Lietuvos bankas
2020-12-21
11

Lietuvos banko valdyba už Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo pažeidimus skyrė 150 tūkst. Eur baudą, nustatė Lietuvos centrinei kredito unijai reikalavimus dėl papildomo kapitalo ir išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją UAB STANHOPE FINANCIAL.

Už įstatymo pažeidimus – 150 000 eurų bauda
Estijoje registruotam bankui Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, Lietuvos bankas skyrė 150 000 eurų piniginę baudą už Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo pažeidimus.

Bauda Lietuvos banko valdybos sprendimu skirta po Finansų rinkos priežiūros tarnybos atlikto tikslinio patikrinimo, kurio metu buvo tikrinamos atrinktos kredito sutartys.
Nustatyta, kad Luminor Bank AS Lietuvos skyrius dėl techninės klaidos nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2020 m. sausio 30 d. 89 klientams taikė didesnį netesybų dydį (0,2 %), nei nustatyta Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme (0,05 %), ir tokiais veiksmais pažeidė šio įstatymo reikalavimus. 

Pažeidimą dėl netesybų bankas pripažino, dar patikrinimo metu nutraukė teisės aktų reikalavimus pažeidžiančią veiklą, ištaisė nustatytą pažeidimą ir atlygino nuostolius 89 klientams, todėl už šį pažeidimą poveikio priemonė nebuvo taikyta.  

Be to, bankas nuo 2019 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. ne visuomet pagal įstatymą elgėsi tais atvejais, kai vartotojams, netinkamai vykdant įsipareigojimus ar jų nevykdant, buvo nutrauktos kredito sutartys. 

Kredito sutarčių nutraukimo atvejais bankas nepateikė įrodymų, kad bendradarbiavo su kredito gavėjais ir panaudojo visas objektyviai įmanomas galimybes, pasiūlydamas galimas priemones, kad būtų vykdomi kredito sutartyje nustatyti įsipareigojimai.

Už Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo ir nuostatų pažeidimus poveikio priemonės Luminor Bank A/S iki šiol nebuvo taikytos.

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Lietuvos centrinei kredito unijai – reikalavimai dėl papildomo kapitalo
Lietuvos banko valdyba apsvarstė Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) kasmet atliekamo LCKU priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) rezultatus. SREP apėmė visų LCKU ir LCKU grupės veiklos sričių, kuriose jos susiduria su reikšminga rizika, ir valdymo (taip pat rizikos valdymo sistemos kokybės) įvertinimą bei LCKU ir LCKU grupės kapitalo įvertinimą pagal esamus kapitalo pakankamumo reikalavimus. 

Įvertinus SREP metu įžvelgtas rizikas, nustatyta, kad LCKU ir LCKU grupės bendras rizikos lygis nepakito ir laikytinas vidutiniškai dideliu. Apibendrinusi rezultatus, Lietuvos banko valdyba nustatė LCKU ir LCKU grupei papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 2,7 proc. LCKU ir 1,3 proc. LCKU grupės bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos.

Papildomą kapitalo reikalavimo dydį LCKU ir LCKU grupė turi dengti bent 56,25 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) ir bent 75 proc. 1 lygio kapitalo (T1).

Atsižvelgus į papildomo kapitalo reikalavimo dydį, turi būti tenkinami šie minimalūs SREP nuosavų lėšų reikalavimai:
- 6,0 proc. LCKU ir 5,2 proc. LCKU grupės bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas;
- 8,0 proc. LCKU ir 7,0 proc. LCKU grupės 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas;
- 10,7 proc. LCKU ir 9,3 proc. LCKU grupės bendro SREP kapitalo pakankamumo koeficientas.

LCKU ir LCKU grupei rekomenduojama turėti po 0,5 proc. antros pakopos gairių (angl. P2G) kapitalo dydį, kuris turėtų būti įtrauktas į LCKU ir LCKU grupės kapitalo planavimo ir rizikos valdymo sistemas, įskaitant norimos prisiimti rizikos valdymo sistemą ir gaivinimo planavimą.

Išduota nauja elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba UAB STANHOPE FINANCIAL išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas. Įstaiga aptarnaus klientus – juridinius asmenis (daugiausia – smulkųjį ir vidutinį verslą), jiems suteiks elektronines pinigines kaip alternatyvą banko sąskaitai, sudarys galimybes priimti ir vykdyti vietinius ir tarptautinius mokėjimus, išduos mokėjimo korteles. Pirmaisiais veiklos metais įstaiga paslaugas teiks Lietuvoje, ilgainiui veiklą plėtos ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse. Šios įstaigos 100 proc. akcijų tiesiogiai priklauso Airijoje įsteigtai kontroliuojančiajai įmonei Stanhope Financial Limited.

UAB STANHOPE FINANCIAL turi iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios Lietuvos bankui pateikti su kredito įstaiga sudarytos sutarties, patvirtinančios mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugą, kopiją.