Lietuvos bankas
2020-12-23
11

Lietuvos banko valdyba paliko galioti 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo normą, pritarė asmenų aptarnavimo  ir emitentams taikomų Informacijos atskleidimo taisyklių pakeitimams.

Toliau galios 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo norma
Lietuvos banko valdyba palieka galioti nuo 2020 m. balandžio 1 d. sumažintą 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) normą. Sumažinta AKR norma padidina kredito įstaigų galimybes palaikyti skolinimo pasiūlą ir taip prisideda mažinant neigiamą COVID-19 įtaką šalies ekonomikai. 

Priimant sprendimą dėl AKR normos, atsižvelgta į didėjančią riziką, kad dėl 2020 m. lapkričio 7 d. įvesto karantino gali padaugėti įmonių, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai yra veikiamos suvaržymų, patiria sumažėjusią vietos bei užsienio paklausą ir likvidumo trūkumą, o tai darytų neigiamą įtaką ir namų ūkių finansinei padėčiai. Pradėję atsigauti naujų paskolų, suteiktų privačiajam ne finansų sektoriui, srautai gali vėl pradėti trauktis dėl išaugusio neapibrėžtumo ir rizikos.

Naujausią sprendimą pagrindžianti medžiaga skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

Pagrindinis AKR priemonės tikslas – bankų sektoriui turėti pakankamą kapitalo rezervą galimiems nuostoliams padengti ciklinės sisteminės rizikos pasireiškimo atveju, ekonomikos nuosmukio metu. AKR norma nustatoma kas ketvirtį remiantis išsamia finansų ir nekilnojamojo turto sektorių būklės analize. 2020 m. kovo 31 d. priimant spendimą sumažinti AKR normą nuo 1 iki 0 proc., buvo numatytas 12 mėn. orientacinis laikotarpis, per kurį AKR normos buvo nenumatyta didinti.

Asmenų aptarnavimo pakeitimai
Lietuvos bankas inicijuoja prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d.

Lietuvos banko valdyba pritarė, kad būtų papildytos 2014 m. patvirtintos šias tvarkas nustatančios taisyklės.

Jos pakoreguotos atsižvelgiant į besikeičiančią aplinką, augant prašymų ir skundų srautams.

Siekiant geriau užtikrinti finansų rinkos dalyvių klientų interesus, taisyklėse nustatyta, kad, prieš kreipiantis į Lietuvos banką, asmuo pirmiausia dėl savo reikalavimo turi kreiptis į finansų rinkos dalyvį (FRD), o nepavykus situacijos išspręsti su FRD, jis galiausiai gali kreiptis į Lietuvos banką. Kitaip tariant, pritaikytas analogiškas reikalavimas, koks galioja atliekant vartojimo ginčų neteisminio nagrinėjimo procedūrą. Lietuvos banko turima asmenų kreipimųsi dėl netinkamo finansinių paslaugų teikimo nagrinėjimo praktika rodo, kad daugelis situacijų išsisprendžia FRD lygmeniu. Kaip žinia, FRD jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose yra įpareigoti nagrinėti klientų skundus ir atsakyti asmenims per 15 darbo dienų (išskirtiniais atvejais šis terminas gali būti pratęstas iki 35 darbo dienų). Tad, siekiant greitai ir efektyviai išnagrinėti skundus, labai svarbu asmenų pateikiamų kreipimųsi kokybė, t. y. svarbu, kad būtų pateikta detali informacija ir nurodytos visos svarbios aplinkybės. Tuo tikslu nustatyta rekomenduojama skundo, teikiamo Lietuvos bankui dėl FRD veiksmų, detali forma. 

Be to, didinant kreipimųsi nagrinėjimo efektyvumą, bus skiriama dėmesio ir elektroninių paslaugų plėtrai, t. y. nustatoma, kad tuo atveju, kai asmuo nenurodo pageidaujamo atsakymo gavimo būdo, Lietuvos bankas turi teisę pats pasirinkti atsakymo pateikimo asmeniui būdą. Gavus asmens sutikimą, atsakymas į pateiktą kreipimąsi bus pateiktas telefonu, pokalbį įrašant. Praktika rodo, kad toks būdas daugeliu atveju yra efektyvesnis ir greitesnis.

Skaitmenizuojant dokumentų valdymo procesus ir didinant paslaugų pasiekiamumą, vartotojams rekomenduojama pirmenybę teikti elektroniniams dokumentams siunčiant juos elektroniniais kanalais.

Galiausiai, siekiant gerinti asmenų aptarnavimo kokybę, nustatyta išsamesnė asmenų aptarnavimo telefonu ir Lietuvos banko patalpose tvarka.

Daugiau informacijos apie emitentus
Investuotojams į Lietuvos emitentų leidžiamus vertybinius popierius nuo šiol bus prieinama daugiau informacijos apie juos.

Lietuvos banko valdyba pritarė emitentams taikomų Informacijos atskleidimo taisyklių pakeitimui, kuris leis investuotojams aiškiau suprasti emitento valdymą ir jo kontrolę, t. y. sužinoti daugiau apie pagrindinius balsavimo teisių paketų turėtojus, tarpusavio susitarimus ir specialias nuostatas, kurios svarbios asmenims, siekiantiems perimti emitento kontrolę.

Taisyklių pakeitimu taip pat patikslinta rinkos formuotojo pranešimo pateikimo tvarka, nustatant, kad pranešimas pateikiamas per keturias prekybos dienas nuo susitarimo su emitentu dėl rinkos formavimo veiklos sudarymo ir atitinkamai – nutraukus veiklą.

Be to, atsirado naujos nuostatos dėl emitentų metinės ir konsoliduotosios metinės informacijos teikimo vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu ir atsižvelgimo į nefinansinės informacijos atskleidimo reikalavimus.

Taisyklės papildytos atsižvelgiant į Asmenų pranešimų apie balsavimo teisių įgijimą ir netekimą bei emitentų viešai skelbiamos informacijos apie pagrindinius akcininkus apžvalgos išvadas ir Europos Parlamento bei Tarybos reikalavimus (išsamesnė informacija dėl emitentų metinės ir konsoliduotosios metinės informacijos teikimo vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu pateikiama čia).