Lietuvos bankas
2011-07-27

Mokėjimo įstaigos licencijos bendrovėms ,,Virtualių paslaugų operatorius“ ir ,,Omnitel“

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti dar dvi mokėjimo įstaigos licencijas. Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo suteiktos 13 įmonių.

UAB ,,Virtualių paslaugų operatorius“ (Vilnius) gaus mokėjimo įstaigos licenciją, leidžiančią teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte numatytą mokėjimo paslaugą: pinigų perlaidos. UAB ,,Omnitel“ gaus mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, leidžiančią teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 7 punkte numatytą mokėjimo paslaugą: mokėjimo operacijos, kai mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operaciją duodamas naudojant telekomunikacijų galinį įrenginį, skaitmeninį ar informacinių technologijų įrenginį ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų tinklo arba informacinių technologijų sistemos operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo.

UAB ,,Virtualių paslaugų operatorius“ mokėjimo – pinigų perlaidų – paslaugą teikia per du tarpininkus: UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir UAB „Vaskota“. Šiuo metu įmokos iš fizinių ir juridinių asmenų yra surenkamos UAB ,,Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūra priklausančiose prekybos vietose – 274 kioskuose ir 29 didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikiančiose mažmeninės prekybos tinko ,,R-Kiosk“ parduotuvėse bei 30 UAB ,,Vaskota“ spaudos kioskuose. UAB ,,Virtualių paslaugų operatorius“ informavo, kad, gavusi mokėjimo įstaigos licenciją, paslaugą teiks per paminėtus du tarpininkus, įtraukus juos į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą, o vėliau ir tiesiogiai.

Teikdama mokėjimo paslaugą, UAB ,,Omnitel“ mokėjimo paslaugų rinkoje dalyvauja kaip tarpininkė, suteikianti galimybę savo abonentams užsisakyti tam tikras paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas ir duoti sutikimą atlikti mokėjimo operaciją, skambinant trumpuoju numeriu, siunčiant trumpąsias žinutes (SMS) arba internetinėje naršyklėje telefone. UAB ,,Omintel“ informavo, kad bendrovės teikiama mokėjimo paslauga naudojasi 65 000 bendrovės abonentų, galinčių atsiskaityti per UAB ,,Omnitel“ už 18 įvairių paslaugų teikėjų jiems suteiktas paslaugas.

Atkreiptas dėmesys į vadovo paskyrimą nesilaikant reikalavimų

Lietuvos banko valdyba atkreipė UAB Mokėjimo terminalų sistemos dėmesį į tai, kad buvo nesilaikyta nustatytų reikalavimų paskiriant mokėjimo įstaigos vadovą. Laimonas Žmuidinavičius buvo paskirtas šios bendrovės direktoriumi teisės aktų nustatyta tvarka iš anksto nepranešus Lietuvos bankui apie numatomą mokėjimo įstaigos vadovo pasikeitimą.

Mokėjimo įstaigų įstatyme nurodyta, kad mokėjimo įstaiga privalo pranešti priežiūros institucijai apie numatomus mokėjimo įstaigos vadovų pasikeitimus ir kartu pateikti priežiūros institucijos nustatytą informaciją, reikalingą įvertinti, ar vadovai atitinka jiems įstatyme nustatytus reikalavimus. Iš naujo išrinkti (paskirti) mokėjimo įstaigos vadovai gali pradėti eiti pareigas, tik jei priežiūros institucija neprieštarauja jų kandidatūroms. Priežiūros institucija turi teisę prieštarauti mokėjimo įstaigos vadovų kandidatūroms, jei jie neatitinka nustatytų reikalavimų.

Lietuvos banko valdyba neprieštaravo Laimono Žmuidinavičiaus paskyrimui bendrovės Mokėjimo terminalų sistemos direktoriumi, nes jis atitinka Mokėjimo įstaigų įstatyme nustatytus reikalavimus.

Išklausyta informacija apie kredito įstaigų veiklą

Lietuvos banko valdybos nariams pateikta banko Kredito įstaigų priežiūros departamento informacija apie kredito įstaigų ir šio departamento veiklą 2011 m. antrąjį ketvirtį. Šios veiklos apžvalga paskelbta Lietuvos banko interneto svetainėje.

Šiaulių bankui leista įstatuose fiksuoti didesnį akcinį kapitalą

Lietuvos banko valdyba leido Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu 30 mln. Lt iki 234 857 533 Lt, patvirtintą 2010 m. lapkričio 18 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime.

Šiuo metu juridinių asmenų registre įregistruotuose Šiaulių banko įstatuose įstatinis kapitalas yra 204 857 533 litai.

Šiaulių bankas informavo Lietuvos banką, kad įstatinį kapitalą didina siekdamas sudaryti galimybę įsigyti akcijų banko akcininkams, kuriems paskutinio įstatinio kapitalo didinimo metu 2010 m. gegužės 18 d. įvykęs neeilinis banko akcininkų susirinkimas atšaukė pirmumo teisę įsigyti tuo metu išleistos emisijos akcijų. Tokiu būdu siekiama atkurti sumažėjusią akcininkų turimą įstatinio kapitalo dalį. Taip pat siekiama stiprinti banko kapitalą ir išplėsti teikiamų bankinių paslaugų apimtis. Šiaulių banko teigimu, įstatinio kapitalo padidinimas turės teigiamos įtakos banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui ir banko veiklos rezultatams.

Kredito unijai paskirta bauda

Lietuvos banko valdyba, aptarusi kredito unijos ,,Sveikatos kreditas“ (Gargždai) inspektavimo rezultatus, griežtai įvertino nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus. Šiai kredito unijai skirta 0,1 procento jos bendrųjų 2010 m. metinių pajamų dydžio bauda. Nustatyti tam tikri reikalavimai dėl kapitalo pakankamumo.

Priimant nutarimą atsižvelgta į tai, kad Lietuvos bankas jau anksčiau kredito unijai ,,Sveikatos kreditas“ taikė poveikio priemones už teisės aktų pažeidimus.

Kredito unija ,,Sveikatos kreditas“ įpareigota iki 2011 m. rugsėjo 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banką.

Neprieštarauja vadovo paskyrimui

Kredito unija ,,Laikinosios sostinės kreditas“ (Kaunas) informavo Lietuvos banką, kad unijos valdyba priėmė sprendimą išrinkti Živilę Dargenę eiti kredito unijos administracijos vadovės pareigas. Lietuvos banko valdyba šiam paskyrimui neprieštaravo.

Olimpiados žaidynėms Londone skirtoje monetoje burių motyvai

Šių metų ketvirtąjį ketvirtį numatytos išleisti į apyvartą 50 litų nominalo kolekcinės (proginės) sidabrinės monetos, skirtos XXX Olimpiados žaidynėms Londone, abiejose pusėse ir monetos briaunoje bus stilizuoti burių motyvai. Buriavimo sportui pirmenybė šios monetos grafiniuose projektuose atiduota atsižvelgiant į Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pasiūlymą.

Šių monetų grafiniams projektams sukurti paskelbtame atvirame konkurse dalyvavo ir darbus pristatė dešimt autorių. Neradus tinkamų darbų, vyko pakartotinis atviras konkursas, jame dalyvavo aštuoni autoriai, iš jų kūrinių išrinkti trys geriausi. Lietuvos banko valdyba nutarė pirmąją vietą konkurse skirti Rūtos Onos Čigriejūtės, antrąją – Vytauto Naručio, trečiąją – Rūtos Ničajienės projektams.

Patvirtinti Rūtos Onos Čigriejūtės sukurti 50 litų nominalo kolekcinės (proginės) sidabro monetos, skirtos XXX Olimpiados žaidynėms Londone, grafiniai projektai. Pritarta siūlymui monetos briaunoje triskart užrašyti „Vėjo“.