Lietuvos bankas
2014-05-28

Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko tarnautojų etikos kodeksą; banko BIGBANK AS filialas įspėtas dėl teisės aktų pažeidimų teikiant vartojimo kreditus; patvirtintos Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklės

Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko tarnautojų etikos kodeksą

Lietuvos banko valdybos patvirtintas Lietuvos banko tarnautojų etikos kodeksas (toliau – kodeksas) sujungia iki šiol banke galiojusius Lietuvos banko valdybos etikos kodeksą ir Lietuvos banko tarnautojų etikos kodeksą. Kodekse numatytos kai kurios naujos nuostatos, atsižvelgta į Europos centrinių bankų sistemos gerąją patirtį.

Kodekso nuostatų įgyvendinimu siekiama, kad banke būtų sukurta kūrybinga, geranoriška darbo aplinka, ugdoma pagarba bendradarbiams ir kitiems asmenims, kad būtų užtikrintas banko nepriklausomumas ir gera reputacija, didinamas visuomenės pasitikėjimas banku ir stiprinamas tarnautojo autoritetas.

Kodekse įtvirtinti teisingumo, nešališkumo, atsakomybės ir kiti elgesio principai, kurių privalu laikytis visiems tarnautojams.

Be bendrųjų elgesio principų, taikytinų dirbantiems valstybės institucijose, banko tarnautojai skatinami dalyvauti socialiai orientuotoje veikloje, labdaros renginiuose, savo veiksmais remti aplinką tausojančius projektus, dalyvauti bendruose renginiuose, skatinančiuose pilietiškumą, ir kt.

Kodekse nurodyta, kokia turi būti vadovų ir jiems pavaldžių tarnautojų elgsena. Nustatyta, kad banko valdybos nariai, struktūrinių ir vidaus padalinių vadovai ir juos pavaduojantys tarnautojai privalo savo elgesiu ir darbu pavaldiems tarnautojams rodyti pavyzdį, atitinkantį kodekso reikalavimus, palaikyti tarnautojus, kurie padeda atskleisti nesąžiningą elgesį, nesitaiksto su teisės aktų pažeidimais, padeda juos atskleisti, ir niekada jokia forma negali pavaldiems tarnautojams keršyti ar kitaip juos persekioti.

Siekiant užkirsti kelią galimai neteisėtiems veiksmams, kodekse reglamentuota, kad tarnautojas, gavęs nurodymą atlikti užduotį ar pavedimą, jo nuomone, prieštaraujantį teisės aktams, turi teisę atsisakyti tokią užduotį arba pavedimą vykdyti ir apie savo sprendimą turi raštu informuoti ne tik savo tiesioginį vadovą, bet kartu gali informuoti ir aukštesnįjį vadovą, nurodydamas priežastis, dėl kurių atsisako užduotį arba pavedimą vykdyti.

Kodekse apibrėžta, kas yra darbas kitur ir kita veikla, nesusijusi su darbu banke. Nustatytas kontrolės mechanizmas, leidžiantis užtikrinti, kad tarnautojų vykdoma kita veikla nesudarytų prielaidų kilti privačių interesų konfliktui ar netrukdytų atlikti pareigas banke.

Tarnautojui draudžiama būti privačių juridinių asmenų renkamų ar skiriamų organų nariu, išskyrus atvejus, kai šiuo nariu jis yra išrinktas arba paskirtas banko.

Kodekse nauja yra tai, kad jame reglamentuotas  nuostatų įgyvendinimo stebėsenos procesas. Lietuvos banke numatyta sudaryti Etikos komisiją, kuri nagrinėtų kodekso pažeidimus, jei tokių atsirastų. Siekiant užtikrinti šios komisijos sprendimų skaidrumą ir nepriklausomumą, numatyta, kad jos posėdyje patariamojo balso teise gali dalyvauti nepriklausomas konsultantas.

Lietuvos banko tarnautojų etikos kodeksas paskelbtas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Banko BIGBANK AS filialas įspėtas dėl teisės aktų pažeidimų teikiant vartojimo kreditus

Po Lietuvos banko Priežiūros tarnybos atlikto vartojimo kredito gavėjo skundo tyrimo Lietuvos banko valdyba įspėjo banko BIGBANK AS filialą pažeidus Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų ir kartu Vartojimo kredito įstatymo reikalavimus, nustatančius, kad vartojimo kredito davėjas privalo vadovautis atsakingojo skolinimo principu ir įvertinti vartojimo kredito gavėjo mokumą remdamasis iš vartojimo kredito gavėjo gauta pakankama informacija, o prireikus patikrinti duomenis mokumo vertinimui naudojamoje duomenų bazėje.

Banko BIGBANK AS filialas informavo, kad ėmėsi konkrečių veiksmų veiklos trūkumams ištaisyti ir ateityje griežtai laikytis Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, kartu ir Vartojimo kredito įstatymo reikalavimų.

Patvirtintos Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklės

Lietuvos banko valdybos patvirtintose Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklėse nustatyta fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų ir pranešimų teikimo, priėmimo, nagrinėjimo, atsakymų rengimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke tvarka.

Prašymai, skundai ir pranešimai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo Lietuvos banke dienos. Jeigu prašymo, skundo arba pranešimo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio šaukimu, kitomis organizacinėmis priemonėmis arba yra kitų objektyvių priežasčių, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau, Lietuvos bankas turi teisę pratęsti šį terminą. Prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų, o skundo arba pranešimo nagrinėjimo terminas – iki 20 darbo dienų.

Lietuvos banke prašymai, skundai arba pranešimai nagrinėjami tik pagal Lietuvos banko kompetenciją. Jeigu Lietuvos bankas neįgaliotas spręsti jam pateiktame prašyme, skunde arba pranešime išdėstytų klausimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo, skundo arba pranešimo gavimo Lietuvos banke dienos šis prašymas, skundas arba pranešimas turi būti persiunčiamas kompetentingai institucijai (Lietuvos bankas pasilieka kopiją) ir pranešama asmeniui, paaiškinant persiuntimo priežastis.

Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklėse paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje.