Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. balandžio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,3 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 33,9 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose padidėjo 56,3 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir privalomosios atsargos

2003 m. balandžio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,3 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 33,9 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose padidėjo 56,3 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai sumažėjo 11,2 ir 12,7 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį sumažėjo atitinkamai 1 005,8 ir 1 175,8 mln. litų.

Pagrindinė užsienio turto ir centrinės vyriausybės lėšų užsienio valiutomis mažėjimo priežastis buvo ta, kad dalis centrinės valdžios sąskaitose Lietuvos banke esančių lėšų buvo panaudota išperkant 1999 m. išplatintą 250 mln. eurų euroobligacijų emisiją. Užsienio turtą mažino dar ir tai, kad per mėnesį Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos 179,5 mln. litų sumai daugiau negu nupirko.

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 032003 04Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 280,18 274,3-1 005,8-10,8
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
6,85,4-1,4-20,0
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
7,87,7-0,1-1,0
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
14,214,2-0,0-0,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS226,5230,84,41,9
IŠ VISO TURTO9 535,38 532,4-1 002,9-10,5
PINIGŲ ATSARGA5 277,85 311,733,90,6
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
4 321,24 310,0-11,2-0,3
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI197,8309,2111,456,3
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI3 331,52 155,7-1 175,8-35,3
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS28,728,70,00,1
KAPITALO SĄSKAITOS656,9657,20,30,0
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI42,569,927,464,3
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 535,38 532,4-1 002,9-10,5

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 032003 04Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
210,8181,6-29,2-13,8

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.