Lietuvos bankas
2011-01-18

Dėl kredito unijos „Gargždų taupa“ inspektavimo rezultatų

Lietuvos banko valdyba apsvarstė kredito unijos „Gargždų taupa“ inspektavimo rezultatus. Valdyba nutarė įspėti šią kredito uniją dėl inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimo (nesilaikė skolinimui nustatytų reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 28, 47 straipsniuose) ir nustatytų veiklos trūkumų.

Kredito unija „Gargždų taupa“ įpareigota iki 2011 m. kovo 31 d. pašalinti nustatytus pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus bei informuoti apie tai Lietuvos banką.

Dėl akcinės bendrovės banko SNORAS inspektavimo rezultatų ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatų

Lietuvos banko valdyba apsvarstė banko SNORAS inspektavimo ataskaitą ir griežtai įvertino inspektavimo metu nustatytus šio banko veiklos trūkumus, padarytus teisės aktų pažeidimus.

Inspektavimo metu buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas. Valdybai taip pat pristatyti banko SNORAS priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai.

Lietuvos banko valdyba išsakė bankui SNORAS tam tikrus nurodymus, kurių vykdymas leistų daugiau riboti banko veiklos riziką, ypač dėl paskolų, dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių ir kt. Nustatyti tam tikri reikalavimai dėl banko kapitalo, kurių įgyvenimas reikalingas patikimai ir stabiliai banko veiklai.

Banko SNORAS administracijos vadovas įpareigotas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo šio nutarimo gavimo dienos atvykti į Lietuvos banką ir paaiškinti, kaip bankas SNORAS numato šalinti nustatytus banko veiklos trūkumus ir vykdyti Lietuvos banko valdybos duotus įpareigojimus, o suėjus šių nurodymų įvykdymo terminui paaiškinti, kaip juos įvykdė.

Valdybos posėdyje pažymėta, kad bankas SNORAS nepašalino dalies ankstesnio inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų. Atsižvelgdama į tai Lietuvos banko valdyba įpareigojo Kredito įstaigų priežiūros departamento pareigūnus surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl banko SNORAS administracijos vadovo padaryto administracinio teisės pažeidimo, nurodyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1724 straipsnyje (dėl Lietuvos banko valdybos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 194 duoto raštiško nurodymo pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus teisės aktų pažeidimus ir banko veiklos trūkumus nevykdymo).

Dėl leidimo įsteigti kredito uniją „Verslo ir taupomoji kasa“ išdavimo

Lietuvos banko valdyba leido įsteigti kredito uniją ,,Verslo ir taupomoji kasa“ (Telšiai). Pagal šios unijos įstatus, jos nariu fizinis asmuo gali būti, jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Telšių rajono savivaldybes teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių septynių savivaldybių (Plungės, Mažeikių, Akmenės, Šiaulių, Kelmės, Šilalės rajonų, Rietavo) teritorijose. Jose veikiantys tam tikri juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 68 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Dėl mokėjimo įstaigos licencijos UAB „Perlo paslaugos“ išdavimo

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Perlo paslaugos“ (Vilnius) mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidos).

Tai pirmoji mokėjimo įstaigos licencija, išduota Lietuvoje. Naujų mokėjimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų – mokėjimo įstaigų – veikla Lietuvoje reglamentuota Mokėjimo įstaigų įstatyme, kuris priimtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje. UAB „Perlo paslaugos“ licencija leidžia licencijuotą mokėjimo paslaugą teikti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos Sąjungos šalyse, o įstaigos apyvarta numatoma didesnė nei 1 milijonas litų per mėnesį.

Mokėjimo įstaiga – mokėjimo paslaugas teikiantis ūkio subjektas, kuris nėra kredito ar elektroninių pinigų įstaiga ir negali priimti indėlių ar kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir leisti elektroninių pinigų. Mokėjimo įstaigos be mokėjimo paslaugų turi teisę teikti glaudžiai su šiomis paslaugomis susijusias papildomas paslaugas, taip pat joms leidžiama vykdyti kitą su mokėjimo paslaugomis nesusijusią veiklą.

Lietuvos bankas išduoda mokėjimo įstaigoms licencijas, atlieka nuolatinę mokėjimo įstaigų teikiamų mokėjimo paslaugų ir glaudžiai su šiomis paslaugomis susijusių papildomų paslaugų dokumentinę priežiūrą, inspektuoja ir rengia teisės aktus, reglamentuojančius mokėjimo įstaigų veiklos, rizikos valdymo, vidaus kontrolės bei kitus reikalavimus

Dėl mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijos UAB „Antigravity payment systems“ išdavimo

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB „Antigravity payment systems“ (Vilnius) mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidos).

Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija leidžia paslaugas teikti tik Lietuvoje, mokėjimo operacijų sumos vidurkis neturi viršyti 1 mln. litų per mėnesį. UAB „Antigravity payment systems“  numato laikytis tų reikalavimų.

Dėl mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijos Mokėjimo terminalų sistemos, UAB išdavimo

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti Mokėjimo terminalų sistemos, UAB (Vilnius) mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidos).

Dėl leidimo tapti Vilniaus regiono kredito unijos vadovu

Lietuvos banke gautas Vilniaus regiono kredito unijos prašymas išduoti leidimą Jolantai Orlovskai tapti kredito unijos administracijos vadove, pavaduosiančia administracijos vadovę jos atostogų ar ligos metu. Lietuvos banko valdyba neprieštaravo šiam paskyrimui.

Informacija apie kredito unijų inspektavimų, vykusių per 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį, rezultatus

Lietuvos banko valdybos nariai išklausė Kredito įstaigų priežiūros departamento informaciją apie kredito unijų inspektavimų, vykusių 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį, rezultatus. Šiuo laikotarpiu buvo atlikti septynių kredito unijų bendrieji inspektavimai: Anykščių, Grinkiškio (Radviliškio r.), Kauno, Vilniaus regiono, „Gargždų taupa“, „Moterų taupa“ (Kaunas), Zanavykų bankelis (Šakiai).

Inspektavimų metu buvo patikrinta, ar kredito unijos savo veikloje laikosi Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių jų veiklą, kredito unijų įstatų. Patikrinta, ar vykdomi veiklos riziką ribojantys normatyvai, kaip pašalinti ankstesnių inspektavimų atskaitose nurodyti trūkumai. Išanalizuota kredito unijų organų veikla ir kredito unijų finansinė būklė, tikrintas kredito bei likvidumo rizikų valdymas.

Inspektuotos kredito unijos įpareigotos nustatytais terminais pašalinti nustatytus trūkumus. Kredito unijos „Moterų taupa“ vadovai pakviesti atvykti į Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentą aptarti veiklos trūkumų šalinimą.

Dėl inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų Lietuvos banko valdybos posėdžiuose atskirai nagrinėta padėtis Kauno, Vilniaus regiono ir „Gargždų taupa“ kredito unijose ir joms pritaikytos poveikio priemonės.