Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Išduotas Palangos kredito unijai leidimas atlikti operacijas užsienio valiuta. Taip pat pakeista šiai kredito unijai 2002 m. kovo 14 d. Lietuvos banko (LB) valdybos nutarimu Nr. 33 išduota licencija į licenciją, suteikiančią teisę verstis LR kredito unijų įstatymo 7 straipsnio pirmos dalies 1, 2, 4, 5 punktuose nustatyta veikla bei atlikti operacijas užsienio valiuta.

1. Išduotas Palangos kredito unijai leidimas atlikti operacijas užsienio valiuta. Taip pat pakeista šiai kredito unijai 2002 m. kovo 14 d. Lietuvos banko (LB) valdybos nutarimu Nr. 33 išduota licencija į licenciją, suteikiančią teisę verstis LR kredito unijų įstatymo 7 straipsnio pirmos dalies 1, 2, 4, 5 punktuose nustatyta veikla bei atlikti operacijas užsienio valiuta.

Šie sprendimai priimti atsižvelgiant į tai, kad kredito unija yra tinkamai techniškai pasirengus atlikti operacijas užsienio valiuta ir tenkina šiai veiklai vykdyti keliamus reikalavimus.

Sprendimai įsigalioja juridinių asmenų registre užregistravus atitinkamus Palangos kredito unijos įstatų pakeitimus.

2. Svarstymas atidėtas. 

3. Pakeista Mokėjimo priemonių ataskaitos forma 0607, kurioje teikiami duomenys apie mokėjimus negrynaisiais pinigais, banko korteles, bankomatus ir kortelių skaitytuvus bei elektroninius pinigus.

Taip pat patvirtintos Mokėjimo priemonių statistinės atskaitomybės reikalavimų bendrosios nuostatos.

Šios nuostatos ir naujos redakcijos Mokėjimo priemonių ataskaitos 0607 forma parengta siekiant, kad LB inicijuojamą statistinių mokėjimo priemonių duomenų rinkimą reglamentuojantys dokumentai atitiktų Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nustatytus mokėjimo priemonių statistikos metodologinius ir techninius reikalavimus, ir atsižvelgiant į taikomus bendruosius statistikos rinkimo ir tvarkymo LB principus.

Naujos redakcijos Mokėjimo priemonių ataskaitos 0607 formoje (toliau – ataskaitoje) bus renkami duomenys ne tik iš bankų ir užsienio bankų filialų, bet ir iš LB bei VĮ „Lietuvos paštas“. Remiantis tyrimų duomenimis bus įvertinami Lietuvos kredito unijų duomenys. Atsižvelgiant į ECBS mokėjimo priemonių statistikos reikalavimus bei rekomendacijas ataskaita papildyta naujais rodikliais. Į ataskaitą įtrauktas klientų aptarnavimo vietų skaičius, vienadienių indėlių sąskaitų skaičius, grynųjų pinigų operacijos klientų aptarnavimo vietose, gauti tarptautiniai mokėjimai. Mokėjimo kortelių duomenys ir šalies įrenginių duomenys praplėsti naujomis kategorijomis, pakeisti bendro kortelių skaičiaus ir bendro įrenginių skaičiaus sumavimo principai.

Nutarimas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d., o patvirtintos naujos redakcijos Mokėjimo priemonių ataskaitos 0607 formos lentelių duomenys LB teikiami nuo 2006 m. balandžio mėnesio, pradedant 2006 m. pirmojo ketvirčio duomenimis.