Lietuvos bankas
2012-02-23

 

 

Bus rengiamas draudimo brokerių kvalifikacinis egzaminas

Lietuvos banko valdyba nutarė rengti draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą. Draudimo įstatyme numatyta, kad draudimo brokeriu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos fizinis asmuo, išlaikęs draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą. Šiuo metu draudimo brokerių pažymėjimus turi 911 fizinių asmenų.

Nustatyta, kad per 14 dienų nuo šio nutarimo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos, įskaitant paskelbimo dieną, pretendentai nustatyta tvarka privalo pateikti dokumentus Lietuvos bankui. Banko Priežiūros tarnybai pavesta priimti sprendimus dėl draudimo brokerių kvalifikacinių egzaminų ir draudimo brokerių sąrašo.

Planuojama, kad draudimo brokerių kvalifikacinis egzaminas vyks šių metų balandžio 17 d.

Davė leidimą dėl „MP Stabilo II“pensijų fondo turto investavimo

UAB „MP Pension Funds Baltic“ prašymu, Lietuvos banko valdyba leido valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo „MP Stabilo II“ turtą iki 100 proc. investuoti į vieno emitento – Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones. Toks leidimas duotas su sąlyga, kad bus investuota į ne mažiau kaip 6 emisijų perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, o į vienos emisijos perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones bus investuota ne daugiau kaip 30 procentų grynųjų aktyvų. Leidimo galiojimo terminas nurodytas iki 2013 m. balandžio 1 d.

UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdo tris valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus ir du papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus.

Pakeitė „Swedbank investicijų valdymas“, UAB valdomų pensijų taisykles

Lietuvos banko valdyba patvirtino „Swedbank investicijų valdymas“, UAB valdomų valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų „Pensija 1“, „Pensija 2“, „Pensija 3“, „Pensija 4“ ir „Pensija 5“ taisyklių pakeitimus. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į „Swedbank investicijų valdymas“, UAB 2012 m. sausio 6 d. ir vasario 14 d. prašymus.

Pensijų fondo „Pensija 2“ taisyklėse padidinta leistina investicijų į akcijas dalis nuo 20 proc. iki 30 proc. fondo grynųjų aktyvų vertės. Pensijų fondo „Pensija 3“ taisyklėse padidinta leistina investicijų į akcijas dalis nuo 40 proc. iki 50 proc. fondo grynųjų aktyvų vertės. Pensijų fondų taisyklėse taip pat tikslinama grynųjų aktyvų skaičiavimo tvarka, metinio laiško dalyviams pateikimo tvarka ir pan. Visi dalyviai bus asmeniškai informuoti apie taisyklių pakeitimus.

Leido likviduoti investicinį fondą „Synergos Private Equity Fund“

Investicinio fondo „Synergos Private Equity Fund“ valdytojas – AB SEB bankas paprašė Lietuvos banko leidimo padalinti (likviduoti) šį jo valdomą uždaro tipo privataus kapitalo investicinį fondą. Lietuvos banko valdyba leido tai padaryti, pripažindama netekusiu galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2008 m. spalio 2 d. sprendimą Nr. 2K–471 dėl minėto fondo.

Leido nutraukti banko filialo veiklą

Lietuvos banko valdyba leido Islandijos banko EA fjarfestingarfelag hf. filialui nutraukti veiklą. Sprendimą dėl filialo Lietuvoje veiklos nutraukimo priėmė banko EA fjarfestingarfelag hf. valdyba.

Lietuvos banko valdyba leidimą nutraukti veiklą Islandijos banko filialui davė atsižvelgdama į tai, kad jis nebeturi klientų ir nebeteikia finansinių paslaugų, be to, filialo kreditoriai savo reikalavimus dėl neįvykdytų filialo įsipareigojimų po filialo išregistravimo iš juridinių asmenų registro galės pateikti pačiam filialo steigėjui tiesiogiai. Jis po filialo išregistravimo liks atsakingas už visų filialo prisiimtų įsipareigojimų tinkamą vykdymą.

Baigtas formuoti elektroninių pinigų įstaigų veiklą reglamentuojantis poįstatyminių teisės aktų paketas

Šiemet įsigaliojus Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymui, Lietuvos bankas tokioms įstaigoms išduos licencijas, leidimus, sutikimus ir atliks kitus veiksmus. Lietuvos banko valdyba anksčiau priėmė tris, o šiandien – dar šešis nutarimus, kurie nustato reikalavimus ir sąlygas veikti tokioms įstaigoms. Baigtas formuoti visas reikalingas poįstatyminių teisės aktų paketas, kad elektroninių pinigų įstaigos galėtų kreiptis dėl veiklos licencijų ir jas gavę pradėti veiklą. Įvairūs elektroninių pinigų įstaigų veiklos aspektai reglamentuoti taip pat kaip mokėjimo įstaigų, todėl pakeistos galiojusios mokėjimo įstaigų taisyklės.

Valdybos nutarimais patvirtintos: 1) Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklės; 2) Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklės; 3) Leidimo reorganizuoti arba likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą išdavimo taisyklės; 4) Teisės leisti, platinti ir išpirkti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse įgyvendinimo taisyklės; 5) Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, licencijavimo taisyklės; 6) Viešojo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašo tvarkymo taisyklės.

Taip pat patvirtinti Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimai elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų gautų lėšų apsaugos reikalavimų vykdymo ataskaitos ir tokių įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų formos.

Lietuvos banko valdybos nutarimai ir naujos taisyklės, reglamentuojančios elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų veiklą, bus paskelbti banko interneto svetainėje.

Pakeitė taisykles

Lietuvos banko valdyba pakeitė Teisės teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse įgyvendinimo taisykles, nustatydama, kad tik Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiama informacija apie kitos ES valstybės narės priežiūros institucijos pranešimą dėl toje valstybėje licencijuoto banko ketinimo Lietuvoje teikti finansines paslaugas neįsteigus filialo ar jį įsteigus. Iki šiol tokią informaciją Lietuvos bankas teikdavo skelbti ir leidinio ,,Valstybės žinios“ priede ,,Informaciniai pranešimai“.

Priimant nutarimą atsižvelgta į tai, kad anksčiau veikusios Vertybinių popierių komisija ir Draudimo priežiūros komisija, kurių funkcijas perėmė Lietuvos bankas, informacijos apie gautus užsienio institucijų pranešimus dėl paslaugų teikimo neįsteigus filialo nepateikdavo skelbti minėtame leidinyje.

Išklausė naujas vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes

Lietuvos banko valdyba išklausė ir patvirtino naujas Lietuvos banko vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes, kurias parengė banko Ekonomikos departamentas.

Išsamiau apie prognozes – banko interneto svetainėje skelbiamoje makroekonominių prognozių apžvalgos santraukoje ir atskirame pranešime spaudai.