Lietuvos bankas
2010-09-22
Bankų pateiktų 2002 07 01 finansinių ataskaitų duomenimis, veikiančių šalies komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių: - aktyvai sudarė 15,2 mlrd. Lt ir per antrąjį šių metų ketvirtį sumažėjo 52 mln. Lt arba 0,3 proc. Bankų sistemos augimą stabdė JAV dolerio kurso kritimas per antrąjį ketvirtį 9,1 proc.
 

Bankų sistemos kai kurių turto ir įsipareigojimų straipsnių dinamika

    mln. Lt

Eil.

nr.

Balansinės ataskaitos straipsnio pavadinimas

2001 07 01

2002 01 01

2002 04 01

2002 07 01

Pasikeitimas per II ketvirtį (proc.)

Pasikeitimas per 6 mėn. (proc.)

Pasikeitimas per metus (proc.)

1

Turtas (aktyvai)

13206,5

15350,6

15292,1

15239,9

-0,3

-0,7

15,4

2

VVP

2043,3

2385,1

2579,2

2908,8

12,8

22,0

42,4

3

Kiti skolos VP

515,6

520,0

615,7

719,0

16,8

38,3

39,4

4

Suteiktos paskolos

5646,6

6502,8

6717,9

6694,7

-0,3

3,0

18,6

5

Spec. atidėjimai paskoloms

179,8

165,6

159,6

136,0

-14,8

-17,9

-24,4

Spec. atidėjimai paskoloms/ suteiktos paskolos, proc.

3,2

2,5

2,4

2,0

6

Indėliai ir akredityvai

9249,1

10415,7

10765,0

10571,8

-1,8

1,5

14,3

privačių įmonių

2346,2

3077,8

3231,1

3094,0

-4,2

0,5

31,9

Fizinių asmenų

5653,7

6357,1

6514,0

6397,3

-1,8

0,6

13,2

7

Akcininkų nuosavybė

1367,1

1441,3

1480,1

1555,2

5,1

7,9

13,8

8

Einamųjų metų pelnas (nuostolis)

63,1

-22,5

32,3

82,9

Bankų pateiktų 2002 07 01 finansinių ataskaitų duomenimis, veikiančių šalies komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių:

- aktyvai sudarė 15,2 mlrd. Lt ir per antrąjį šių metų ketvirtį sumažėjo 52 mln. Lt arba 0,3 proc. Bankų sistemos augimą stabdė JAV dolerio kurso kritimas per antrąjį ketvirtį 9,1 proc.

- klientams suteiktos paskolos, kurių suma siekė beveik 6,7 mlrd. Lt, lyginant su balandžio mėn. pradžia, dėl JAV dolerio kurso kritimo, sumažėjo 23 mln. Lt arba 0,3 proc.;

- šalies bankuose laikomų indėlių suma 2002 07 01 sudarė 10,6 mlrd. Lt ir per ketvirtį sumažėjo 193 mln. Lt arba 1,8 proc.;

- iš jų gyventojų indėliai, 2002 07 01 sudarė 6,4 mlrd. Lt, t.y. 1,8 proc. mažiau nei balandžio 1 d.

- iš jų indėliai nacionaline valiuta sudarė 6,2 mlrd. Lt ir per antrąjį ketvirtį padidėjo 5 proc.

- iš jų indėliai užsienio valiuta sudarė 4,3 mlrd. Lt ir per ataskaitinį ketvirtį sumažėjo 10,2 proc.

PASTABOS:

Su išsamia kredito įstaigų veiklos rezultatų apžvalga galite susipažinti LB interneto svetainės skyriuje „Kredito įstaigos“ adresu: http://www.lbank.lt/lt/istaigos/veikla2002_2.htm

2002 m. rugpjūčio 5 d. LB interneto svetainės skyriuje „Kredito įstaigos“ taip pat bus pateiktos 2002 m.. II-ojo ketvirčio kredito įstaigų balansinės bei pelno (nuostolio) ataskaitos.