Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. vasario mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,2 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 151,3 mln. litų, iš jos komercinių bankų lėšos korespondentinėse sąskaitose ir išleisti į apyvartą grynieji pinigai atitinkamai padidėjo 91,0 ir 60,1 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį

2003 m. vasario mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,2 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 151,3 mln. litų, iš jos komercinių bankų lėšos korespondentinėse sąskaitose ir išleisti į apyvartą grynieji pinigai atitinkamai padidėjo 91,0 ir 60,1 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 129,1 ir 38,7 mln. litų.

Pagrindinė pinigų atsargos ir užsienio turto didėjimo priežastis buvo ta, kad per mėnesį Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų užsienio valiutos 289,3 mln. litų sumai daugiau negu pardavė. Pinigų atsargą 140,5 mln. litų mažino operacijos su centrinės valdžios institucijomis, o užsienio turtą mažino 69,5 mln. litų sumažėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. 

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 012003 02Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS8 202,38 331,5129,11,6
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
6,86,8--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
7,87,7-0,2-2,2
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
15,814,2-1,7-10,5
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS213,6228,214,66,8
IŠ VISO TURTO8 446,48 588,3141,91,7
PINIGŲ ATSARGA5 052,45 203,8151,33,0
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
4 221,44 281,660,11,4
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI493,9424,1-69,8-14,1
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 128,02 166,638,71,8
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS28,528,5--
KAPITALO SĄSKAITOS704,4715,911,51,6
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI39,249,310,125,8
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ8 446,48 588,3141,91,7

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 012003 02Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
216,9213,6-3,4-1,5

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.