Lietuvos bankas
2023-06-14
11

Patvirtintas Šiaulių banko prospektas
Atsižvelgęs į akcinės bendrovės Šiaulių banko prašymą ir įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos bankas patvirtino šio komercinio banko iki 100 mln. Eur vertės subordinuotųjų obligacijų programos bazinį prospektą, skirtą programos pagrindu išleidžiamoms obligacijoms įtraukti į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje.

Šis prospektas (įskaitant jo priedus) parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus, tačiau nelaikytinas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir negali būti laikoma Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

UAB „Nexpay“ skirta bauda ir įpareigojimai
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „Nexpay“ pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, ir skyrė bendrovei įspėjimą, baudą bei įpareigojimus.

Įspėjimas skirtas už tai, kad patikrinimo metu įstaiga ne visada Lietuvos bankui teikė išsamią ir tikslią informaciją, nesilaikė nustatytų terminų, o tai apsunkino patikrinimo procesą.

Tikrindama didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos klientus, UAB „Nexpay“ nesiėmė tinkamų priemonių turto ir lėšų, susijusių su dalykiniais santykiais arba sandoriu, šaltiniui nustatyti, taip pat netaikė nuolatinės sustiprintos dalykinių santykių stebėsenos priemonių. Įstaigoje dalį tikrinto laikotarpio nebuvo reglamentuotos papildomos sustiprinto klientų tapatybės nustatymo priemonės itin didelės rizikos klientams – kriptoturto paslaugų teikėjams ir atitinkamos priemonės nebuvo tinkamai įgyvendinamos praktikoje.

Įstaiga pažeidė teisės aktų reikalavimus dėl kliento dalykinių santykių ir sandorių (operacijų) stebėsenos – tikrintu laikotarpiu įstaigos vidaus procedūrose nustatytas kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos reglamentavimas ir praktikoje įdiegti sprendimai nebuvo pakankami. Vykdydama nuolatinę kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėseną, įstaiga neužtikrino, kad klientų vykdomi sandoriai atitiktų jos turimą informaciją apie klientą, jo veiklą ar tikrąjį lėšų šaltinį, ji neanalizavo arba formaliai analizavo klientų operacijas, sudėtingus, neįprastai didelius sandorius, neįprastas sandorių struktūras, neturinčias akivaizdaus ekonominio ar matomo teisėto tikslo, su kriptoturto veikla susijusius sandorius.

Taip pat nustatyta trūkumų ir pažeidimų įstaigai įgyvendinant klientų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo, klientų tapatybės nustatymo ir periodinio informacijos atnaujinimo reikalavimus bei įstaigos vidaus kontrolės sistemos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje reikalavimus.

Už pirmiau minėtus nusižengimus Lietuvos bankas skyrė UAB „Nexpay“ 125 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 30 d. pašalinti visus nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus, o iki 2023 m. spalio 31 d. pateikti tai įrodančią audito įmonės išvadą. 

Laikinai, kol bus pašalinti teisės aktų pažeidimai, įstaiga neturi teisės užmegzti naujų dalykinių santykių ir teikti paslaugų jau esamiems klientams, kurie yra registruoti arba reziduoja didelės rizikos trečiosiose valstybėse, yra didelės rizikos trečiųjų valstybių piliečiai arba yra juridiniai asmenys, kurių naudos gavėjai yra didelės rizikos trečiųjų valstybių piliečiai. Be to, laikinai UAB „Nexpay“ neturi teisės pradėti naujų dalykinių santykių su juridiniais asmenimis, kurių vykdoma ekonominė veikla apima su kriptoturtu susijusias paslaugas. 

Už pažeidimus Wittix, UAB, skirta bauda
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga Wittix, UAB, pažeidė tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus.

Tikrintu laikotarpiu įstaigos nustatytos vidaus politika ir vidaus kontrolės procedūros, susijusios su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, turėjo reikšmingų trūkumų – įstaiga neturėjo priemonių, skirtų nustatyti, ar kliento vykdomi sandoriai ir operacijos nepatenka į tarptautinių ribojamųjų priemonių (nustatančių sektorinius, prekybos, tam tikrų paslaugų ribojimus) apimtį, neatliko tinkamų operacijų patikrų dėl tarptautinių sankcijų, netaikė stebėsenos sistemos kontrolės priemonių. 

Įstaiga taip pat neužtikrino, kad klientų, jų atstovų ir naudos gavėjų tapatybė (įskaitant sustiprintą patikrą) būtų nustatoma pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Atrinktų klientų bylų duomenys parodė, kad įstaiga ne visais atvejais tinkamai nustatydavo kliento naudos gavėjo tapatybę. 

Įvertinęs, kad Wittix, UAB, didžiąją dalį pažeidimų ištaisė, Lietuvos bankas skyrė jai 55 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 31 d. parengti tarptautinių sankcijų stebėsenai naudojamų sistemų ir duomenų bazių testavimo, vertinimo ar patikros tvarką, scenarijų peržiūros procesą ir periodiškumą bei pateikti juos Lietuvos bankui.

Įspėta UAB „Nuvei“
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „Nuvei“ nesilaikė tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimo reikalavimų. Tikrintu laikotarpiu įstaigos vidaus kontrolės procedūros, susijusios su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, turėjo trūkumų – jose nebuvo numatytos tinkamos priemonės nustatyti, ar klientų vykdomi sandoriai ir operacijos nepatenka į tarptautinių ribojamųjų priemonių apimtį. Be to, tarptautinių sankcijų stebėsenos sistema neužtikrino tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo.

Įvertinęs, kad įstaiga trūkumus operatyviai šalino dar patikrinimo metu, taip pat ėmėsi priemonių, kad jie nepasikartotų ateityje, ir kitas aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė UAB „Nuvei“ įspėjimą.

***

Lietuvos bankas poveikio priemones skiria atsižvelgdamas į pažeidimų sunkumą, įmonės finansinę būklę, priemones, kurių imamasi, kad ateityje pažeidimas nesikartotų, ir kitas reikšmingas aplinkybes.

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.