Lietuvos bankas
2010-09-22

Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 88,7 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose atitinkamai sumažėjo 113,8 ir 31,7 mln. litų, o komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis padidėjo 56,1 mln. litų.

Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 88,7 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose atitinkamai sumažėjo 113,8 ir 31,7 mln. litų, o komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis padidėjo 56,1 mln. litų. Pinigų atsargą 176,3 mln. litų mažino operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir 94,2 mln. litų – operacijos su nerezidentais, tačiau didino tai, kad Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų užsienio valiutos už 181,3 mln. litų.

Sausio mėnesį užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai atitinkamai padidėjo 244,6 ir 160,2 mln. litų.

 2004 122005 01Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 028,49 273,0244,62,7
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI

4,14,1--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI

10,911,30,54,3
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS

9,99,9-0,0-0,0
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS265,5253,5-12,1-4,5
IŠ VISO TURTO9 318,89 551,8233,02,5
PINIGŲ ATSARGA7 001,76 913,0-88,7-1,3
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai

5 589,55 475,7-113,8-2,0
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI12,3146,8134,51 094,6
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 470,91 631,0160,210,9
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,429,40,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS794,1811,016,92,1
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI10,420,510,096,2
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 318,89 551,8233,02,5

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 122005 01Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai

66,064,3-1,7-2,6

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.