Lietuvos bankas
2021-09-07
11

Lietuvos banko valdyba patvirtino naujos kolekcinės monetos etaloną, pakeitė Kapitalo rezervų sudarymo taisykles ir panaikino elektroninių pinigų įstaigos licenciją.

Patvirtino etaloną
Lietuvos banko valdyba patvirtino kolekcinės 5 eurų aukso monetos, skirtos socialiniams mokslams, etaloną. Moneta pratęs monetų seriją „Lietuvos mokslas“. Šią kolekcinę monetą ketinama išleisti į apyvartą 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį. Monetos tiražas – 3 000 vnt.

Monetos grafinį projektą sukūrė Antanas Pocevičius.  

Serija „Lietuvos mokslas“ pradėta 2012 m., kai buvo išleista 10 litų nominalo pirmoji šios serijos moneta biomedicinos mokslams, skirta kardiochirurgijai. 2014 m. pasirodė moneta humanitariniams mokslams, skirta baltistikai, 2016 m. – fiziniams mokslams, skirta fizikai, 2018 m. – technologijos mokslams, o 2020 m. – žemės ūkio mokslams. Ši moneta, skirta socialiniams mokslams, užbaigs seriją „Lietuvos mokslas“.

Keičiamos Kapitalo rezervų sudarymo taisyklės
Lietuvos bankas, priimdamas sprendimus dėl finansiniam stabilumui skirtų kapitalo rezervų reikalavimų, nuo šiol vadovausis penktosios Kapitalo reikalavimų direktyvos reikalavimais. 

Lietuvos banko valdyba patvirtino Kapitalo rezervų sudarymo taisyklių pakeitimus, kuriais į Lietuvos teisinę bazę perkeliamos finansiniam stabilumui skirtos (makroprudencinių) kapitalo rezervų sudarymą apibrėžiančios naujosios direktyvos nuostatos – pakeitimai įsigalioja nuo 2021 m. spalio 1 d. Iki šiol galiojo ketvirtosios Kapitalo reikalavimų direktyvos reikalavimai.

Svarbu tai, kad su šiais pakeitimais rinkos dalyviams šiuo metu taikomi rezervų reikalavimai nesikeičia, tačiau į Lietuvos teisinę bazę perkeltos naujosios direktyvos nuostatos leis Lietuvos bankui lanksčiau taikyti makroprudencinius reikalavimus ateityje. Pavyzdžiui, pakeitimais sudarytos sąlygos vieną iš papildomų kapitalo reikalavimų – sisteminės rizikos rezervą – taikyti skolinimui konkretiems skolinimo segmentams, o tai leis tikslingai reaguoti į tuose segmentuose iškylančias struktūrines ir ciklines rizikas. Be to, maksimalus leistinas taikyti kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo dydis padidintas nuo 2 iki 3 proc. Kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervas ir sisteminės rizikos rezervas privalės būti taikomi skirtingoms rizikoms riboti, ir šių rezervų bendras dydis negalės viršyti 5 proc. pagal riziką įvertinto turto. 

Kartu supaprastinta anticiklinio kapitalo rezervo normos nustatymo procedūra – ketvirtinis situacijos ciklinės sisteminės rizikos intensyvumo bei tuo metu taikomos anticiklinio kapitalo rezervo normos tinkamumo Lietuvai įvertinimas išlieka, tačiau Lietuvos banko valdybos nutarimas dėl anticiklinio kapitalo rezervo normos nustatymo bus priimamas tik tada, kai anticiklinio kapitalo rezervo norma bus keičiama. Iki šiol Lietuvos banko valdybos nutarimas dėl anticiklinio kapitalo rezervo normos nustatymo buvo priimamas kiekvieną ketvirtį.

Taisyklės taikomos Lietuvos banko išduotą licenciją turintiems bankams, centrinėms kredito unijoms, taip pat investicines paslaugas teikiančioms finansų maklerio įmonėms.

Panaikintas licencijos galiojimas
Lietuvos banko valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, panaikino UAB „Speedyteller“ išduotos elektroninių pinigų įstaigos (EPĮ) licencijos galiojimą. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į tai, kad ši įstaiga ilgiau kaip 12 mėn. nuo licencijos išdavimo dienos nepasinaudojo išduota EPĮ licencija ir iki šiol nepradėjo teikti išduotoje licencijoje nurodytų finansinių paslaugų.

Licencija yra išduodama licencijos turėtojui suteikiant teisę užsiimti konkrečia licencijoje nurodyta veikla. Tais atvejais, kai finansų įstaiga nepasinaudoja Lietuvos banko išduota licencija per 12 mėn. nuo licencijos teikti finansines paslaugas išdavimo dienos, atsiranda teisinis pagrindas panaikinti jos galiojimą. 

Lietuvos bankas, atlikdamas licencijuotų EPĮ, taip pat ir mokėjimo įstaigų priežiūrą, nuolat stebi jų veiklą ir veiklos atitiktį teisės aktuose įtvirtintiems reikalavimams, o nustatęs, kad licencijuota įstaiga nevykdo licencinės veiklos, imasi atitinkamų teisinių priemonių veiklos nevykdančios įstaigos atžvilgiu. Dėl šios priežasties įmonėms svarbu dar licencijavimo metu įsivertinti realias galimybes pradėti licencinę veiklą per minėtame įstatyme įtvirtintą 12 mėn. terminą, o gavus licenciją – imtis aktyvių veiksmų pradėti vykdyti licencinę veiklą.

Nuo 2018 m. pradžios dėl nevykdytos EPĮ ar mokėjimo įstaigos licencinės veiklos panaikintos septynios licencijos (Lietuvos banko arba pačių įmonių iniciatyva).