Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. kovo mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,3 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 74,1 mln. litų, iš jos komercinių bankų lėšos korespondentinėse sąskaitose ir išleisti į apyvartą grynieji pinigai atitinkamai padidėjo 20,8 ir 39,7 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį

2003 m. kovo mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,3 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 74,1 mln. litų, iš jos komercinių bankų lėšos korespondentinėse sąskaitose ir išleisti į apyvartą grynieji pinigai atitinkamai padidėjo 20,8 ir 39,7 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 948,6 ir 1 164,9 mln. litų.

Pagrindinė užsienio turto ir centrinės vyriausybės indėlių didėjimo priežastis buvo ta, kad į centrinės valdžios sąskaitas Lietuvos banke buvo pervestos lėšos, gautos tarptautinėse rinkose išplatinus Lietuvos Vyriausybės 10 metų trukmės 400 mln. eurų vertės euroobligacijų emisiją. Užsienio turtą mažino 226,3 mln. litų sumažėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais ir 134,0 mln. litų mažino bazinės valiutos pardavimo operacijos komerciniams bankams.

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 022003 03Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS8 331,59 280,1948,611,4
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
6,86,8--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
7,77,80,11,9
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
14,214,2-0,0-0,0
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS228,2226,5-1,8-0,8
IŠ VISO TURTO8 588,39 535,3947,011,0
PINIGŲ ATSARGA5 203,85 277,874,11,4
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
4 281,64 321,239,70,9
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI424,1197,8-226,3-53,4
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 166,63 331,51 164,953,8
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS28,528,70,10,5
KAPITALO SĄSKAITOS715,9656,9-59,1-8,3
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI49,342,5-6,8-13,7
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ8 588,39 535,3947,011,0

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 022003 03Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
213,6210,8-2,8-1,3

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.