gavėjui mirus. 
Turto dalis, skirta atidėtajam anuitetui įsigyti, nėra paveldima, o neišmokėta turto dalis, skirta periodinėmis išmokomis mokėti, paveldima Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

Bendri anuitetų privalumai:

 • Stabilios pajamos kiekvieną mėnesį;
 • Pensijų anuitetas negali mažėti;
 • Valstybės garantija;
 • Pajamos gaunamos visą likusį gyvenimą;
 • Išmokos yra neapmokestinamos;
 • Išmokų dydis nepriklauso nuo šalies ekonomikos ir situacijos finansų rinkose.

Kiekviena iš trijų pensijų anuitetų rūšių turi išskirtinių savybių, išvardytų lentelėje.

Pensijų anuitetų rūšis Privalumai Trūkumai
Standartinis pensijų anuitetas

Didžiausios mėnesinės išmokos (palyginti su standartinio anuiteto su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu ir atidėtojo anuitetų išmokomis).

Nėra galimybės paveldėti.

Standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu

Paveldima vienkartinė išmoka už neišmokėtas pensijų anuiteto išmokas iki 80 m.

Mažesnė išmoka nei standartinio pensijų anuiteto atveju.

Atidėtasis pensijų anuitetas (derinamas kartu su periodine išmoka)

Paveldimas neišmokėtas periodinių išmokų mokėjimui skirtas turtas (iki dalyvis sukaks 85 m.).

 

Periodinių išmokų dydis gali tiek mažėti, tiek didėti (tai gali būti laikoma privalumu, jei pensijų fondo vertė auga – atitinkamai didės ir periodinės išmokos), o anuiteto išmokos dydis mažėti negali.

Mažesnė išmoka nei standartinio pensijų anuiteto ar standartinio anuiteto su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu atvejais.

 

Turto dalis, skirta atidėtajam anuitetui įsigyti, nėra paveldima.

 

Periodinių išmokų dydis gali tiek mažėti, tiek didėti (tai gali būti laikoma privalumu, jei pensijų fondo vertė auga – atitinkamai didės ir periodinės išmokos), o anuiteto išmokos dydis mažėti negali.

Žinodamas informaciją, kad pagal sukaupto turto dydį dalyviui priklauso anuiteto išmoka, jis turi pateikti prašymą dėl anuiteto įsigijimo. Šį prašymą dalyvis gali pateikti pensijų kaupimo bendrovėje, kartu pateikdamas prašymą ir dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo. Vis dėlto tuo atveju, jei dalyvis prašymą įsigyti anuitetą pateiks Sodrai, tuomet per tris darbo dienas turės pateikti prašymą ir pensijų kaupimo bendrovei dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo, kitu atveju prašymas dėl pensijų anuiteto įsigijimo bus anuliuotas ir abu šiuos prašymus reiks pateikti iš naujo*.

Įsigijus pensijų anuitetą, jo atsisakyti galima per 10 darbo dienų po to, kai Sodra pateikė sprendimą dėl pensijų anuiteto mokėjimo. Norint šio sprendimo atsisakyti, reikia kreiptis į Sodrą. Tokiu atveju dalyvio sukaupta suma bus konvertuota atgal į pensijų fondo vienetus, o dalyvis ir toliau bus pensijų fondo dalyvis ir dalyvaus pensijų kaupime (svarbu atkreipti dėmesį, kad jei dalyvis įsigijo anuitetą, pensijų išmokos sutarties atskirai nutraukti nereikia – atsisakius anuiteto Sodroje, automatiškai nutrūks ir pensijų išmokos sutartis).  

* Daugiau informacijos apie pensijų anuitetus, jų mokėjimą, skaičiuoklę, informaciją apie anuitetų fondo valdymą ir pan. galite rasti pensijų anuiteto mokėtojo interneto svetainėje:

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-07-11