Lietuvos bankas
2012-05-10

Leista reorganizuoti draudimo bendrovę „ERGO Lietuva“

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti leidimą reorganizuoti akcinę draudimo bendrovę „ERGO Lietuva“, prijungiant ją prie bendrovės ERGO Kindlustuse Aktsiaselts (Estijos Respublika).

Gavusi leidimą „ERGO Lietuva“ gali inicijuoti ir atlikti teisės aktuose numatytas reorganizavimo procedūras, tačiau jas užbaigti gali tik Lietuvos bankui patvirtinus, kad išduotas leidimas reorganizuoti akcinę draudimo bendrovę „ERGO Lietuva“ galioja ir galima užbaigti reorganizavimą.

Išduota licencija kredito unijai „Panevėžio regiono taupomoji kasa“

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti kredito unijai ,,Panevėžio regiono taupomoji kasa“ licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas licencines finansines paslaugas (indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių; vykdyti klientų mokėjimo nurodymus, kredito ir debeto pervedimus).

Prašydama Lietuvos banko išduoti licenciją, kredito unija nurodė, kad veiklą numatoma orientuoti į vidutines pajamas gaunančius narius fizinius asmenis ir smulkųjį verslą, daugiau dėmesio skiriant žemės ūkio veikla užsiimančioms bendrovėms.

Patvirtintimonetos, skirtos Lietuvos gamtai, grafiniai projektai

Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų kolekcinės sidabrinės monetos, skirtos Lietuvos gamtai, grafinių projektų konkurso rezultatus. Pirmoji vieta skirta dailininkui Gediminui Karaliui. Patvirtinti ir jo sukurti monetos averso ir reverso grafiniai projektai.

Monetos kūrimo atvirame konkurse grafiniam projektui sukurti dalyvavo 16 autorių. Iš konkursui pateiktų darbų Lietuvos banko Pinigų projektavimo ir gamybos komisijos nariai ir konsultantai išrinko trijų autorių (autorių kolektyvų) darbus. Autoriams pasiūlyta patobulinti pateiktus kūrinius, nekeičiant jų iš esmės. Gavusi koreguotus grafinius projektus, Pinigų projektavimo ir gamybos komisija geriausiai įvertino Gedimino Karaliaus darbą. Antroji vieta skirta dailininkų Vlado Oržekausko ir Alfonso Vauros, trečioji – Eimanto Pivoriūno ir Leono Pivoriūno kūrybinių duetų grafiniams projektams.

Patvirtintos monetos grafinio projekto reverse vaizduojamas į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas itin retas ir saugomas daugelyje Europos šalių balinis vėžlys (Emys orbicularis). Monetos briaunoje du kartus užrašyta LIETUVOS GAMTA.

Šią monetą į apyvartą numatyta išleisti 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį.

Patvirtinta Lietuvos banko metų ataskaita

Lietuvos banko valdyba patvirtino 2011 m. Lietuvos banko ataskaitą.

Lietuvos banko įstatyme numatyta, kad Lietuvos bankas viešai skelbia ir leidžia atskiru leidiniu metų ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymų numatytas funkcijas, apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Patvirtintas pranešimas Seimui

Lietuvos banko valdyba patvirtino Pranešimą apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą.

Dokumente pateikta informacija apie tarptautinę ir šalies makroekonominę raidą, nagrinėjamos centrinio banko vykdomos funkcijos.

Pagal Lietuvos banko įstatymą, Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia pranešimus Seimui apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą.

Patvirtintos Lietuvos ekonomikos apžvalga ir vidutinio laikotarpio makroekonominės prognozės

Lietuvos banko valdyba patvirtino Ekonomikos departamento parengtas naujas Lietuvos ekonomikos apžvalgą ir vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes. Apžvalga (1.2 MB download icon) ir prognozės (134.8 KB download icon) paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje.