Lietuvos bankas
2015-10-30
11

Naujiems mokėjimų internetu saugumo reikalavimams įgyvendinti numatytas pereinamasis laikotarpis; nutarta išduoti elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją UAB „Paskolų klubas“; nutarta išduoti elektroninių pinigų įstaigos licenciją UAB „Perlo paslaugos“; pakeista draudimo techninių atidėjinių skaičiavimo tvarka; patvirtinta Lietuvos banko komunikacijos politika

Naujiems mokėjimų internetu saugumo reikalavimams įgyvendinti numatytas pereinamasis laikotarpis

Lietuvos banko valdyba patvirtino pereinamąjį 3 mėn. laikotarpį iki 2016 m. balandžio 1 d., kuomet bankai turės papildyti slaptažodžių kodų korteles saugesnėmis elektroninės atpažinties priemonėmis arba jas pakeisti. Pereinamasis laikotarpis numatytas tik esamiems bankų klientams, o nuo 2016 m. sausio 1 d. minimalius saugumo reikalavimus atitinkančias prisijungimo priemones bankai privalės išduoti visiems naujiems klientams.

Pereinamasis laikotarpis slaptažodžių kortelėms papildyti saugesnėmis elektroninės atpažinties priemonėms arba jas pakeisti nustatytas atsižvelgiant į tai, kad bankai iki 2016 sausio 1 d. turi įgyvendinti kitus techniškai sudėtingus reikalavimus (e. sąskaitos, bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) reikalavimus), kurių sklandus įgyvendinimas svarbus kasdieninių mokėjimų tęstinumui.

Nauji reikalavimai nepaveiks tų asmenų, kurie jau dabar naudojasi slaptažodžių kodų generatoriais arba elektroniniu (mobiliuoju) parašu. Tokie prisijungimai laikomi saugiais ir atitinka keliamus reikalavimus.

Apie tai, kaip bus įgyvendinami nauji mokėjimų internetu saugumo reikalavimai, komerciniai bankai savo klientus informuos tiesiogiai.

Mokėjimo operacijų saugumas – vienas iš Lietuvos banko ir rinkos dalyvių prioritetų. Prieš metus priimtame Lietuvos banko valdybos nutarime mokėjimo paslaugų teikėjams nustatyta 14 reikalavimų. Iš jų 13 įsigalios jau šių metų lapkričio 1 dieną ir prisidės prie didesnio mokėjimų saugumo šalyje.

Mokėjimų internete saugumo svarbą akcentuoja dauguma Europos Sąjungos valstybių. Jos pamažu atsisako mažiau saugių kodų kortelių arba papildo jas vienkartiniais slaptažodžiais, kaip numatyta Europos institucijų nubrėžtose gairėse. Lietuvos banko patvirtinti reikalavimai atitinka Europos bankininkystės institucijos paskelbtas Gaires dėl mokėjimų internetu saugumo.

Nutarta išduoti elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją UAB „Paskolų klubas“

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB „Paskolų klubas“ elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas.

Nutarta išduoti elektroninių pinigų įstaigos licenciją UAB „Perlo paslaugos“

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB „Perlo paslaugos“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas.

Pakeista draudimo techninių atidėjinių skaičiavimo tvarka

Lietuvos banko valdyba priėmė nutarimą, kuriuo draudimo įmonių sudaromų techninių atidėjinių skaičiavimo tvarka suderinta su tarptautinių apskaitos standartų reikalavimais. Finansinėse ataskaitose bus atskleista daugiau informacijos apie draudimo ir finansinius įsipareigojimus, taip pat draudimo įmonės turės išsamiau tikrinti, ar jų sudaryti techniniai atidėjiniai yra pakankami iš draudimo sutarčių kylantiems įsipareigojimams padengti.

Patvirtinti draudimo ir perdraudimo veiklos duomenų teikimo reikalavimai

Lietuvos banko valdyba priėmė nutarimą, kuriuo nustatė, kokius draudimo ir perdraudimo veiklos duomenis draudimo įmonės privalės teikti priežiūros institucijai nuo 2016 m., įsigaliojus naujosios draudimo įmonių mokumo vertinimo sistemos „Mokumas II“ reikalavimams. Renkamų draudimo ir perdraudimo veiklos duomenų mastas sumažintas iki tokio lygio, kuris užtikrintų galimybę nustatyti Lietuvos draudimo rinkos vystymosi ypatumus, nes kitus statistinius duomenis draudimo įmonės rengs ir teiks pagal Europos Sąjungos mastu suvienodintus „Mokumas II“ reikalavimus.

Patvirtinta Lietuvos banko komunikacijos politika

Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko komunikacijos politiką. Ji skirta padėti Lietuvos banko įstatyme įtvirtintoms Lietuvos banko funkcijoms ir Lietuvos banko valdybos patvirtintai vizijai, misijai ir strateginiams siekiams įgyvendinti.