Lietuvos bankas
2019-12-06
11

Lietuvos banko valdyba patvirtino reikalavimus, kad būtų skelbiama daugiau informacijos apie investicinio gyvybės draudimo produktus, LCKU ir LCKU grupei nustatė papildomi  kapitalo pakankamumo reikalavimus, išdavė dvi naujas elektroninių pinigų įstaigos licencijas.

Vartotojams ir rinkai – daugiau informacijos apie investicinio gyvybės draudimo produktus
Lietuvos bankas imasi naujų priemonių skaidrumui investicinio gyvybės draudimo rinkoje didinti. Skelbiant daugiau informacijos apie investicinio gyvybės draudimo produktams taikomus atskaitymus ir investavimo krypčių rezultatus, bus sudarytos geresnės sąlygos gyvybės draudikų esamiems ir potencialiems klientams palyginti skirtingų draudikų produktus ir jų sukuriamą naudą vartotojui, taip pat draudikai bus skatinami kurti didesnę pridėtinę vertę vartotojui, pvz., mažinti investicinio gyvybės draudimo produktams taikomus atskaitymus ir siekti didesnės investicijų grąžos.

Lietuvos bankas nuo kitų metų gaus daugiau draudikų informacijos apie investicinio gyvybės draudimo produktus, ją apibendrins ir skelbs Lietuvos banko svetainėje kartu su apžvalga.  

Todėl kiekvienais metais iki gegužės 31 d. investicinio gyvybės draudimo produktus platinantys draudikai turės Lietuvos bankui pateikti tam tikrą informaciją pagal patvirtintas ataskaitų formas. Tai  duomenys apie visus investicinio gyvybės draudimo produktui taikomus atskaitymus, išskaidytus pagal tam tikras kategorijas: nuo kiekvienos sumokėtos įmokos, nuo sukaupto turto vertės, nuo atsiimamos piniginių lėšų sumos ir kt. Be to, informacija apie per 5, 15 ar 30 metų mokėtiną bendrą atskaitymų sumą (eurais), įsigijus investicinio gyvybės draudimo produktą su periodinėmis įmokomis, skirtą taupymui arba skirtą ir taupymui, ir apsaugai. Kai kurių atskaitymų (pvz., investicijų valdymo) dydis skiriasi, atsižvelgiant į investavimo kryptį ir jos rizikingumą, todėl draudikai turės Lietuvos bankui pateikti skirtingoms investavimo strategijoms (mažos, vidutinės, didelės rizikos ir gyvenimo ciklo) priskirtų investavimo krypčių, kurios yra didžiausios pagal klientų sukaupto turto vertę, atskaitymus. 

Draudikams reikės pateikti ir informaciją apie dviejų didžiausių pagal klientų sukaupto turto vertę investavimo krypčių, priskirtinų skirtingo rizikingumo (mažo, vidutinio, didelio, gyvenimo ciklo) investavimo strategijoms, vieneto vertės pokyčius per 15 metų arba visą investavimo krypties veiklos laikotarpį.
  
LCKU ir LCKU grupei nustatyti papildomi  kapitalo pakankamumo reikalavimai
Lietuvos banko valdyba apsvarstė Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) rezultatus. Procesas apima visų LCKU ir LCKU grupės veiklos sričių, kuriose jos susiduria su reikšminga rizika, įvertinimą, valdymo įvertinimą (taip pat rizikos valdymo sistemos kokybės įvertinimą) bei LCKU ir LCKU grupės kapitalo įvertinimą pagal esamus kapitalo pakankamumo reikalavimus. Padaryta išvada, kad LCKU grupės bendras rizikos lygis laikytinas vidutiniškai aukštu. 

Įvertinus visus neigiamus veiksnius, galinčius paveikti LCKU ir LCKU grupės kapitalą, nustatytas papildomo kapitalo reikalavimo dydis, siekiantis 6,4 proc. LCKU ir 2 proc. LCKU grupės bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos. Papildomą kapitalo reikalavimo dydį LCKU ir LCKU grupė turi dengti bent 56 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) ir bent 75 proc. 1 lygio kapitalo (T1).

Nustatyta, kad atsižvelgus į papildomo kapitalo reikalavimo dydį turi būti tenkinami šie minimalūs SREP nuosavų lėšų reikalavimai:

  • 8,1 proc. LCKU ir 5,6 proc. LCKU grupės bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas;
  • 10,8 proc. LCKU ir 7,5 proc. LCKU grupės 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas;
  • 14,4 proc. LCKU ir 10 proc. LCKU grupės bendro SREP kapitalo pakankamumo koeficientas.

Rekomenduota LCKU ir LCKU grupei turėti po 0,5 proc. antros pakopos gairių (angl. P2G) kapitalo dydį, kuris turėtų būti įtrauktas į LCKU ir LCKU grupės kapitalo planavimo ir rizikos valdymo sistemas, įskaitant norimos prisiimti rizikos valdymo sistemą ir gaivinimo planavimą.

LCKU grupę sudaro LCKU ir jai priklausančios kredito unijos narės. LCKU ne tik teikia finansines paslaugas, bet ir privalo palaikyti savo narių kredito unijų likvidumą, užtikrinti jų mokumą, stebėti ir tikrinti jų prisiimamą riziką. Taip pat CKU turi užtikrinti CKU grupės riziką ribojančių reikalavimų vykdymą.

Dvi naujos elektroninių pinigų įstaigos licencijos
Lietuvos banko valdyba išdavė dvi naujas elektroninių pinigų įstaigos licencijas – UAB „Speedyteller“ ir Elcoin, UAB. 

UAB „Speedyteller“, gavusi elektroninių pinigų įstaigos licenciją, ketina teikti tam tikras Mokėjimų įstatyme numatytas paslaugas. Tai gali būti paslaugos, kurios sudaro sąlygas grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos, tiesioginio debeto operacijos, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone. Licencija taip pat suteikia teisę įstaigai išleisti mokėjimo priemones ir apdoroti gaunamus mokėjimus. Įstaiga planuoja paslaugas teikti visoje Europos Sąjungoje. Įstaigos vienintelis akcininkas yra Jungtinės Karalystės pilietis.

Gavusi elektroninių pinigų įstaigos licenciją, Elcoin, UAB, irgi teiks tam tikras Mokėjimų įstatyme numatytas paslaugas fiziniams asmenims ir verslo klientams. Įstaiga planuoja pasiūlyti ir mokėjimo korteles, kurias bus galima susieti su įstaigos sąskaitomis, mobiliojoje programėlėje stebėti mokėjimų istoriją, taip pat minėtą kortelę susieti su skirtinga valiutos sąskaita, ją naudoti atsiskaitant už pirkinius vietine valiuta ir išsigryninant lėšas bankomatuose. Įstaiga veiks visoje Europos Sąjungoje. Jos savininkas – Latvijos pilietis.