Lietuvos bankas
2022-05-23
11

Vartotojams – labiau jų poreikius atitinkančios paslaugos Lietuvos banko kasose
Lietuvos banko valdyba, remdamasi viena iš banko vertybių – kurti vertę visuomenei,  patvirtino Eurų keitimo Lietuvos banke taisyklių pakeitimus. Jais siekiama teikti dar labiau klientų poreikius atitinkančias eurų keitimo paslaugas Lietuvos banko kasose. Įsigaliojus taisyklių pakeitimams, klientai galės:

  • per vieną dieną pasikeisti didesnį nei iki šiol to paties nominalo nebuvusių apyvartoje eurų monetų kiekį: vietoj 50 vienetų iki 250 vnt. 1, 2, 5 eurocento; 200 vnt. 10, 20, 50 eurocento; po 125 vnt. 1 arba 2 euro nominalo;
  • per vieną dieną pasikeisti ne daugiau kaip 5 ritinėlius (125 vnt.) vienodų proginių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse; 
  • ir toliau keisti eurų monetas paketais (iki šiol tokia galimybė laikinai buvo suteikta dėl buvusios nepalankios epidemiologinės padėties);
  • asmens tapatybei patvirtinti pateikti ne tik tapatybės patvirtinimo dokumentą, bet ir Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą.

Be to, taisyklių pakeitimais nuostatos suderintos su teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimais.

Daugiau informacijos apie Lietuvos banko kasas ir jose teikiamas paslaugas galima rasti čia. 

Pritarta atnaujintai Duomenų valdymo strategijai 
Lietuvos banko valdyba pritarė po peržiūros atnaujintai Duomenų valdymo strategijai. Atsižvelgdamas į skaitmenizacijos ir duomenų atvėrimo svarbą, Lietuvos bankas vertina duomenis kaip turtą ir pabrėžia pažangios analitikos įgalinimo ir duomenų prieinamumo visuomenei didinimo kryptis. Kiti strateginiai siekiai – duomenų valdysenos sąrangos įgyvendinimas, duomenų surinkimo efektyvumo didinimas, pažangios duomenų integravimo ir saugojimo platformos įdiegimas. Duomenų valdysenos strategija įgyvendinama per Duomenų valdymo brandos didinimo programą DAMAMA (angl. Data Management Maturity Program). Kiekvienoje iš programos sričių Lietuvos bankas sieks centralizuoti ir standartizuoti procesus, diegti pažangias duomenų technologijas, plėsti duomenų integravimą ir prieigą. Šiais metais veiklą pradėjo padaliniai, kurių kiekvienas skirtas konkrečiam DAMAMA tikslui įgyvendinti. Kitu žingsniu bus kuriami ir į veiklos procesus integruojami naujausi technologiniai sprendimai. Dalį programos tikslų numatoma pasiekti iki 2023 m., o visa DAMAMA programa bus įgyvendinta iki 2025 m.

Pernai už DAMAMA iniciatyvą Lietuvos bankas paskelbtas nugalėtoju tarptautinio žurnalo „Central Banking“ apdovanojimų duomenų valdymo iniciatyvos kategorijoje.

Daugiau apie Lietuvos banko duomenų valdymą – Lietuvos banko Duomenų ir statistikos departamento direktoriaus Ramūno Baravyko komentare.

Pakoreguotas nutarimas
Lietuvos banko valdyba, atsižvelgdama į Seimo priimtus Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo pakeitimus, pakoregavo nutarimą „Dėl Laikinojo ir nemokumo administratoriaus atrankos gairių patvirtinimo ir atrankos grupės sudarymo“. 
 
Šiuo metu teisės aktuose nustatyta, kad kilus grėsmei saugiai ir patikimai finansų rinkos dalyvio veiklai, Lietuvos bankas turi teisę paskirti laikinąjį administratorių ar atstovą. Seimo priimtais pakeitimais nustatyta, kad Lietuvos bankas turi teisę paskirti laikinąjį administratorių jo prižiūrimam finansų rinkų dalyviui ir tuo atveju, jeigu šio finansų rinkų dalyvio, jo savininko ar jį kontroliuojančio asmens atžvilgiu taikomos tarptautinės sankcijos. 

Lietuvos banko valdyba yra nustačiusi tvarką, kaip, esant poreikiui, vykdoma bankų, centrinių ir pavienių kredito unijų, draudimo ir perdraudimo įmonių laikinojo administratoriaus atranka. Šią tvarką, atsižvelgusi į minėto įstatymo pakeitimus, Valdyba atnaujino ir dar papildomai nustatė, kad ji galioja ir kitiems finansų rinkos dalyviams (elektroninių pinigų, mokėjimo įstaigoms, valdymo įmonėms ir pan.).